Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.7/2012

ZÁPIS č. 7/2012

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 14.5.2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ

Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá, ing. Bohdan Tišer, Ivo Petlák

Omluveni: Romana Kratochvílová

 Ověřovatelé: Radek Gamba, ing. Bohdan Tišer

 Zapisovatelka: Lenka Černá

 Program:

   1.  Zahájení

   2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3.  Výběrové řízení- schválení firmy a smlouvy na bezdrátový rozhlas v obci

   4.  Informace o přípravě Rodáků 2012

   5.  Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2011

   6.  Různé

   7.  Diskuze

   8.  Závěr

    1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:10 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a)  Schválení nového složení zásahové jednotky SDH

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 7. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                  Hlasování 6, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele Radka Gamby a ing. Bohdana Tišera.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni Radek Gamba a ing. Bohdan Tišer.

                                                                                  

                                                                                   Hlasování 6, 0, 0

 3. Výběrové řízení- schválení firmy a smlouvy na bezdrátový rozhlas v obci

ZO projednalo na vybudování bezdrátového rozhlasu  firmu BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. ve výši 214.056 Kč. Zároveň projednalo Smlouvu o dílo a pověřilo starosty obce k podpisu smlouvy. Výběrová komise byla složena: Michal Polanský, ing. Bohdan Tišer a ing. Stanislav Postbiegl.

 Usnesení:

ZO schválilo na vybudování bezdrátového rozhlasu  firmu BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. ve výši 214.056 Kč. Zároveň schválilo Smlouvu o dílo a pověřilo starosty obce k podpisu smlouvy. Výběrová komise byla složena: Michal Polanský, ing. Bohdan Tišer a ing. Stanislav Postbiegl.

 

 

                                                                                            Hlasování 6, 0, 0

  4.  Informace o přípravě Rodáků 2012

ZO projednalo informace ohledně sjezdu Rodáků 2012.

5.  Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2011

ZO po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2011“, který byl

vyvěšen na úřední desce od 23. 4. 2012 do 9. 5. 2012,  bere její obsah na vědomí a schvaluje Závěrečný účet obce Milešovice za rok 2011, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 Usnesení:

   ZO po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2011“  bere  její obsah na vědomí a schvaluje Závěrečný účet obce Milešovice za rok 2011, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 6.  Schválení nového složení zásahové jednotky SDH

 Velitel zásahové jednotky Miloslav Kachlíř ml. navrhl nové složení zásahové jednotky SDH. ZO pojednalo změnu členů v zásahové jednotce SDH.  Jmenný seznam všech členů SDH je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

ZO schválilo  změnu členů v zásahové jednotce SDH. Jmenný seznam všech členů SDH je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                 Hlasování 6, 0, 0

 7. Různé

a) ZO bere na vědomí Rozhodnutí č. 168/2012-Přístavba hospodářského stavení k rodinnému domu Milešovice na pozemcích parc.č. 206 a 209 v k.ú. Milešovice.

b) ZO bere na vědomí Rozhodnutí č. 9/2012 povolení odstranění stavby-Demolice rodinného domu Milešovice na pozemku parc.č. 221 v k.ú. Milešovice

 c) ZO bere na vědomí Územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduchých staveb:Novostavba RD Milešovice na pozemku parc.č. 580, 582, 625, 1262 v k.ú. Milešovice

 d) ZO bere na vědomí Výběrové řízení na výběr nové administrativní pracovnice na OÚ Milešovice. Výběrová komise vybrala p. Lenku Elznerovou s nástupem od 1. června 2012.

 8. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 7. Zasedání ZO v roce 2012 v 19.50 hod..

 V Milešovicích 14.5.2012

 Zapisovatelka:                                   L. Černá                           ……………………………

 Ověřovatelé:                                     ing. B. Tišer                      ……………………………

                                                                              R. Gamba                         …………………………...

 Starosta:                                             M. Polanský                     …………………………...             

 Vyvěšeno dne: 15.5.2012                                                 Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix