Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

OBEC MILEŠOVICE
Obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2009,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 19. 1. 2009 usnesením č. 1/2009 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Milešovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).§
 2. Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10 dnů od uvedení do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 5 000,- Kč na 3 měsíce.
 2. V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný: při povolení provozu VHP na dobu 3 měsíců, poslední den prvního měsíce po zahájení provozu
  1. při povolení provozu VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí vždy poslední den prvního měsíce příslušného čtvrtletí
  2. při povolení provozu VHP na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí vždy poslední den prvního měsíce příslušného čtvrtletí.
 2. Poplatek podle písmene "b" a "c" může být zaplacen poplatníkem jednorázově do posledního dne prvního čtvrtletí.

Čl. 6
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/2001, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2009.

 

 

starosta: Michal Polanský

místostarosta: Václav Kratochvíl


[1] Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený  hrací přístroj. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

[2] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

publikační systém: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti