Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 7/2008


ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 28. 4. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Lenka Hrazdirová, Luděk Partika

ing. Bohdan Tišer, Radek Gamba (celkem šest )

Ověřovatelé: ing. B. Tišer, L. Partika

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. Kratochvílová


Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.

Program:


 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Rezignace člena ZO

 4. Složení slibu nového člena ZO

 5. Schválení cenové nabídky na chodník na Homoli

 6. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 7. Zařazení R. Gamby do kontrolního a finančního výboru

 8. Schválení měsíční odměny R. Gambovi

 9. Schválení cenové nabídky na opravu kapličky

 10. Schválení úhrad spotřeby za plyn a elektrickou energii v kapli

 11. Pověření na valnou hromadu RESPONO, a.s.

 12. Použití výtěžku z VHP

 13. Různé

 14. Diskuze

 15. Návrh na Usnesení č. 7/2008

 16. Závěr


Přijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 7. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

ing. B. Tišer a L. Partika, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

Hlasování 5,0,0


3. Byla předložena jedna cenová nabídka na vybudování chodníku na Homoli. ZO schválilo,

aby byly ještě osloveny jiné firmy.

Hlasování 6,0,0


4. ZO schválilo zařazení R. Gamby do kontrolního a finančního výboru.

Hlasování 6,0,05. ZO schválilo R. Gambovi měsíční odměnu ve výši 510,- Kč s účinností od 28. 4. 2008.

Hlasování 6,0,0


6. ZO schválilo cenovou nabídku firmy Horáček Michal, Telnice, variantu I , na opravu

kapličky ve výši 80.710,- Kč s tím, že přední stěna kaple bude doceněna dle speciální

úpravy.

Hlasování 6,0,0


7. ZO schválilo placení spotřeby plynu a elektrické energie v kapli od Fary církve

římskokatolické.

Hlasování 6,0,0

8. ZO schválilo Lenku Hrazdirovou zastupováním na valné hromadě RESPONO, a.s.,

která se koná 22. 5. 2008.

Hlasování 6,0,0


9. ZO zrušilo bod č. 8 – přijatá usnesení v Usnesení č. 4/2008 a schválilo použití výtěžku

z výherního hracího přístroje ve výši 10.165,- Kč na nákup odpadkových košů do obce.

Hlasování 6,0,0ZO bere na vědomí :

1. ZO bere na vědomí rezignaci na mandát od Radky Nakládalové.

2. ZO bere na vědomí složení slibu nového člena ZO Radka Gamby.

3. ZO bere na vědomí informace Měú ve Slavkově u Brna.

4. ZO bere na vědomí odpověď firmy KORDIS JMK, s.r.o. Brno.

5. ZO bere na vědomí ocenění kaple.Cena kaple je vyčíslena částkou 103.970,- Kč.
V Milešovicích 28. 4. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: ing. B. Tišer …………………………………


L. Partika …………………………………


Navrhovatel usnesení: V. Kratochvíl …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2008 Sejmuto dne:Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix