Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 12/2008

z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 8. 9. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Luděk Partika, Radek Gamba,

ing. Bohdan Tišer, Lenka Hrazdirová (celkem šest )


Ověřovatelé: R. Gamba, ing. B. Tišer

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. KratochvílováZastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:

 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Slavkovem u Brna

 4. Prodej 32 ks betonových rour

 5. Schválení Rozpočtového opatření č. 8/2008

 6. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 7. Seznámení občanů s přípravou budování ČOV a kanalizace v obci

 8. Navýšení školného v MŠ na 120,- Kč za měsíc

 9. Instalace zpomalovacího pásu na vozovce

 10. Schválení darování pozemku od pana Zobala

 11. Schválení zakoupení zahradního traktoru

 12. Různé

 13. Diskuze

 14. Návrh na Usnesení č. 12/2008

 15. Závěr


Přijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 12. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 6,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

R. Gamba a ing.B. Tišer, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

Hlasování 6,0,0

3. ZO schválilo Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 25. 7. 2003 o výkonu

přenesené působnosti dle zák. č. 200/1990 Sb.

Hlasování 6,0,0

4. ZO schválilo prodej 32 kusů betonových rour Obci Holubice za částku 50.000,- Kč.

Hlasování 6,0,0

5. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2008, které je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování 6,0,0

6. ZO schválilo navýšení školného v Mateřské škole Milešovice ze 100,- Kč na 120,- Kč

za měsíc.

Hlasování 6,0,0

7. ZO zamítlo žádost paní Jarmily Čechové o instalaci zpomalovacích pásů na vozovce

u domu č. 240.

Hlasování 6,0,0

8. ZO schválilo přijetí daru – pozemku od pana Evžena Zobala. Jedná se o ideální

polovinu pozemku p.č. 28/2.

Hlasování 6,0,0


9. ZO schválilo zakoupení zahradního traktoru sloužícího k sekání trávy na obecních

pozemcích za částku cca 80.000,- Kč.

Hlasování 6,0,0,


ZO bere na vědomí :

1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.


V Milešovicích 8. 9. 2008


Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: R. Gamba …...............................................


ing. B. Tišer ….............................................


Navrhovatel usnesení: V. Kratochvíl …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………


Vyvěšeno dne: 10. 9. 2008 Sejmuto dne:
Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix