Směrnice č.7/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku

OBEC MILEŠOVICE
SMĚRNICE Č. 7/2011

pro odpisování dlouhodobého majetku

ODPISOVÝ PLÁN

Zpracovala :         Ondrová

Platnost     :         31.12.2011

Datum vydání :  19.12.2011

Právní úprava :

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  • ČÚS č. 708 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Zastupitelstvo obce Milešovice schválilo na svém zasedání dne 19.12.2011usn. č.19 .

Čl. 1
Zásady pro odepisování majetku

1.1. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou prováděny podle schváleného odpisového plánu. 

1.2.Účetní jednotka volí odpis dle předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku, to znamená, že bude volit rovnoměrný způsob odpisování.

1.3.O účetních odpisech bude účtováno čtvrtletně.

Čl. 2
Odpisový plán

2.1. Pro odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1 a 2 ČÚS č. 708 s těmito výjimkami :

 Dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek               Stanovená doba používání v letech
 VW Transporter- inv.číslo 221                                                           11
 Studna u č.p. 100, 104, 162, 186                                           zbývající doba 20
 Inv.č. 1013,1012,1014,1016
 Kanalizace – inv.č.1018                                                                      45
 Potok- inv.č. 1020                                                                              170
 Studna u lihovaru – inv.č. 1022                                                           60
 Lávka u č.p. 186 – inv.č. 1024                                                             80
 Most u č.p. 212 – inv.č. 1025                                 
 Most u lihovaru – inv.č. 1026                                                 zbývající doba 40
 Silnice 120 bm- inv.č. 1027
 Silnice ke hřbitovu – inv.č. 1028
 Místní komunikace – inv.č. 1029                                                        120
 Chodníky – inv.č. 1031                                                                        100
 Cesta k MŠ – inv.č. 1032                                                                      90
 Rozhlasová síť – inv.č. 1034                                                   zbývající doba 5
 Veřejné osvětlení – inv.č. 1035                                                            50
 Veřejné osvětlení Svatá – inv.č. 1036                                    zbývající doba 10
Veřejné osvětlení Homola – inv.č. 1037                                                          50
Rozhlasová ústředna – inv.č. 1040                                                    zbývající doba 5
Avia A 31.1K-CAS 8 – inv.č. 1050                                                                      20
Malotraktor DSK317 S – inv.č. 1051                                                                15
Autobusová zastávka Homola –inv.č. 1052                                                    30
Komunikace obec.prodejna –inv.č. 1058                                                        45
Chodník k mateřské škole – inv.č.1063                                                           45
Dlažba před a vedle restaurace-inv.č. 1064                                                   45
Kaple – inv.č. 1065 (znal.posudek 2008)                                                         55
Komunikace Homola – inv.č. 1077                                                     zbývající doba 80
Mateřská škola – inv.č 1078                                                                            110
Obecní úřad – inv.č. 1079                                                                     zbývající doba 80
Základní škola – inv.č. 1080                                                                 zbývající doba 60
Traktor Z 8011 – inv.č. 90221                                                                            13
Územní plán Milešovice – inv.č. 901901                                                          20

Majetek pořízený od roku 2012
Pokud bude odhadovaná doba použitelnosti konkrétního majetku neslučitelná s dobou používání dle přílohy č. 2 ČÚS 708, bude pro vyjmenované budovy, stavby a věci, případně ostatní dlouhodobý majetek doplňována příloha této směrnice o odpisový plán vyjmenovaných budov, staveb, věcí a případně ostatního dlouhodobého majetku. Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí osoba, která bude s majetkem nakládat a to kvalifikovaným odhadem. Doba bude projednána se starostou.

V případě provedení TZ s vlivem podstatného prodloužení životnosti majetku (za podstatný vliv považuje účetní jednotka ¼ doby životnosti) bude změna odpisového plnu řešena individuálně přílohou této směrnice. Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti konkrétního majetku určí pro konkrétní majetek s TZ osoba, která s majetkem bude nakládat a to kvalifikovaným odhadem. Prodloužená doba životnosti bude projednána se starostou.

2.2. Metodická část:
2.2.1  Účetní jednotka rozhodla, že 5 ℅ vstupní ceny bude zúčtováno až k okamžiku vyřazení majetku.  
2.2.2  Postup odpisování nebude v průběhu roku měněn.
2.2.3  U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání , stanoví účetní jednotka       výši oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a neodpisovala, ve výši 40℅ z ocenění tohoto majetku. Za majetek, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání, se rovněž považuje majetek, u kterého účetního jednotka sice zná dobu zařazení do užívání, ale nemá povědomí, zda majetek byl pořízen jako nový, nebo majetek, pokud v průběhu užívání bylo na něm provedeno technické zhodnocení s podstatným vlivem na prodloužení životnosti.
2.3. Výpočet roční výše odpisů : Hodnota ocenění majetku v účetnictví / předpokládaná doba používání v letech.

Čl.3
Změny v postupech

3.1.  Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení.

3.2.  Inventarizace dlouhodobého majetku bude probíhat (v souladu s vnitropodnikovou směrnicí o inventarizaci) jedenkrát ročně. V rámci této inventarizace bude porovnáván nejen stav majetku vykázaný v účetnictví se skutečností, ale bude posuzována i výše ocenění tohoto majetku snížená o oprávky. Zjištěný významný rozdíl mezi stavem majetku a evidovanou hodnotou sníženou o oprávky zakládá povinnost na změnu odpisového plánu u konkrétního majetku (zjištění, že hodnota netto se jeví vyšší, než odpovídá stavu majetku, znamená zkrácení doby odpisování, lepší stav, než odpovídá hodnotě netto, znamená prodloužení odpisování. Případně vytvořená opravná položka bude rovněž upravena ve vztahu ke skutečnosti ohledně dočasného znehodnocení majetku (dotvořena nebo rozpuštěna). Takto se bude postupovat až u inventarizací majetku k 31.12.2012. Konkrétní změnu odpisového plánu navrhuje osoba, která s majetkem nakládá, jinak starosta. Tyto změny budou postupně evidovány v příloze této směrnice.

3.3  Změny způsobu oceňování a postupu odpisování mohou být provedeny za určitých podmínek a v souladu s obecně závaznými předpisy. V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně způsobů oceňování a postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období.

Pokud by došlo k některé z uvedených změn mimo doplnění majetku do příloh této směrnice, které schvaluje starosta, bude vydán dodatek tohoto interního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze účetní závěrky.

 

Michal Polanský

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti