Manželství

  Kdo Postup Doklady
1. snoubenci (starší 18let) pokud zvolí církevní obřad, nebo v místě mimo matriční obvod některého z nich získají odtamtud potvrzení o zadání sňatku
2. snoubenci navštíví matriku příslušnou bydlišti některého z nich a podají žádost o uzavření manželství občanské průkazy
rodné listy - případně i společných dětí
úmrtní list partnera - případně rozhodnutí o rozvodu (s razítkem nabytí právní moci)
Adresy a rodná čísla dvou svědků (nad 18 let)
3. matrika vydá rozhodnutí o povolení sňatku mimo matriční obvod a po nabytí právní moci zašle žádost s doklady na místo konání rozhodnutí má odvolací dobu, které se mohou účastníci vzdát
4. matrika v místě konání nebo církevní matrika zapíše sňatek do matriční knihy a následně vydá oddací list pokud je obřad v matričním obvodu některého ze snoubenců body 1. a 3. odpadají
5. manželé si vyzvednou oddací list (asi po 10dnech) a do 15dnů od převzetí si vyřídí nový OP  

Poznámka 1: Před uzavřením manželství lze uzavřít Předmanželskou smlouvu formou notářského zápisu o rozsahu společného jmění, které vzniká jen mezi manžel i a zaniká zánikem manželství. Poplatek za vystavení předmanželské smlouvy je úměrný majetku obsaženému ve smlouvě.
Poznámka 2: Manželství je vyloučeno u již ženatých, či vdaných, u sourozenců, či předků s potomky, u osob duševně chorých" (pokud to nepovolí soud)
Poznámka 3: Manželství osob starších 16let a mladších 18let může povolit soud, nezletilý tak nabývá zletilosti, kterou ani zánikem manželství neztrácí.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti