O nás

Dětský folklorní soubor Milešováček byl založen v září 2011. Soubor působí v Milešovicích (odtud název Milešováček) pod vedením Jany Jeřábkové a Renaty Rodrové. Členy souboru jsou děti ve věku od 6 do 15 let. Milešováček představuje tance, písně, hry, zvyky a poezii předevší z Jižní Moravy, ale také z Čech a Slovenska. Podle věku jsou děti rozděleny do dvou skupinek:

 • Milešováček I. – mladší (6–10 let)
 • Milešováček II – starší (11–15 let).
Milešováček účinkuje na různých kulturních akcích v Milešovicích a okolí. Programová náplň souboru je pestrá, od dětských her, pracovních témat, zvyků, dětských tanečků, až po náročné tance těch starších.
 
Máme již za sebou:
 • Posezení pro důchodce - prosinec 2011
 • Folklorní odpoledne s Milešováčkem - únor 2012
 • Předtančení na večírku chovatelů - Milešováček II (Moravská beseda) - březen 2012
 • Vynášení Moreny - březen 2012
 • Vystoupení na 1. sjezdu rodáků a přátel Milešovic - červen 2012
 • Annenské hody - tanečky při stavění máje - červenec 2012
 • Posezení pro důchodce - prosinec 2012
 • 2. Folklorní odpoledne s Milešováčkem a Jamírkem - únor 2013
 • Vynášení Moreny - březen 2013
 • 8. babské hody v Milešovicích - květen 2013
Zkoušky:
 • Milešováček I - mladší       ve středu od 17 do 18 hodin
 • Milešováček II - starší        ve středu od 18 do 19 hodin

Všechny zkoušky jsou v sále OÚ v Milešovicích (popř. ve školní tělocvičně)

Více se dozvíte na našich webových stránkách: http://milesovacek.webnode.cz/

Stanovy

Dětského folklorního souboru Milešováček

Část I.
Název a sídlo sdružení

 1. Občanské sdružení nese název „Dětský folklorní soubor Milešováček“ (dále jen „Milešováček“).
 2. Sídlem Milešováčku jsou Milešovice 179, 683 54 pošta Otnice.

Část II.
Poslání sdružení a cíle jeho činnosti

 1. Milešováček je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením dětí a mládeže, jakož i dospělých osob. Jeho členem mohou být fyzické i právnické osoby.
 2. Milešováček působí na celém území České republiky, zejména však v Jihomoravském kraji a v obci Milešovice.
 3. Hlavním posláním Milešováčku je sdružovat děti, mládež i dospělé osoby za účelem podpory jednotlivců a kolektivů při pěstování hudebního, tanečního a slovesného folkloru národností žijících v České republice, napomáhat udržování a šíření zájmu o folklor a tradiční lidovou kulturu na celém území České republiky i v zahraničí.
 4. Při své činnosti Milešováček spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.
 5. Cílů a poslání své činnosti Milešováček dosahuje zejména prostřednictvím pořádáním pravidelné nácvikové činnosti, přednášek, besed a amatérských vystoupení svých členů.
 6. Na podporu základních cílů může Milešováček pro své členy vyvíjet doplňkovou činnost jako např.
  1. pořádání seminářů, kurzů, uměleckých dílen, zájezdů, výstav, přehlídek a festivalů amatérských      folklorních souborů a skupin a to jak samostatně tak ve spolupráci s jinými subjekty,
  2. organizátorské činnosti v oblasti amatérské kultury, amatérské společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit s vazbou na tradiční lidovou kulturu,
  3. vzdělávací činnosti především lektorské, metodické a další s vazbou na tradiční lidovou kulturu,
  4. vydávání publikací a nosičů informací, metodických a propagačních materiálů,
  5. vykonávání další činnosti pro rozvoj Milešováčku a jeho poslání, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi (uvedenými v odstavci II.4.) nebo k tomu jiné organizace a instituce inspiruje,
  6. poskytování informací a poradenské činnosti pro své členy i veřejnost,
  7. dohlížení na ochranu autorských a dalších práv svých členů.

Část III.
Členství v souboru

 1. Členem Milešováčku se může stát fyzická i právnická osoba, soubor nebo skupina. Milešováček tedy má tři druhy členství:
  1. individuální členství (nezletilého člena zastupuje jeden z jeho zákonných zástupců),
  2. kolektivní členství – soubory, skupiny a organizace,
  3. čestné členství.
 2. Členy přijímá výbor po doručení písemné přihlášky, členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí.
 3. O udělení čestného členství rozhoduje výbor.
 4. Členové Milešováčku tvoří jednotlivé složky, jsou to:
  1. dětský soubor Milešováček I.skupina (věková kategorie 5 – 10 let),
  2. dětský soubor Milešováček II.skupina (věková kategorie 11 – 15 let),
  3. složka dospělých příznivců.
 5. Členství v Milešováčku zaniká:
  1. vystoupením člena z Milešováčku na základě oznámení o vystoupení z Milešováčku,
  2. pro neplnění členských povinností, na základě rozhodnutí výboru,
  3. zánikem souboru či skupiny, případně úmrtím individuálního člena,
  4. pro hrubé porušení zájmů Milešováčku, na základě rozhodnutí výboru,
  5. zánikem Milešováčku.

Část IV.
Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů:
  1. aktivně se podílet na plnění poslání a cílů Milešováčku,
  2. obracet se na orgány Milešováčku s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti Milešováčku a žádat jejich řešení,
  3. požívat všech výhod poskytovaných Milešováčkem,
  4. volit a být volen do orgánů Milešováčku, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů Milešováčku, je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let. Navrhovaní kandidáti musí být členy Milešováčku nebo členy člena Milešováčku – právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena Milešováčku – právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let,
  5. být pozván na valnou hromadu případně náhradní valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady,
  6. kdykoliv z Milešováčku vystoupit,
  7. žádat o vstup do Milešováčku a vystoupit z něj. O přijetí do Milešováčku rozhoduje výbor.
 2. Povinnosti členů:
  1. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to dvakrát ročně nejpozději do 28. února a 30. září kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven. Při vstupu nového člena v meziobdobí do 30 dní od vstupu do Milešováčku. Čestní členové jsou této povinnosti zproštěni,
  2. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady, výboru a vedoucího Milešováčku,
  3. je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu k Milešováčku jménem člena právnické osoby,
  4. v případě zvolení či jmenování do orgánu Milešováčku plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů Milešováčku.

ORGÁNY MILEŠOVÁČKU

Část V.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Milešováčku.
 2. Valná hromada je shromážděním všech členů Milešováčku. Každý (kolektivní, individuální i čestný) člen Milešováčku má jeden hlas. Nezletilého člena zastupuje jeden z jeho zákonných zástupců. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny hlasů.
 3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může svolavatel valné hromady svolat náhradní valnou hromadu na místo a datum uvedené v pozvánce podle odstavce V.4. Náhradní valná hromada musí mít totožný program jako valná hromada a je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu hlasů.
 4. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za 24 měsíců na základě rozhodnutí výboru. Výbor uvědomí o valné hromadě všechny členy sdružení písemnou pozvánkou rozeslanou nejméně dva týdny přede dnem konání valné hromady, jinak je svolání valné hromady neplatné. V písemné pozvánce musí být obsažen program, datum, místo a čas konání valné hromady, jakož i datum, místo a čas konání náhradní valné hromady.
 5. Výbor svolá valnou hromadu také v případě, požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna třetina všech členů sdružení nebo požádá-li o svolání valné hromady revizní komise. Nesvolá-li výbor valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti, svolá valnou hromadu revizní komise. Nesvolá-li valnou hromadu ani revizní komise nejpozději do měsíce ode dne, kdy tak měla učinit namísto výboru, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen sdružení.
 6. Valná hromada:
  1. projednává výsledky činnosti Milešováčku,
  2. projednává a schvaluje zprávy výboru,
  3. projednává a schvaluje zprávy revizní komise,
  4. projednává výsledky hospodaření Milešováčku,
  5. rozhoduje o výši členských příspěvků,
  6. rozhoduje o změnách stanov Milešováčku,
  7. schvaluje program a směry činnosti Milešováčku na další období,
  8. rozhoduje o počtu členů výboru a revizní komise,
  9. volí a odvolává členy výboru a revizní komise,
  10. na základě návrhu výboru rozhoduje o zániku Milešováčku,
  11. na základě návrhu výboru rozhoduje o vstupu Milešováčku do jiné právnické osoby, pokud nedojde ke ztrátě právní subjektivity Milešováčku,
  12. na základě návrhu výboru rozhoduje o majetkových účastech v jiných právnických osobách,
  13. rozhoduje prostou většinou přítomných, není-li stanoveno jinak.

Část VI.
Výbor

 1. Výkonným orgánem Milešováčku je výbor, který tvoří zvolení zástupci z řad kolektivních, individuálních a čestných členů. Za svoji činnost je výbor zodpovědný valné hromadě.
 2. Minimální počet členů výboru je tři a měly by v něm být zastoupeny všechny složky Milešováčku.
 3. Výbor je volen na období čtyř let.
 4. Výbor volí ze svého středu vedoucího Milešováčku a jeho zástupce a další funkcionáře podle potřeby.
 5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů výboru pod mez stanovenou v odstavci VI.2., kooptuje výbor dalšího člena Milešováčku, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena výboru.
 6. Výbor se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce. Toto jednání může být společné s jednáním výboru souboru, se kterým Milešováček úzce spolupracuje. Výborové schůze svolává vedoucí Milešováčku, případně jeho zástupce. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může výborovou schůzi svolat kterýkoliv člen výboru.
 7. Výbor zejména:
  1. vytváří, koordinuje a řídí činnost Milešováčku,
  2. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti Milešováčku,
  3. vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,
  5. svolává valnou hromadu,
  6. předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny Milešováčku, o hospodaření a o výsledcích činnosti Milešováčku, navrhuje valné hromadě program a směry činnosti Milešováčku na další období,
  7. navrhuje vstup Milešováčku do jiné právnické osoby, pokud nedojde ke ztrátě právní subjektivity Milešováčku,
  8. navrhuje majetkové účasti v jiných právnických osobách,
  9. rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků,
  10. zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti,
  11. zřizuje a ruší jednotlivé složky Milešováčku, vydává, mění a ruší vnitřní pravidla Milešováčku. Vnitřní pravidla Milešováčku jsou neplatná, jsou-li v rozporu se stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.
 8. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas vedoucího Milešováčku.
 9. Postavení člena výboru zaniká:
  1. skončením funkčního období výboru,
  2. volbou nového výboru po hromadném odstoupení všech členů předchozího výboru,
  3. odvoláním člena výboru valnou hromadou,
  4. odvoláním člena výboru vystupujícího jménem člena Milešováčku – právnické osoby tímto členem Milešováčku - právnickou osobou,
  5. zánikem členství člena Milešováčku – právnické osoby, jejímž jménem člen ve výboru vystupuje,
  6. odstoupením,
  7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,
  8. úmrtím.

Část VII.
Statutární zástupce

 1. Navenek jedná jménem Milešováčku vedoucí Milešováčku, který je jeho statutárním zástupcem.
 2. K zastupování Milešováčku na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti Milešováčku může vedoucí pověřit další členy výboru, zejména zástupce vedoucího a hospodáře – pokladníka.

Část VIII.
Vedoucí složky

 1. Každá složka (odstavec III.4.) má ve svém čele vedoucího složky.
 2. Vedoucí složky je oprávněn jednat jménem složky navenek v otázkách, které složka navrhla a byly schváleny výborem.
 3. Vedoucí složky musí být členem Milešováčku.
 4. Vedoucí složek jmenuje a odvolává výbor.
 5. Postavení vedoucího složky zaniká:
  1. odvoláním z funkce,
  2. odstoupením,
  3. zánikem členství vedoucího složky v Milešováčku,
  4. ztrátou způsobilosti vedoucího složky k právním úkonům,
  5. úmrtím.

Část IX.
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Milešováčku nezávislým na výboru. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.
 2. Revizní komisi tvoří nejméně dva členové. Každý člen revizní komise má jeden hlas.
 3. Ze svého středu revizní komise volí předsedu revizní komise, případně místopředsedu revizní komise.
 4. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů revizní komise pod mez stanovenou v odstavci IX.2., kooptuje revizní komise dalšího člena Milešováčku, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena revizní komise.
 5. Revizní komise zasedá nejméně dvakrát do roka. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně místopředseda revizní komise. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání revizní komise svolat kterýkoliv člen revizní komise.
 6. Revizní komise zejména:
  1. nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření Milešováčku jako celku i jeho složek s finančními prostředky, movitým i nemovitým majetkem Milešováčku,
  2. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů Milešováčku a usnesení valné hromady a výboru,
  3. informuje výbor a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,
  4. podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření Milešováčku,
  5. svolává valnou hromadu podle odstavce V.5.,
  6. konstatuje neplatnost vnitřních předpisů sdružení z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem,
  7. rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.
 7. Postavení člena revizní komise zaniká:
  1. skončením funkčního období,
  2. volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní komise,
  3. odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,
  4. odvoláním člena revizní komise vystupujícím jménem člena Milešováčku – právnické osoby tímto členem sdružení – právnickou osobou,
  5. zánikem členství člena Milešováčku – právnické osoby, jejímž jménem člen v revizní komisi vystupuje,
  6. odstoupením,
  7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,
  8. úmrtím.

Část X.
Majetek a hospodaření

 1. Milešováček hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:
  1. příjmy z členských příspěvků,
  2. granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,
  3. vedlejší, doplňkové příjmy z činností při naplňování cílů Milešováčku specifikované v odstavcích II. 5. a II.6.
  4. nákup a prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací vyrobených či produkovaných Milešováčkem,
  5. výnosy majetku Milešováčku.
 3. Hospodaření, účetnictví a finanční evidence Milešováčku, jakož i evidence majetku Milešováčku jsou vedeny dle platných právních předpisů.
 4. Za hospodaření Milešováčku odpovídá výbor.
 5. Za správnost evidence finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku odpovídá výboru hospodář – pokladník.
 6. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výbor, uloženy v pokladně. Ostatní prostředky jsou uloženy na účtu Milešováčku v peněžním ústavu.
 7. Dispoziční právo s finančními prostředky v peněžním ústavu je podmíněno vždy dvěma podpisy členů s dispozičním právem.
 8. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky u peněžního ústavu mají:
  1. vedoucí Milešováčku,
  2. zástupce vedoucího Milešováčku,
  3. hospodář – pokladník Milešováčku,
  4. určení členové výboru.
 9. Pro snazší financování některých vymezených úseků činnosti nebo složek mohou být při účtu Milešováčku v peněžním ústavu zřizovány podúčty s odlišným dispozičním právem, než je stanoveno v odstavci X.8. Musí však být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby, toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet a jednou z nich musí být hospodář – pokladník.
 10. Při změně funkcionářů Milešováčku s dispozičním právem nebo při změně hospodáře – pokladníka se finanční prostředky a majetek Milešováčku předávají protokolárně.

Část XI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Milešováček zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním,
  2. sloučením s jinou právnickou osobou,
  3. rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.
 2. O zániku Milešováčku podle odstavce XI.1a) až XI.1b) rozhoduje valná hromada na základě návrhu výboru.
 3. Valná hromada Milešováčku v takovém případě současně rozhodne, jak bude naloženo s majetkem Milešováčku a jmenuje likvidační komisi. Písemné dokumenty o činnosti a hospodaření Milešováčku budou předány do státního archívu.

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem Milešováčku 30. 11. 2012 a nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti