Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a který je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

Kdo a za jakých podmínek

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce či pěstoun
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce

Jak a kam se obrátit

Zahájíme předložením přihlašovacího lístku k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady.

Občan České republiky hlásí změnu místa trvalého pobytu v místě nového trvalého pobytu:

  • na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu
  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst
  • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

  • podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, si zřizuje jednotlivé odbory rada obce, která rovněž rozhoduje o jejich názvech, které nejsou jednotné!

Co musíte předložit

Na úřadě předložte:

  • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládáte doklad o nabytí státního občanství,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu ( například výpis z katastru nemovitostí ) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost ( například nájemní smlouva ) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan přihlásí k trvalému pobytu.

Po předložení dokladů vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

Formuláře

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Poplatky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti