Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.6/2012

ZÁPIS č. 6/2012

ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 23.4.2012 v 18.30 hod v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá, Romana Kratochvílová, ing. Bohdan Tišer, Ivo Petlák
Ověřovatelé:  ing. Bohdan Tišer, Romana Kratochvílová
Zapisovatelka
: Iveta Polanská

Program:

   1.  Zahájení

   2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3.  Schválení Provozního řádu na dětské (oranžové) hřiště

   4.  Informace o přípravě Rodáků 2012

   5.  Zrušení Usnesení č. 5 ze dne 2.4.2012

   6.  Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Milešovice č. 1/2009, o     

        místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

   7.  Různé

   8.  Diskuze

   9.  Závěr

    1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:30 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a)  Rozpočtový výhled na rok 2013-2013

b)  Schválení zařazení záměru na udržení a rozšíření pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené občany

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 6. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele ing. Bohdana Tišera a Romanu Kratochvílovou.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele byli zvoleni ing. Bohdan Tišer a Romana Kratochvílová.                                               Hlasování 7, 0, 0

 

3. Schválení Provozního řádu na dětské (oranžové) hřiště

ZO projednalo schválení Provozního řádu na dětské (oranžové) hřiště a zároveň projednalo schválení Návštěvního řádu na tohle hřiště.

 Usnesení:

ZO schválilo Provozní řád na dětské (oranžové) hřiště a zároveň schválilo Návštěvní řád na tohle hřiště.

 

                                                                                            Hlasování 7, 0, 0

 4.  Informace o přípravě Rodáků 2012

a) starosta informoval občany o průběhu zajišťovaných věcí k rodákům, informoval o opravě pomníku před školou

b) p. Postbiegl informoval o stavu brožury, která bude vydána k příležitosti Rodáků, brožura je nachystána ke zpracování a nadále k tisku

 5.  Zrušení Usnesení č. 5 ze dne 2.4.2012

ZO projednalo zrušení Usnesení č. 5 ze dne 2.4.2012, které se týkalo o vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Usnesení se má zrušit z důvodu neúčasti obce při povolování výherních hracích přístrojů, neboť tahle věc přechází na ministerstvo financí.

 Usnesení:

ZO schválilo zrušení Usnesení č. 5 ze dne 2.4.2012, které se týkalo o vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Usnesení se ruší z důvodu neúčasti obce při povolování výherních hracích přístrojů, neboť tahle věc přechází na ministerstvo financí.

                                                                                           Hlasování 7, 0, 0

 6.  Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Milešovice č. 1/2009, o místním poplatku za   provozovaný výherní hrací přístroj

ZO projednalo zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Milešovice č. 1/2009, o místním poplatku za   provozovaný výherní hrací přístroj z důvodu neúčasti obce při povolování výherních hracích přístrojů, neboť tahle věc přechází na ministerstvo financí.

 Usnesení:

ZO schválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Milešovice č. 1/2009, o místním poplatku za   provozovaný výherní hrací přístroj z důvodu neúčasti obce při povolování výherních hracích přístrojů, neboť tahle věc přechází na ministerstvo financí.

                                                                                         Hlasování 7, 0, 0                                                                                                                 

7. Rozpočtový výhled na rok 2013-2013

ZO projednalo schválení Rozpočtového výhledu na rok  2013 – 2015 v předloženém návrhu, který je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtový výhled na rok  2013 – 2015 v předloženém návrhu, který je přílohou tohoto zápisu.                                                                    Hlasování 7, 0, 0

8. Schválení zařazení záměru na udržení a rozšíření pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené občany

ZO projednalo zařazení záměru na udržení a rozšíření pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené občany do kumunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

 Usnesení:

ZO Milešovice schválilo zařazení záměru na udržení a rozšíření pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené občany do kumunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

9. Diskuze

a) Starosta informoval ZO a občany o plánované výměně veřejného osvětlení, kdy byly do obce zapůjčeny na zkoušku nová světla a dle reakce a financování se bude přemýšlet, zda tuhle výměnu uskutečnit, či ne. Do obce budou zapůjčeny ještě další světla od jiné firmy, také k posouzení.

b) Starosta informoval ZO a občany o možné výstavbě domu s pečovatelskou službou. Tahle informace je zcela předběžná a v momentální době nikdo neví, zda se výstavba uskuteční, nebo neuskuteční.

c) p. Postbiegl navrhuje, aby se v době před Rodáky každý občan pomohl starat o předzahrádky, neboť v obci je jeden pracovník a nestačí sekat trávu v celé obci.

10. Závěr 

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 6. Zasedání ZO v roce 2012 v 19.35 hod..

 V Milešovicích 23.4.2012

 Zapisovatelka:                                   I. Polanská                        ……………………………

 Ověřovatelé:                                     ing. B. Tišer                      ……………………………


                                                           R. Kratochvílová             …………………………...

 Starosta:                                             M. Polanský                     …………………………...             

 

 Vyvěšeno dne: 25.4.2012                                                 Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix