Hospodaření obce a z toho vyplývající hospodářské operace a související zákony

pro jednání a rozhodování obce a OÚ:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • zákon č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, v platném znění

 • zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, v platném znění

 • zákon č. 133/1985 Sb., o  požární ochraně, v platném znění

 • zákon č. 564/1990 Sb., o  státní správě a samosprávě, v platném znění

 • zákon č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v  platném znění

 • zákon č. 185/2001 Sb., o  odpadech, v platném znění

 • zákon č. 274/2001 Sb., o  vodovodech a kanalizacích, v platném znění

 • zákon č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění

 • zákon č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • zákon č. 337/1992 Sb. o  správě daní a poplatků, v platném znění

 • zákon č. 634/2004 Sb., o  správních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 40/2003 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, v  platném znění

 • zákon č. 330/2003 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

 • zákon č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 • zákon č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole, v platném znění

 • zákon č. 337/1992 Sb., o  správě daní a poplatků, v platném znění

 • zákon č. 338/1992 Sb., o  dani z nemovitostí, v platném znění

 • zákon č. 499/2004 Sb., o  archivnictví a spisové službě, v platném znění

 • zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 • vyhláška č. 357/2008 Sb., o cestovních náhradách (sazba náhrady za  používání vozidel a průměrná cena pohonných hmot)

 • zákon č. 21/2006 Sb., o  ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o  ověřování pravosti podpisu ….., v platném znění

 • zákon č. 202/1990 Sb., o  loteriích a jiných podobných hrách, v  platném znění

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

 • všechny platné obecně závazné vyhlášky Obce Milešovice

   

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva obce, o starostovi, místostarostovi a výborech.

Jmenované zákony jsou k dispozici na Obecním úřadě v Milešovicích v době úředních hodin.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti