Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zák. č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení

 § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve   smyslu   ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce Milešovice: www.milesovice.cz

2. Informace o poskytování informací v r. 2022 ve smyslu ustanovení § 18 zákona:

 

-počet podaných písemných žádostí o informace                              4

-počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                        0

-výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                        0

-další informace, vztahující se k uplatňování zákona                         0

 

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek obce a hlášením v místním rozhlase.

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.

V Milešovicích 15. 2. 2023

 

 

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                               Ing. Bohdan Tišer    

                                                                                                                   starosta obce

                                                                                                      

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2023                                                        Sejmuto dne : 3. 3. 2023

 

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti