Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 5/2008
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 31. 3. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Lenka Hrazdirová, Luděk Partika

(celkem čtyři )

Omluvena: R. Nakládalová, ing. B. Tišer

Ověřovatelé: V. Kratochvíl, L. Partika

Navrhovatel usnesení : L. Hrazdirová

Zapisovatelka: R. Kratochvílová


Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.

Program:


 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Dotace pro SDH na 120. výročí

 4. Dotace pro TJ  Sokol Milešovice

 5. Schválení záměrů obce

 6. Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2008

 7. Žádost ZŠ a MŠ Milešovice o ponechání částky 80.000,- Kč v rezervním fondu

 8. Oznámení vodoprávního úřadu ve Slavkově u Brna

 9. Zpráva kontrolního a finančního výboru za II. pol. r. 2007

 10. Zplnomocnění na valnou hromadu Vak a.s.

 11. Různé

 12. Diskuze

 13. Návrh na Usnesení č. 5/2008

 14. Závěr


Přijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 5. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 4,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

V. Kratochvíl a L. Partika, navrhovatelem usnesení L. Hrazdirová.

Hlasování 4,0,0


3. ZO schválilo dotaci ve výši 30.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů na oslavy 120. výročí

založení sboru v Milešovicích, které proběhne 14. 6. 2008.

Hlasování 4,0,0


4. ZO schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč pro TJ Sokol Milešovice na dokončení výstavby

skladovacích prostor na hřišti TJ Sokol.

Hlasování 4,0,0


5. ZO schválilo pronajmutí obecního pozemku p.č. 648 o výměře 520 m² paní Anně

Kubálkové a prodej obecních pozemků p.č. 542/11 o výměře 81 m² a 542/12 o výměře

159 m² manželům Grätzovým. Prodej pozemků je za částku 25,- Kč/m².

Hlasování 4,0,0


6. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2008.

Hlasování 4,0,0


7. ZO zrušilo na základě žádosti ředitelky školy bod č.8 – přijatá usnesení v Usnesení

č. 3/2008 a ponechalo škole celou částku 81.683,10 Kč, která bude dána do rezervního

fondu školy.

Hlasování 4,0,0


8. ZO schválilo na základě oznámení vodoprávního úřadu ve Slavkově vypracování studie na 

výstavbu ČOV a kanalizace. Starosta osloví projektanty k podání nabídky na cenu studie.


Hlasování 4,0,0


9. ZO zplnomocnilo starostu k účasti na valné hromadě Vak Vyškov a.s. konané 29. 5. 2008.

Hlasování 4,0,0


10. ZO schválilo, že pozemky směrem na Kobeřice mimo intravilán nebudou v územním

plánu vybrány pro výstavbu. V novém ÚP bude dostatečné množství pozemků pro

výstavbu.

Hlasování 4,0,0


11. ZO schválilo zakoupení lavic a stolů na zahrádku u obecní restaurace ve výši cca

30.000,- Kč.

Hlasování 4,0,0ZO bere na vědomí :


 1. ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního a finančního výboru za II. pol. r. 2007.V Milešovicích 31. 3. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: V. Kratochvíl …………………………………


L. Partika …………………………………


Navrhovatel usnesení: L. Hrazdirová …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………Vyvěšeno dne: 2. 4. 2008 Sejmuto dne:
Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix