Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 15/2008

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 15. 12. 2008

 

 

Přítomni:  Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Luděk Partika, Radek Gamba,

                     Lenka Hrazdirová, ing. Bohdan Tišer (celkem šest )

 

Ověřovatelé: ing. B. Tišer, L. Partika

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. Kratochvílová

 

Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.

 

 Program:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 3. Schválení Rozpočtového provizoria na rok 2009
 4. Schválení Rozpočtového opatření č. 11/2008
 5. Schválení smlouvy s RESPONO, a.s. o nakládání s odpadem
 6. Schválení Přílohy 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb
 7. Schválení Dodatku č. 1 ke směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole
 8. Schválení Dodatku č. 1 ke směrnici pro vedení účetnictví
 9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 1/2007
 10. Schválení termínů zasedání ZO v roce 2009
 11. Schválení přijetí daru od JMK ve výši 50.000,- Kč na JSDH
 12. Schválení výše nájemného a služeb s nájmem spojených z hrobového místa
 13. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě na vypracování projekt. dokumentace na kanalizaci a ČOV
 14. Různé
 15. Diskuze
 16. Návrh na Usnesení č. 15/2008
 17. Závěr

 

Přijatá usnesení :

 

1.  ZO schválilo  program 15. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

 

                                                                                          Hlasování 6,0,0 (pro,proti,zdržel se)

                

 2.  ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

      L. Partika a ing. B. Tišer, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

            

                                                                              Hlasování 6,0,0

 

3.  ZO schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2009, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                         Hlasování 6,0,0

 

4. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2008, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                          Hlasování 6,0,0

                                                                                 

5. ZO schválilo Smlouvu o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního

    odpadu a elektrozařízením s RESPONO, a.s., kterou se ruší smlouva ze dne 25. 5. 1998

    ve znění pozdějších dodatků a změn.

                                                                                          Hlasování 6,0,0

 

6.    ZO schválilo Přílohu 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb, ve které vyčlenilo

       částku 5.000,- Kč na nákup knih pro naši místní knihovnu.

 

                                                                                         Hlasování 6,0,0

 

7. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2007 o zabezpečení zákona o finanční kontrole,

    kterou se mění příkazce operací (V. Kratochvíl).

                                                                         

                                                                                        Hlasování 6,0,0

 

8. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2008 pro vedení účetnictví, kterou se mění osoba

    odpovědná za účetní případy ( místo L. Hrazdirové je V. Kratochvíl).

 

                                                                                         Hlasování 6,0,0

 

9.  ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška

     č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

     využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které se mění čl. 3 odst. 1. OZV nabývá

     účinnosti dnem 1. 1. 2009.

                                                                                             Hlasování 6,0,0

 

10. ZO schválilo termíny zasedání na rok 2009, které je přílohou tohoto zápisu. Termíny

      zasedání budou vyvěšeny na úřední desce OÚ.

                                                                                             Hlasování 6,0,0

 

11. Jihomoravský kraj daroval ze svého rozpočtu obci Milešovice částku 50.000,- Kč na věcné

      vybavení JSDH.

      ZO schválilo přijetí tohoto daru.

                                                                                        Hlasování 6,0,0

 

12.  ZO schválilo částku 5,- Kč/m²/rok jako nájemné a částka 25,- Kč/rok za služby s nájmem

       spojené z hrobového místa.

 

                                                                                       Hlasování 6,0,0

 

13. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace na 

      kanalizaci a ČOV, který se týká geometrického zaměření a zpracování technické mapy obce

      Milešovice  v trasách projektované kanalizace.

                                                                                       Hlasování 6,0,0

 

 

ZO bere na vědomí :

 

1.  ZO bere na vědomí, že byla na Kú JMK podána žádost o prodloužení termínu na dokončení

     projektu Územní plán Milešovice (dotace). Kú JMK obci vyhověl a termín pro dokončení

     projektu je stanoven na 31. 3. 2009.

2.  ZO bere na vědomí,  že mateřská škola bude ve dnech 22. – 23. 12. 2008  uzavřena.

3.  ZO bere na vědomí rozhodnutí Kú JMK, kterým souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ze dne

     9. 9. 2008 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkovem u Brna a obcí

     Milešovice. Jedná se o vykonávání přenesené působnosti podle zák. č. 200/1990 Sb.,

     o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V Milešovicích 15. 12. 2008

 

 

Zapsala :                        R. Kratochvílová                         …………………………

Ověřovatelé:                  L. Partika                                    …………………………

                                     Ing. B. Tišer                               …………………………

Navrhovatel usnesení:   V. Kratochvíl                              …………………………

Starosta obce:               M. Polanský                                 ………………………….

 

Vyvěšeno dne: 18. 12. 2008                                          Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix