Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.5/2012

ZÁPIS č. 5/2012

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 2.4.2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ

Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá, Romana Kratochvílová, ing. Bohdan Tišer, Ivo Petlák
Ověřovatelé:  ing. Stanislav Postbiegl, Radek Gamba
Zapisovatelka: Lenka Černá
Program:
   1.  Zahájení
  
2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3.  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E.ON

   4.  Rozpočtové opatření č.1/2012

   5.  Různé

   6.  Diskuze

   7.  Závěr

   1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:05 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

b) Schválení ceny za opravu hasičské techniky

c) Schválení cenové nabídky na obnovu zlatého písma na pomníku u školy

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 5. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele Radka Gambu a ing. Stanislava Postbiegla.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni Radek Gamba a ing. Stanislav Postbiegl.

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

3. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E.ON

ZO projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na energetická vedení  na pozemku p.č. 115/1 a 119/3 v k.ú. Milešovice

 Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na energetická vedení  na pozemku p.č. 115/1 a 119/3 v k.ú. Milešovice

 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 4.  Rozpočtové opatření č.1/2012

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2012, které je přílohou tohoto zápisu.

 Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2012, které je přílohou tohoto zápisu.


                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

5.  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 Usnesení:

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

                                                                                         Hlasování 7, 0, 0

 6.  Schválení ceny za opravu hasičské techniky

ZO projednalo schválení ceny za opravu hasičské techniky a to částku 125.610,- Kč.

 Usnesení:

ZO schválilo cenu za opravu hasičské techniky a to částku 125.610,- Kč.


                                                                                    Hlasování 7, 0, 0                                                                                                               

7. Schválení cenové nabídky na obnovu zlatého písma na pomníku u školy

ZO projednalo cenovou nabídku na obnovu zlatého písma na pomníku u školy a na obnovu podstavce pomníku a to částku do 8.000,- Kč

 Usnesení:

ZO schválilo cenovou nabídku na obnovu zlatého písma na pomníku u školy a na obnovu podstavce pomníku a to částku do 8.000,- Kč.

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

8. Různé

a)  ZO  bere na vědomí Rozhodnutí stavební povolení na stavbu „SO 08 Komunikace a zpevněné plochy – terénní úpravy v k.ú. Milešovice

b) ZO bere na vědomí Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání-Veřejná vyhláška-Přístavba hospodářského stavení k rodinnému domu na parc. č. 206 a 209 v k.ú. Milešovice

 c) ZO bylo nabídnuto od místostarosty, že zajistí finanční podporu pro brožuru na akci Rodáci 2012 do konce dubna 2012.

 9. Diskuze

a) Pan Gamba vznesl připomínku na omezenou průjezdnost vozidel v části obce od kapličky po dům manželů Kořínkových,č.p. 99. Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří zde odstavují svá vozidla, aby zde neparkovali z důvodu bezpečného průjezdu zejména složek záchranného systému. Zastavení a stání se upravuje v zákoně č.361/2000 Sb., § 25 a § 27. Žádáme o nápravu ihned!

b) Pan Gamba upozornil na špatný stav komunikace na ulici Homola, nejvíce u domu, kde silnice končí. V komunikaci jsou vymrzlé díry.

c) Starosta obce informoval zastupitele obce o článku ve Vyškovských novinách ze dne 30.3.2012 s názvem Integrace školáka bude mít asi soudní dohru. K tomuto článku se bude Zastupitelstvo obce vyjadřovat dopisem do vyškovských novin.

 10. Závěr 

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 5. Zasedání ZO v roce 2012 v 19.35 hod..

 V Milešovicích 2.4.2012

 Zapisovatelka:                                    L. Černá                        ……………………………

 Ověřovatelé:                                     R. Gamba                        ……………………………

                                                                      ing. S. Postbiegl              …………………………...

 Starosta:                                             M. Polanský                     …………………………...             

Vyvěšeno dne: 3.4.2012                                                   Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix