Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 – Hasičský záchranný sbor

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla

155 – Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 – Policie ČR

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy uveďte:

 • co se stalo
 • kde se to stalo
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Obecné zásady:

 • respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů ( rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod. )
 • nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
 • netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

Varovné signály:

 1. Všeobecná výstraha – pro varování obyvatelstva při ohrožení nebo vzniku mimořádné události po dobu 140 vteřin kolísavý nepřerušovaný signál.
 2. Požární poplach – slouží pouze pro svolávání jednotek požární ochrany po dobu 1 minuty ( 25 vteřin – 10 vteřin – 25 vteřin ) přerušovaný signál.
 3. Zkouška sirén – slouží pouze pro kontrolu funkčnosti sirén ( zpravidla 1. středu v měsíci ) po dobu 140 vteřin nepřerušovaný signál.

Když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

 • Okamžitě se ukryjte
  Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
 • Zavřete dveře a okna
  Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • Zapněte rádio, nebo televizi
  Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Zásady pro opuštění domu, nebo bytu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Ochrana před povodněmi

Před povodní:

 • informujte se na městském ( obecním ) úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
 • připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken, dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC
 • připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • vlastníte-li automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci
 • připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat

Při povodni:

 • na základě pokynů povodňových orgánů města, policie a záchranářů opusťte prostor, v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
 • je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

Po povodni:

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody
 • zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, postupujte podle pokynů hygienika, vyčištění studní a jejich sanace zadejte odborníkům
 • informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické potřeby, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod)

Obdržení podezřelé zásilky (dopisu, balíčku)

 • podezřelou zásilku neotevírejte a netřepejte s ní
 • uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu
 • poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 ( Policie ČR ) nebo 150 ( Hasičský záchranný sbor ČR), Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu

Další informace:

Obecní úřad Milešovice

603 217 184 p. Ing.. Bohdan Tišer
791 912 732 p. Michal Rodr

www.mvcr.cz (hasiči)

Příručka pro případ ohrožení (příručka pro obyvatele)

Seznam prodejen ochranných prostředků

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti