Vydání Cestovního pasu

Cestovní pas zákon č. 329/199 Sb. o cestovních dokladech 

    Postup Doklady, materiály
a) Žadatel nad 18 let navštíví matriku na OU - vyplní žádost a složí poplatek 200 Kč.
Po obdržení oznámení o vydání CP se dostaví osobně a odevzdá starý neplatný CP (pokud jej vlastní).
2× fotografie (35×45 mm)
platný OP
rodný list dětí, které mají být zapsány do CP
vysokoškolský diplom při zapsání titulu, není-li již titul zapsán v OP či starém CP
b) Žadatel 15 až 18 let a jeho zákonný zástupce navštíví matriku na OU - vyplní žádost a složí poplatek 200 Kč.
- zákonný zástupce (jeden z rodičů) vyjádří písemný souhlas podpisem na žádost před pracovníkem matriky při příjmu žádosti. Zákonný zástupce je povinen prokázat svoji totožnost.
Po obdržení oznámení o vydání CP se dostaví osobně a odevzdá starý neplatný CP (pokud jej vlastní).
2× fotografie (35×45 mm)
platný OP
c) Za dítě do 15let zákonný zástupce navštíví matriku na OU - vyplní žádost a složí poplatek 200 Kč.
Po obdržení oznámení o vydání CP se dostaví osobně a odevzdá starý neplatný CP (pokud jej vlastní).
2× fotografie (35×45 mm)
rodný list
doklady o státním občanství (rodné listy rodičů)
písemný souhlas zákonného zástupce a jeho OP

Matrika na OU vydává cestovní pas do 30 dnů.
Žádá-li občan o vydání cestovního pasu do 3 dnů nebo do 24 hodin musí tak provést u příslušného okresního úřadu.

Povinnosti občanů (§ 32)

Držitel cestovního pasu je povinen:
a)chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím
b)odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy orgánu příslušnému jeho vydání, obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, zastupitelskému úřadu a nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti