Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu nebo kopie (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“).

Kdo a za jakých podmínek

Žádost podává fyzická osoba.

Úřad neprovede vidimaci:

 • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu. Sázenky. Geometrického plánu, rysu a technické kresby
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem
 • jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena
 • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Úřad neprovede legalizaci:

 • jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text

Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.

Jak a kam se obrátit

Podejte ústní žádost o vidimaci nebo legalizaci.

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad nebo na obecní úřad pověřený vidimací a legalizací.

Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Je-li žadatelem fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě.

Co musíte předložit

K vidimaci na úřadě předložte:

 • prvopis nebo ověřený opis listiny
 • kopii nebo opis pořízený z listiny

K legalizaci na úřadě předložte:

 • průkaz totožnosti ( platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo nebo nelze-li zjistit, datum narození žadatele)
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní

Poplatky

Správní poplatky činí:

 • za ověření každého podpisu na listině (legalizace): 30,- Kč
 • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace): 30,- Kč za každou započatou stranu

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti