Obecně závazná vyhláška č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2008,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Milešovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 14. 1. 2008 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku“) :

 Čl. 1
Předmět vyhlášky

Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na celém území obce Milešovice a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.
 

Čl. 2
Veřejné prostranství

 Veřejným prostranstvím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy soužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1.  Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v příloze č.1 k této vyhlášce, je možno vodit psy pouze na vodítku, popřípadě s ohledem na povahu psa i s náhubkem. 

  2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba.
     

Čl. 4
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

  1.  Pro volný pohyb psů jsou vymezeny prostory  mimo současné zastavěné území obce. Jsou to prostory označené šipkami na mapce v příloze č. 2 této vyhlášky. Šipky označují počátek volného pohybu psů a směr.

  2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
     

Čl. 5
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

starosta: Michal Polanský

místostarostka: Lenka Hrazdirová

 

Vyvěšeno dne: 16.01.2008

Sejmuto dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti