Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.8/2012

ZÁPIS č. 8/2012

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 11.6.2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ

Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá, ing. Bohdan Tišer, Ivo Petlák, Romana Kratochvílová

 Ověřovatelé: Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl

 Zapisovatelka: Lenka Černá

 Program:

   1.  Zahájení

   2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3.  Žádost o odkoupení obecního pozemku, p.č. 542/13

   4.  Rozpočtové opatření č. 2/2012

   5.  Pověření starosty obce schválit Rozpočtové opatření po dobu prázdnin

   6.  Doplnění odpisového plánu

   7.  Příjem dotace pro ZŠ a MŠ

   8.  Žádost o příspěvek na nové zvony v Otnicích

   9. Zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb a udržení stávajících služeb

       pro seniory a zdravotně postižené 

 10. Pracovní doba na OÚ Milešovice

 11. Rozpis zastupitelstva obce Milešovice na 2. pololetí 2012

 12. Různé

 13. Diskuze

 14. Závěr

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:05 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby

b) Rezignace místostarosty

c) Volba místostarosty

d) Volba nového předsedy finančního výboru

e) Schválení odměny místostarosty

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 8. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                                         Hlasování 7, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele Radka Gamby a Ing. Stanislava Postbiegla.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni Radek Gamba  a Ing. Stanislav Postbiegl.

                                                                                  

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

3. Žádost o odkoupení obecního pozemku, p.č. 542/13

ZO projednalo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 542/13 v k. ú. Milešovice o celkové výměře 5 m2, kdy tento pozemek byl rozdělen dle geometrického plánu č. 268-9/2012 z pozemku p.č. 542/1 paní Zdeňce Žákové za cenu 75,- Kč za 1m2, tj. celkem 375,- Kč.

Záměr obce prodat obecní pozemek byl vyvěšen na úřední desce od 14. 5. 2012 do 30. 5. 2012.

Usnesení:

ZO schválilo prodej obecního pozemku p.č. 542/13 v k. ú. Milešovice o celkové výměře 5 m2, kdy tento pozemek byl rozdělen dle geometrického plánu č. 268-9/2012 z pozemku p.č. 542/1 paní Zdeňce Žákové za cenu 75,- Kč za 1m2, tj. celkem 375,- Kč.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                               Hlasování 7, 0, 0

4. Rozpočtové opatření č. 2/2012

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 2/2012, které je přílohou tohoto zápisu.

 Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012, které je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                            Hlasování 7, 0, 0

 

5.  Pověření starosty obce schválit Rozpočtové opatření po dobu prázdnin

ZO projednalo pověření starosty obce schválit Rozpočtové opatření ve výši 30.000,- Kč po dobu prázdnin.

Usnesení:

ZO schválilo pověření starosty obce schválit Rozpočtové opatření ve výši 30.000,- Kč po dobu prázdnin.

 

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 6. Doplnění odpisového plánu

ZO projednalo schválení odpisu pro elektrický konvektomat. Majetek byl zařazen do odpisové skupiny III. a stanovená doba používání je 12 let dle přílohy č. 2 ČÚS 708.

Usnesení:

ZO schválilo odpisy pro elektrický konvektomat. Majetek byl zařazen do odpisové skupiny III. a stanovená doba používání je 12 let dle přílohy č. 2 ČÚS 708.

                                                                        

                                                                         Hlasování 7,0,0                                                                                                               

 7. Příjem dotace pro ZŠ a MŚ

ZO projednalo přijetí a převod průtokové dotace z MŠMT v celkové výši 169.384,40 Kč pro ZŠ a MŠ Milešovice.

 Usnesení:

ZO schválilo přijetí a převod průtokové dotace z MŠMT v celkové výši 169.384,40 Kč pro ZŠ a MŠ Milešovice.

 

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 8. Žádost o příspěvek na nové zvony v Otnicích

ZO projednalo finanční dar na pořízení nových zvonů pro Římskokatolickou farnost v Otnicích v částce 10.000,-Kč z rozpočtu obce. Tato částka byla doplněna do Rozpočtového opatření č. 2. ZO zároveň projednalo darovací smlouvu a pověření starosty k podpisu smlouvy. Usnesení:

ZO schválilo finanční dar na pořízení nových zvonů pro Římskokatolickou farnost v Otnicích v částce 10.000,-Kč z rozpočtu obce. Tato částka byla doplněna do Rozpočtového opatření č. 2. ZO zároveň schválilo darovací smlouvu a pověření starosty k podpisu smlouvy.

 

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 9. Zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb a udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené 

ZO projednalo zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb:

a) rozšíření poradenských služeb v Charitní poradně Slavkov u Brna

b) přednášková činnost pro občany

týkající se zařazení do komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

 ZO projednalo prioritu 1. Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené:

a) udržení a rozšíření pečovatelské služby

b) podpora Centra denních služeb zdravotně postižených a seniorů

c) rozšiřování nabídky služeb Centra denních služeb o nové možnosti podle zájmů klientů

týkající se zařazení do komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

 Usnesení:

ZO schválilo zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb:

a) rozšíření poradenských služeb v Charitní poradně Slavkov u Brna

b) přednášková činnost pro občany

týkající se zařazení do komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

ZO schválilo prioritu 1. Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené:

a) udržení a rozšíření pečovatelské služby

b) podpora Centra denních služeb zdravotně postižených a seniorů

c) rozšiřování nabídky služeb Centra denních služeb o nové možnosti podle zájmů klientů

týkající se zařazení do komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.

                                                                                                                                                                            Hlasování 7, 0, 0                                                                                                                 

Celé znění zápisu je k nahlédnutí na OÚ Milešovice.

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix