Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název: Obec Milešovice
   
 2. Důvod a způsob založení: 
  • právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
  • ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce; funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté
  • obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů 
    
 3. Organizační struktura 
   
 4. Kontaktní spojení 
   
 5. Případné platby můžete poukázat na účet: 
  KB Vyškov č.ú. 6629731/0100
   
 6. IČO: 00292052
    
 7. DIČ: CZ00292052
   
 8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce
  Najdete v sekci Rozpočtový proces.
   
 9. Žádosti o informace
  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně ( formulář žádosti, e-mail, fax ), lze využít i telekomunikační zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  U písemných žádostí je dnem podání den, kdy ji obdržel Obecní úřad Milešovice.
  Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Pokud žádost tyto údaje neobsahuje, nejde o podání žádosti ve smyslu předmětného zákona.
  Požadovaná informace je žadateli poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí písemné žádosti, nebo od jejího upřesnění a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
  Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Obce Milešovice. Písemně podané žádosti v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru na obecním úřadě. 
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  1. poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu
  2. odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil
  3. odmítnutím žádosti – pokud se žádosti nevyhoví 

    
 11. Opravné prostředky
  1. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je starosta zastupitelstvu obce k projednání
  2. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je obecní úřad Krajskému úřadu JMK v Brně
  3. došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, popř. v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu 
    
 12. Formuláře
  Obecní úřad Milešovice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře….
  Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz  
   
 13. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů   

          Mgr. Ing. Lucia Halámková, tel.: 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz

 1. Návody na řešení nejrůznějších životních situací 
   
 2. Nejdůležitější předpisy 
  Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů , obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
   
 3. Sazebník úhrad za poskytování informací 
  Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
  Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví zastupitelstvo obce dle Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací podle § 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (viz Příloha č. 4 ) 
   
 4. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  2005–2016
   
 5. Seznam organizací
 6. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
  Jméno pověřence:  Mgr. Ing. Lucia Halámková, tel.: 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz
©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti