Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.9/2012

ZÁPIS č. 9/2012
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 3. 9. 2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ
Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, Lenka Černá, ing. Bohdan Tišer, Romana         Kratochvílová
 
Omluveni: Ivo Petlák, Ing. Stanislav Postbiegl
 
Ověřovatelé: Romana Kratochvílová, Radek Gamba
 
Zapisovatelka: Lenka Černá
 
 
Program:
   1. Zahájení
   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
   3. Valná hromada honebního společenství Otnice
   4. Smlouva o dílo – přípravná část (výstavba chodníku Lokalita u                       
        hřiště)
   5. Smlouva o poskytnutí dotace JMK - hasiči
   6. Závěrečný účet za rok 2011 DSO Ždánický les a Politaví
   7. Dodatek č. 3 ke směrnici č. 4/2007
   8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
        věcnému břemenu
   9. Rozpočtové opatření č. 3
 10. Stanovení odpisového plánu pro bezdrátový rozhlas              
 11. Dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2011 pro vedení účetnictví
 12. Výběr pracovníka do knihovny (od 1. 10. 2012)
 13. Firma Gastro – doplnění nábytku do školní kuchyně
 14. Malování školní kuchyně  
 15. Zpráva finančního výboru za I. pololetí roku 2012
 16. Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí roku 2012
 17. Různé
 18. Diskuze
 19. Závěr
 
                      
 1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:00 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.
 
 
Starosta navrhl rozšíření programu:
a)  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
b) Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ
c) Nabídka na zpracování žádosti o dotaci „veřejné osvětlení“
d) Schválení smlouvy o dílo – vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
    a inženýrská činnost pro projekt: „Nová výstavba chodníku Milešovice – Lokalita u hřiště“
e) vypracování energetického auditu a pasportizace svítidel
f) smlouva o zřízení věcného břemene – JMP NET, s.r.o.
 
Usnesení:
ZO schválilo rozšířený program 9. Zasedání v roce 2012
              
                                                                                                          Hlasování 5, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)
 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele Romanu Kratochvílovou a Radka Gambu.
 
Usnesení:
ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni Romana Kratochvílová a  Radek Gamba.
                                                                                  
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
3. Valná hromada honebního společenství Otnice
ZO projednalo právo starosty hlasovat na valné hromadě Honebního společenství Otnice, pro uzavření nájemní smlouvy na 10 let s Mysliveckým sdružením Otnice.
 
Usnesení:
ZO schválilo starostovi hlasovat na valné hromadě Honebního společenství Otnice, pro uzavření nájemní smlouvy na 10 let s Mysliveckým sdružením Otnice.
 
                                                                                               Hlasování 5, 0, 0
 
 
4. Smlouva o dílo – přípravná část (výstavba chodníku Lokalita u hřiště)
ZO projednalo smlouvu o dílo uzavřenou s Ing. Bohdanem Tišerem – přípravná část (výstavba chodníku Lokalita u hřiště), v částce 25.000,- Kč, která byla schválena rozpočtem obce Milešovice ze dne 30. 1. 2012.
 
 
 
Usnesení:
ZO schválilo smlouvu o dílo uzavřenou s Ing. Bohdanem Tišerem – přípravná část (výstavba chodníku Lokalita u hřiště), v částce 25.000,- Kč, která byla schválena rozpočtem obce Milešovice ze dne 30. 1. 2012.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
5. Smlouva o poskytnutí dotace JMK - hasiči
ZO projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na opravu dopravního vozidla a PS 12, nákup výzbroje a výstroje, na základě žádosti evidované pod č. j. JMK 12840/2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo přijetí smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na opravu dopravního vozidla a PS 12, nákup výzbroje a výstroje, na základě žádosti evidované pod č. j. JMK 12840/2012.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
6. Závěrečný účet za rok 2011 DSO Ždánický les a Politaví
ZO bere na vědomí závěrečný účet za rok 2011 DSO Ždánický les a Politaví.                                                                                                              
 
 
7. Dodatek č. 3 ke směrnici č. 4/2007
ZO projednalo dodatek č. 3 ke směrnici č. 4/2007 o zabezpečení zákona o finanční kontrole – změna místostarosty.
 
Usnesení:
ZO schválilo dodatek č. 3 ke směrnici č. 4/2007 o zabezpečení zákona o finanční kontrole – změna místostarosty.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
ZO projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou s E.ON České Budějovice se záměrem realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Milešovice, přípojka NN, Ryšavý“.
 
Usnesení:
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou s E.ON České Budějovice se záměrem realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Milešovice, přípojka NN, Ryšavý“ na p. č. 20 v k. ú. Milešovice.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
9. Rozpočtové opatření č. 3
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 3/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
 
Usnesení:
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                             
Hlasování 5, 0, 0     
 
                                                                                                           
 
10. Stanovení odpisového plánu pro bezdrátový rozhlas
ZO projednalo stanovení odpisového plánu pro bezdrátový rozhlas SARAH - zařazení dle Přílohy č. 2 Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku do účetní odpisové skupiny č. II s dobou odpisování 8 let.
 
Usnesení:
ZO schválilo stanovení odpisového plánu pro bezdrátový rozhlas SARAH, který byl zařazen dle Přílohy č. 2 Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku do účetní odpisové skupiny č. II s dobou odpisování 8 let.
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
11. Dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2011 pro vedení účetnictví
ZO projednalo dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2011 pro vedení účetnictví.
 
Usnesení:
ZO schválilo dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2011 pro vedení účetnictví.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
12. Výběr pracovníka do knihovny
ZO projednalo výběr pracovníka do místní knihovny. K projednání byly předloženy 3 písemné žádosti – Eva Gargošová, Magdalena Veselá a Milada Miková.
 
Usnesení:
ZO schválilo na pozici pracovníka do knihovny paní Evu Gargošovou s nástupem od 1. 10. 2012.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
13. Firma Gastro – doplnění nábytku do školní kuchyně
ZO projednalo doplnění nábytku do školní kuchyně od firmy Gastro v částce 60.959,-Kč, které bude zařazeno do rozpočtového opatření č. 3/2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo doplnění nábytku do školní kuchyně od firmy Gastro v částce 60.959,-Kč, které bude zařazeno do rozpočtového opatření č. 3/2012.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
14. Malování školní kuchyně
ZO projednalo vymalování školní kuchyně firmou Aleš Sedlák v částce 11.825,-Kč. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 3/2012.
Usnesení:
|ZO Schválilo částku 11.825,-Kč za vymalování školní kuchyně firmou Aleš Sedlák. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 3/2012
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
15. Zpráva finančního výboru za I. pololetí roku 2012
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 2012.
 
 
16. Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí roku 2012
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru za I. pololetí roku 2012.
 
 
17. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
ZO projednalo smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a souhlas s využitím zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN včetně skříně SR na části zatížené nemovitosti – p.č. 698, 713, 714 v katastrálním území Milešovice.
 
Usnesení:
ZO schválilo smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a souhlasí s využitím zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN včetně skříně SR na části zatížené nemovitosti – p.č. 698, 713, 714 v katastrálním území Milešovice.
                                                                                  
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
18. Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ
ZO projednalo výjimku z počtu dětí na třídu MŠ Milešovice.
 
 
Usnesení:
ZO schválilo výjimku z počtu dětí na třídu MŠ Milešovice.
 
                                                                                              Hlasování 5, 0, 0
 
 
19. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na veřejné osvětlení
ZO projednalo vypracování žádosti o dotaci na „Veřejné osvětlení v obci Milešovice“. Dotace budou vyhlášeny v roce 2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo vypracování žádosti o dotaci na „Veřejné osvětlení v obci Milešovice“. Dotace budou vyhlášeny v roce 2012.
 
                                                                                                Hlasování 5, 0, 0
 
 
20. Smlouva o dílo – projektová dokumentace „Nová výstavba chodníku Milešovice – Lokalita u hřiště“
ZO projednalo smlouvo o dílo – vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a inženýrská činnost pro projekt: „Nová výstavba chodníku Milešovice – Lokalita u hřiště“, uzavřenou s Ing. Bohdanem Tišerem, v částce 66.000,-Kč. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 3/2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo smlouvo o dílo – vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a inženýrská činnost pro projekt: „Nová výstavba chodníku Milešovice – Lokalita u hřiště“, uzavřenou s Ing. Bohdanem Tišerem, v částce 66.000,-Kč. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 3/2012.
 
                                                                                                          Hlasování 5, 0, 0
 
 
21. Vypracování energetického auditu a pasportizace svítidel
 ZO projednalo vypracování energetického auditu a pasportizaci svítidel v obci Milešovice  v částce 22.752,-Kč. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 3/2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo vypracování energetického auditu a pasportizaci svítidel v obci Milešovice v částce 22.752,-Kč. Tato částka bude zařazena do rozpočtového opatření č. 3/2012.
 
                                                                                                          Hlasování 5, 0, 0
 
 
 
22. Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o.
ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou JMP Net, s.r.o. týkající se p. č. 638/3 v katastrálním území Milešovice.
 
Usnesení:
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s firmou JMP Net, s.r.o. týkající se p. č. 638/3 v katastrálním území Milešovice.
                                                                                                          Hlasování 5, 0, 0
 
 
23. Různé
a) Starosta obce přijal rezignaci zastupitele Iva Petláka ke dni 3. 9. 2012
 
 
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 9. Zasedání ZO v roce 2012 ve 20.00 hod..
 
V Milešovicích 3. 9. 2012
Zapisovatelka:                                   L. Černá                                 ……………………………
 
Ověřovatelé:                                     R. Kratochvílová                     ……………………………
 
                                                           R. Gamba                              …………………………...
 
Starosta:                                             M. Polanský                          …………………………...             
 
Vyvěšeno dne: 5..9..2012                                                 Sejmuto dne: 21. 9. 2012

 

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix