Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 14/2008

Přítomni:  Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Luděk Partika, Radek Gamba,

                     Lenka Hrazdirová, ing. Bohdan Tišer (celkem šest )

 

Ověřovatelé: R. Gamba, L. Partika

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. Kratochvílová

 

Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.

 

 

 Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 3. Schválení dodavatele na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV
 4. Schválení použití výtěžku z automatů za I. pol. r. 2008
 5. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna
 6. Odvolání místostarostky L. Hrazdirové
 7.  Zvolení nového místostarosty    
 8.  Změna složení výborů
 9.  Schválení Rozpočtového opatření č. 10/2008
 10.  Schválení inventarizačních komisí a likvidační komise
 11.  Schválení přijetí daru – pozemek p.č. 34/3
 12.  Úprava parčíku
 13.  Proplacení faktur
 14. Různé
 15. Diskuze
 16. Návrh na Usnesení č. 14/2008
 17. Závěr

 

Přijatá usnesení :

 

1.  ZO schválilo rozšířený  program 14. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

                                                                                        Hlasování 6,0,0 (pro,proti,zdržel se)

                

 2.  ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

      L. Partika a R. Gamba, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

         

                                                                              Hlasování 6,0,0

 

3.  ZO schválilo pro vypracování projektové dokumentace firmu HP consult s.r.o., kterou jí

    doporučila výběrová komise.

    ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

                                                                                         Hlasování 6,0,0

 

4. Obec obdržela výtěžek z provozu výherního hracího přístroje od firmy ATIS Jihlava

    spol. s r.o. ve výši 12.817,- Kč.

    Starosta navrhl použít tento výtěžek na pořízení hraček do mateřské školy.

    ZO tento návrh schválilo.                                                                         

                                                                                          Hlasování 6,0,0

                                                                                 

5. ZO schválilo odvolání místostarostky z funkce ke dni 3. 11. 2008.   

 

                                                                                          Hlasování 4,0,2

 

6. ZO schválilo neuvolněným místostarostou Václava Kratochvíla.

                                                                                         Hlasování 5,1,0

 

7. Z důvodu zvolení V. Kratochvíla místostarostou mění se složení kontrolního výboru.

    Předseda  kontrolního výboru – Radek Gamba, členové – Lenka Hrazdirová, Luděk

    Partika.                                                                             

                                                                                        Hlasování 6,0,0

 

8. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2008, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                         Hlasování 6,0,0

 

9.   Starosta navrhl toto složení inventarizačních komisí :

       a) drobný hmotný a nehmotný majetek, stavby, operativní evidence, materiál,

           samostatné movité věci :  předseda -  ing. B. Tišer

                                                      členové   -  L. Hrazdirová

                                                                     -  R. Kratochvílová

 

      b) pozemky, dlouhodobý finanční majetek, dokladová invent. – pohledávky,

          závazky, ceniny :               předseda –  R. Gamba

                                                      členové   -  V. Kratochvíl

                                                                     -  R. Kratochvílová

 

      Do likvidační komise byli navrženi : předseda –   L. Partika

                                                                    členové   -  L. Hrazdirová

                                                                                   -  R. Gamba

 

      ZO schválilo složení těchto komisí.

                                                                                        Hlasování 6,0,0

 

10. Manželé Mikovi se rozhodli obci Milešovice darovat pozemek p.č. 34/3 ostatní plocha

      o výměře 18 m².

      ZO schválilo přijetí tohoto daru a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

  

                                                                                         Hlasování 6,0,0

 

11. Starosta informoval ZO, že je potřeba upravit plochu parčíku po odstranění betonových

      rour. Předpokládaná částka na úpravu činí cca 7.000,- Kč.

      ZO schválilo tuto částku na úpravu parčíku.

                                                                                        Hlasování 6,0,0

 

12. ZO schválilo měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi Václavu Kratochvílovi

      ve výši 3.000,- Kč s platností od 3.11. 2008 a člence zastupitelstva obce Lence

      Hrazdirové 510,- Kč s platností od 3.11. 2008.

                                                                                       Hlasování 6,0,0

 

 

 

ZO bere na vědomí :

 

1.  ZO bere na vědomí informace Městského úřadu  ve Slavkově u Brna.

2.  ZO bere na vědomí proplacení faktur ( Respono, ACT, Fa Nedvěd, M. Všetička)

3.  ZO bere na vědomí zprávu velitele JSDH Milešovice.

 

V Milešovicích 3. 11. 2008

 

Zapsala :                        R. Kratochvílová                         …………………………

Ověřovatelé:                  L. Partika                                    …………………………

                                     R. Gamba                                    …………………………

Navrhovatel usnesení:    V. Kratochvíl                              …………………………

Starosta obce:               M. Polanský                                 ………………………….

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2008                                          Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix