Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č. 12/2012

 

ZÁPIS č. 12/2012
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 17. 12. 2012 v 18.30 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, Lenka Černá, ing. Bohdan Tišer, , ing. Stanislav Postbiegl, Pavel Hradský, Václav Kratochvíl
 
Ověřovatelé: Radek Gamba, Pavel Hradský
 
Zapisovatelka: Lenka Černá
 
Program:
   1. Zahájení
   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
   3. Schválení příspěvku MAS za Humnama
   4. Zařazení území Milešovice do územní působnosti integrované strategie
        MAS Za humnama na obdobi 2014 - 2020
   5. Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2013
   6. Schválení termínů zasedání Zastupitelstva obce na I. pol. r. 2013
   7. Pověření starosty schválit rozpočtové opatření pro případ přidělení dotace
        do konce roku 2012
   8. Rozpočtové provizorium na rok 2013     
   9. Rozpočtové opatření č. 6/2012
 10. Žádost o prodloužení pronájmu
 11. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 411/2
 12. Schválení příspěvku na nákup knih do místní knihovny
 13. Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2011-2012
 14. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
        (přípojka nízkého napětí)
 15. Schválení směrnice č. 4/2012 – sociální fond
 16. Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o místním poplatku za 
        komunální odpady
 17. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2012 o místních poplatcích
 18. Různé
 19. Diskuze
 20. Závěr                        
                      
 1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:35 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.
 
 
Starosta navrhl rozšíření programu:
a) Směrnice o veřejných zakázkách 3/2012
b) Schválení Dohody na úhradu nákladů na žáky – ZŠ Otnice
 
Usnesení:
ZO schválilo rozšířený probram 12. Zasedání v roce 2012
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta určuje za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele navrhuje Radka Gambu a Pavla Hradského.
 
Usnesení:
ZO schválilo za ověřovatele Radka Gambu a  Pavla Hradského.
                                                                                  
                                                                                              Hlasování 6, 0, 1
 
3. Schválení příspěvku MAS za Humnama
ZO projednalo příspěvek na MAS za Humnama v částce 10,-Kč na jednoho obyvatele na rok 2013. Celkem příspěvek činí 6.200,-Kč.
 
Usnesení:
ZO schválilo příspěvek na MAS za Humnama v částce 10,-Kč na jednoho obyvatele na rok 2013. Celkem příspěvek činí 6.200,-Kč.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
4. Zařazení území Milešovice do územní působnosti integrované strategie MAS Za humnama na obdobi 2014 - 2020
ZO projednalo zařazení území Milešovice do územní působnosti Integrované strategie MAS Za humnama na období 2014 – 2020. Jedná se o zásadní rozvojový dokument území pro čerpání finančních prostředků metodou LEADER.
 
Usnesení:
ZO souhlasí se zařazením území obce do územní působnosti Integrované strategie MAS Za humnama na období 2014 – 2020.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
5. Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2013
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2013
 
6. Schválení termínů zasedání Zastupitelstva obce na I. pol. r. 2013
ZO projednalo schválení termínů zasedání na 1.pol.roku 2013, které jsou přílohou tohoto zápisu. Termíny zasedání budou vyvěšeny na úřední desce OÚ.
 
Usnesení:
ZO schválilo termíny zasedání na 1.pol.roku 2013, které jsou přílohou tohoto zápisu. Termíny zasedání budou vyvěšeny na úřední desce OÚ.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
                                                                                             
 
7. Pověření starosty schválit rozpočtové opatření pro případ přidělení dotace do konce roku 2012
ZO projednalo pověření starosty schválit rozpočtové opatření pro případ přidělení dotace do konce roku 2012.
 
Usnesení:
ZO pověřilo starostu schválit rozpočtové opatření pro případ přidělení dotace do konce roku 2012.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
8. Rozpočtové provizorium na rok 2013     
ZO projednalo rozpočtové provizorium na rok 2013, které je přílohou tohoto zápisu.
 
Usnesení:
ZO schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2013, které je přílohou tohoto zápisu                    
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
9. Rozpočtové opatření č. 6/2012
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 6/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
 
 
Usnesení:
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
10. Žádost o prodloužení pronájmu
 ZO projednalo prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v I.NP budovy hasičské zbrojnice Milešovice, č.p.36 panu Tomáši Kunderkovi na dobu určitou v délce 24 měsíců, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
 
Usnesení:
ZO schválilo prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v I.NP budovy hasičské zbrojnice Milešovice, č.p.36 panu Tomáši Kunderkovi na dobu určitou v délce 24 měsíců, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
 
                                                                                             
Hlasování 7, 0, 0     
                                                                                                           
11. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 411/2
ZO projednalo prodej obecního pozemku p.č. 411/2 v k. ú. Milešovice o celkové výměře 37 m² panu Petru Hradskému za cenu 75,-Kč/m², tj.celkem 2.775,-Kč. Záměr obce prodat obecní pozemek byl vyvěšen na úřední desce od 8. 10. 2012 do 24. 10. 2012
 
Usnesení:
ZO schválilo prodej obecního pozemku p.č. 411/2 v k. ú. Milešovice o celkové výměře 37 m² panu Petru Hradskému za cenu 75,-Kč/m², tj.celkem 2.775,-Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
12. Schválení příspěvku na nákup knih do místní knihovny
ZO projednalo Přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb, ve kterém vyčlenilo částku 5.000,- Kč na nákup knih pro naši knihovnu.
 
Usnesení:
ZO schválilo Přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb, ve kterém vyčlenilo částku 5.000,- Kč na nákup knih pro naši knihovnu.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
13. Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2011-2012
ZO projednalo Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Milešovice za školní rok 2011/2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Milešovice za školní rok 2011/2012.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
14. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (přípojka nízkého napětí)
ZO projednalo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se zřízení sítě technického vybavení. Formou věcného břemene se zřizuje právo využít zatíženou nemovitost (pozemek p.č. 115/1, 119/3 v k. ú. Milešovice), která je ve vlastnictví obce Milešovice, pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN na části výše uvedených pozemků.
 
Usnesení:
ZO schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se zřízení sítě technického vybavení. Formou věcného břemene se zřizuje právo využít zatíženou nemovitost (pozemek p.č. 115/1, 119/3 v k. ú. Milešovice), která je ve vlastnictví obce Milešovice, pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN na části výše uvedených pozemků. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
15. Schválení směrnice č. 4/2012 – sociální fond
ZO projednalo směrnici č. 4/2012 – sociální fond.
 
Usnesení:
ZO schválilo směrnici č. 4/2012 – sociální fond, která bude platit pro období od 1. 1. 2013 do     31. 12. 2013. 
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
16. Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o místním poplatku za komunální odpady
ZO projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za komunální odpady.
 
Usnesení:
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za komunální odpady.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
17. Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2012 o místních poplatcích
ZO projednalo obecné závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích.
 
Usneseni:
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
18. Směrnice o veřejných zakázkách 3/2012
ZO projednalo směrnici o veřejných zakázkách 3/2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo směrnici o veřejných zakázkách 3/2012.
 
                                                                                              Hlasování 6, 0, 1
 
19. Schválení Dohody na úhradu nákladů na žáky – ZŠ Otnice
ZO projednalo Dohodu s obcí Otnice o úhradě neinvestičních nákladů na žáky naší obce, kteří navštěvují školské zařízení tohoto zřizovatele.
 
Usnesení:
ZO schválilo Dohodu s obcí Otnice o úhradě neinvestičních nákladů na žáky naší obce, kteří navštěvují školské zařízení tohoto zřizovatele.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
20. Různé
a) ZO bere na vědomí Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku Milešovický potok v místě mostu ev. Č. 4199-2.
 
b) ZO bere na vědomí Územní souhlas č. 457/2012 – výstavba dětského hřiště na pozemcích      p.č. 127/1 a 130/1 v k. ú. Milešovice.
 
c) ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Milešovice za rok 2012.
 
 
21. Diskuze
a) ZO nechá vypracovat posudek o stavu kaštanů na místním hřbitově a návrh řešení sanace.
 
b) Pan Postbiegl upozornil na vypouštění psů a znečišťování chodníků a cest jejich exkrementy.
 
c) ZO připomínkuje špatnou údržbu obecních chodníků a cest.
 
d) Pan Gamba připomínkuje, že pan Petr Ryšavý neustále parkuje svoje osobní auto na místní komunikaci i přes to, že již v minulosti obdržel od obce upozornění.
                       
22. Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 12. Zasedání ZO v roce 2012 ve 20.50 hod.
 
V Milešovicích 17. 12. 2012
 
 
Zapisovatelka:                                   L. Černá                                 ……………………………
 
Ověřovatelé:                                     R. Gamba                                ……………………………
 
                                                          P. Hradský                               …………………………...
 
Starosta:                                           M. Polanský                             …………………………...             
 
 
Vyvěšeno dne: 18. 12. 2012                                            Sejmuto dne:

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix