Nařízení obce č. 1/2013

Nařízení obce Milešovice č. 1/2013, 
kterým se vydává tržní řád

 

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 13.5.2013 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

 

Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, jejich rozdělení

  Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto tržních místech, která se rozdělují podle své kapacity:

 • tržní místo č. 1 - veřejné prostranství před prodejnou potravin     ( viz. příloha č. 1 nařízení obce Milešovice)
 • tržní místo č. 2 - veřejné prostranství z boční strany restaurace (viz. příloha č. 1 nařízení obce Milešovice)
 • tržní místo č. 3 – šatna v přízemí budovy obecního úřadu ( pro distributory energií, pojistných smluv aj. po vyhlášení v místním rozhlase)

 

Čl. 2
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Kapacita tržního místa č. 1 a č. 2  je stanovena na dvě prodejní místa, která musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz. Mezi prodejními místy musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy. Kapacita tržního místa č. 3 je stanovena na jedno prodejní místo.

 

Čl. 3
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech č. 1 a č. 2  je od 08:00 do 18:00 hodin. Poskytování služeb tržního místa č. 3 se stanovuje dle pracovní doby obecního úřadu.

 

Čl. 4
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:

 1. zabezpečovat čistotu prodejních míst,
 2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.

 

Čl. 5
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:

 • zveřejnit tržní řád
 • tržní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem
 • určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, dle kapacity tržních míst
 • dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje

 

Čl. 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky.

 

Čl. 7
Zakázané formy (druhy) prodeje zboží a poskytovaných služeb

 1. Na celém území obce Milešovice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti obyvatel v obci.
 2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
 3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
 2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti v souladu s § 12 odst. 2 zákona o obcích dne 31.5.2013.

 

starosta obce: Michal Polanský

místostarosta: Ing. Bohdan Tišer

 

Vyvěšeno: 15. 5. 2013

Sejmuto: 31.5.2013

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti