Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č. 2/2020

ZÁPIS č. 2/2020

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 17. 2. 2020 v 18.00 h v kanceláři  OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr

 

Omluveni: Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Radek Gamba, Jiří Daněk

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 1/2020

  4.  Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

  5.  Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

  6.  Schválení příspěvku na sociální služby

  7.  Různé

  8. Diskuze

  9. Závěr

                                                                                                                  

 

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:09 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Smlouva o zřízení věcného břemene

b) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 2. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 5, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Jiřího Daňka a Radka Gambu

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Jiřího Daňka a Radka Gambu

                                                                                             

Hlasování 5, 0, 0

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                    

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

 

4. Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

ZO projednalo inventarizační zprávu za rok 2019, která je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2019, která je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                             

                                                                                               Hlasování 5, 0, 0

                                                                                       

 

5. Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

ZO bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

 

 

6. Schválení příspěvku na sociální služby

ZO projednalo žádost Diecézní Charity Brno, Oblastní Charity Rajhrad o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb v částce 6.700,- Kč.

 

Usnesení:

ZO zamítlo finanční příspěvek pro Diecézní Charitu Brno, Oblastní Charita Rajhrad na poskytování sociálních služeb v částce 6.700,- Kč.                                                                                                                                     Hlasování 0, 5, 0

 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330058332/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – umístění distribuční soustavy -  kabelového vedení NN (Milešovice, kabel NN Krejzl) na pozemku p.č. 709/3 v katastrálním území Milešovice.

 

Usnesení:

ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330058332/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – umístění distribuční soustavy -  kabelového vedení NN (Milešovice, kabel NN Krejzl) na pozemku p.č. 709/3 v katastrálním území Milešovice.                                                                             

                       

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020

ZO projednalo žádost o dotaci SDH Milešovice na provoz mladých hasičů v roce 2020 ve  výši 60.000,-Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo žádost o dotaci SDH Milešovice na provoz mladých hasičů v roce 2020 ve  výši 60.000,-Kč.

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

 

9. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 2. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:25 hod.

 

V Milešovicích 24. 2. 2020

 

Zapisovatelka:                           A. Freibergová                        ……………………………

Ověřovatelé:                              J. Daněk                                  ……………………………

                                                  R. Gamba                                .……………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                    …………………………....             

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2020                                                                      Sejmuto: 11. 3. 2020

 

Zápis č. 3/2020

ZÁPIS č. 3/2020

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 16. 4. 2020 v 18.30 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Alena Freibergová, Pavel Hradský

Zapisovatelka: Iveta Polanská

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 2/2020

  4.  Rozpočtové opatření č. 3/2020

  5.  Výsledek výběrového řízení – „Milešovice – chodník podél III/4199

  6.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

  7.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019

  8.  Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Milešovice do fondů

  9.  Smlouva o dílo – „Milešovice – chodník podél III/4199

10.  Záměr obce – prodej části obecního majetku p. č. 115/1

11.  Zplnomocnění k zastupování na valné hromadě VaK Vyškov

12.  Různé

13. Diskuze

14. Závěr

                                                                                                                  

 

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:34 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo program 3. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele navrhuje Alenu Freibergovou a Pavla Hradského.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Alenu Freibergovou a Pavla Hradského.

                                                                                             

Hlasování 7, 0, 0

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2020

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

 

4.  Rozpočtové opatření č. 3/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 3/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

                                                                                       

 

5.  Výsledek výběrového řízení – „Milešovice – chodník podél III/4199

ZO projednalo výsledek výběrového řízení na „Milešovice – chodník podél III/4199“ .

 

Usnesení:

ZO schválilo dle výběrového řízení dodavatele na „Milešovice – chodník podél III/4199“ -  firmu JAMASTAV MORAVIA a. s., která předložila nabídku v celkové částce 2 535 201,99 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                    Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

6.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice ve výši 60.000,-Kč na provoz mladých hasičů SDH Milešovice.

 

Usnesení:

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice ve výši 60.000,-Kč na provoz mladých hasičů SDH Milešovice.

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                             

                                                                                                   Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

7.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019

ZO projednalo účetní závěrku ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019. ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019 včetně výsledku hospodaření. ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

                                                                                                      

                                                                                                         Hlasování 7, 0, 0

 

8. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Milešovice do fondů

ZO projednalo rozdělení hospodářského výsledku ve výši 102 996,55,- Kč a projednalo rozdělení výsledku hospodaření do fondů.

 

Usnesení:

ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku ve výši 102 996,55,- Kč a schválilo rozdělení výsledku hospodaření do fondů:

 - převod zisku z HČ do rezervního fondu ve výši    87 412,75,- Kč

 - převod zisku z DČ do rezervního fondu ve výši         583,80,- Kč

 - převod zisku z HČ do fondu odměn ve výši          15 000,00,- Kč

                                                                                             

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

 

9. Smlouva o dílo – „Milešovice – chodník podél III/4199

ZO projednalo Smlouvu o dílo na akci „Milešovice – chodník podél III/4199“ se stavební společností JAMASTAV MORAVIA a. s..

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o dílo na akci „Milešovice – chodník podél III/4199“ se stavební společností JAMASTAV MORAVIA a. s.. Cena za dílo je 2 535 201,99,- Kč bez DPH.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

10.  Záměr obce – prodej části obecního majetku p. č. 115/1

ZO projednalo žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 115/1, dle geometrického plánu č. 352-8/2020 7 o výměře 4 m2, panu Ing. Miroslavu Petlákovi a paní Anně Petlákové. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 5. 3. 2020 do 23. 3. 2020.

 

 

 

Usnesení:

ZO schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 115/1, dle geometrického plánu č. 352-8/2020 o výměře 4 m2, panu Ing. Miroslavu Petlákovi a paní Anně Petlákové. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 5. 3. 2020 do 23. 3. 2020. Cena je stanovena ve výši 1400,-Kč. ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.

 

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

 

11.  Zplnomocnění k zastupování na valné hromadě VaK Vyškov

ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 28. 5. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje starostu k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 28. 5. 2020.

 

                                                                                                           Hlasování 7, 0, 0      

 

12. Různé

a) ZO bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019

 

 

13. Diskuze

a) p. Daněk vznesl dotaz na obsluhu ČOV – starosta odpověděl, že po ukončení dohody o provedení práce s panem Veselým budou obsluhu provádět pracovníci obce

 

b) Starosta informoval o přijetí nového pracovníka na dohodu o pracovní činnosti p. Hradskou

 

c) Starosta informoval o údržbě zeleně, která se provádí po katastru obce Milešovice, opravě a výsadbě nových záhonů u školy

 

d) Starosta informoval o nové službě pro seniory: -   dovoz denního menu do domu

                                                                                  - doprava k lékaři, na nákup

                                                                                  - zajištění nákupu

 

e) Starosta informoval o zajištění dezinfekce pro místní občany a poděkoval všem, kteří pomohli s ušitím roušek

f) Starosta informoval o pracích prováděných po obci – chodník podél III/4199, MŠ schodiště – nahrazeno opěrnou stěnou, vymalování OÚ a sociálního zařízení v obecní restauraci

g) Starosta informoval o úředních dnech na OÚ. Úřední dny jsou pondělí a středa od 8.30 do 17.00, v jiné dny pouze po domluvě.

 

14. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 3. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:37 hod.

 

 

 

 

 

 

V Milešovicích 20. 4. 2020

 

Zapisovatelka:                           I. Polanská                              ……………………………

Ověřovatelé:                              A. Freibergová                        ……………………………

                                                  P. Hradský                              .……………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                    …………………………....              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 4. 2020                                                                      Sejmuto: 6. 5. 2020

 

Zápis č. 4/2020

ZÁPIS č. 4/2020

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 11. 5. 2020 v 18.00 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Radek Gamba, MUDr. Tereza Gregorová

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 4/2020

  4.  Různé

  5.  Diskuze

  6.  Závěr

                                                                                                                  

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:21 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Zplnomocnění na valnou hromadu Respono, a. s. Vyškov

b) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z. s.

c) Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice o zápisu do 1. třídy ZŠ Milešovice

d) Smlouva o dílo č. 2009069 dodávka a montáž oken a dveří v místní restauraci

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 4. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Radka Gambu a MUDr. Terezu Gregorovou.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Radka Gambu a MUDr. Terezu Gregorovou.

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0

3. Rozpočtové opatření č. 4/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

 

 

4.  Zplnomocnění na valnou hromadu Respono, a. s. Vyškov

ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Respono, a. s. Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje starostu k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Respono, a. s. Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

5.  Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z. s.

ZO projednalo žádost o pokračování podpory provozu Linky bezpečí, z.s. v částce 5.000,- Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo peněžní dar na pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. v částce 5.000,- Kč. Tahle částka bude doplněna do výdajů Rozpočtového opatření č.5/2020 a do financování z běžného účtu.

                                                                                                    

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

6.  Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice o zápisu do 1. třídy ZŠ Milešovice

 ZO bere na vědomí Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice o Zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Milešovice.

 

 

 

7. Smlouva o dílo č. 2009069 dodávka a montáž oken a dveří v místní restauraci

ZO projednalo smlouvu o dílo č. 20090069 na dodávku a montáž oken a dveří v místní restauraci.

 

 

 

Usnesení:

ZO schválilo smlouvu o dílo č. 20090069 na dodávku a montáž oken a dveří v místní restauraci v částce 149 659,- Kč bez DPH od firmy Pramos, a. s.

 

                                                                                        Hlasování 7, 0, 0

 

 

9. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 4. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:58 hod.

 

 

V Milešovicích 13. 5. 2020

 

Zapisovatelka:                           A. Freibergová                                 …………………………

Ověřovatelé:                              R. Gamba                                         …………………………

                                                  T. Gregorová                                     …………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

 

Vyvěšeno: 13. 5. 2020                                                                      Sejmuto: 29. 5. 2020

Zápis č. 5/2020

ZÁPIS č. 5/2020

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 15. 6. 2020 v 18.30 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Alena Freibergová, Jiří Daněk

Zapisovatelka: Iveta Polanská

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 5/2020

  4.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 401

  5.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 697

  6.  Schválení peněžitého vkladu do ZK společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.

  7.  Návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019

  8.  Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Milešovice za rok 2019

  9.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020 

10.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

11.  Žádost o finanční podporu na rok 2020 – DCHB – Oblastní charita Hodonín

12.  Různé

13.  Diskuze

14.  Závěr

                                                                                                                  

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:35 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Pověření pro zástupce akcionáře na mimořádné valné hromadě Respono, a. s.

b) Smlouva o upsání akcií s Vodovody a kanalizace, a. s.

c) Smlouva o započtení vzájemných pohledávek s Vodovody a kanalizace a. s.

d) Zplnomocnění na valnou hromadu Vodovody a kanalizace, a. s.

e) Schválení nového pracovního místa

f) Schválení zařazení správního území obce Milešovice na programové období 2021 – 2027

g) Ceník služeb poplatku – obecní knihovna Milešovice

 

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 5. Zasedání v roce 2020

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele navrhuje Alenu Freibergovou a Jiřího Daňka.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Alenu Fraibergovou a Jiřího Daňka.

                                                                                 

                                                                                               Hlasování 7, 0, 0

 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 5/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

 

4.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 401

ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 401, o výměře 92 m2, paní Petře Doupovcové a panu Marku Doupovcovi. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 22. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

 

Usnesení:

ZO zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č.401, o výměře 92 m2, paní Petře Doupovcové a panu Marku Doupovcovi. Důvodem zamítnutí je, že Obec Milešovice nehodlá prodávat žádné pozemky v intravilánu obce, kterých má nedostatek.  Důvodem je jejich možné využití v budoucnu pro potřeby obce, např. na odstavné plochy pro osobní vozidla.  Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 22. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

                                                                                                      Hlasování 0, 7, 0

 

5.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 697

ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 697, o výměře 296 m2, panu Josefu Matulovi a paní Ivance Matulové. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 26. 5. 2020 do 11. 6. 2020.

 

 

Usnesení:

ZO zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 697, o výměře 296 m2, panu Josefu Matulovi a paní Ivance Matulové. Důvodem zamítnutí je, že Obec Milešovice nehodlá prodávat žádné pozemky v intravilánu obce, kterých má nedostatek.  Důvodem je jejich možné využití v budoucnu pro potřeby obce, např. na odstavné plochy pro osobní vozidla. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 26. 5. 2020 do 11. 6. 2020.

                                                                                                    

                                                                                                       Hlasování 0, 6, 1

 

6.  Schválení peněžitého vkladu do ZK společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.

ZO projednalo peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587.

 

Usnesení:

ZO schválilo peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587 za těchto podmínek

- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem,

- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určeným zájemcům, z toho: Obec Milešovice, se sídlem Milešovice, Milešovice 68, PSČ 683 54, IČO 00292052, 62 ks,

- emisní kurz 62 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, bude splacen peněžitým vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,

- místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov,

- lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně,

- proti peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí ve výši 62.000 Kč bude smlouvou o započtení vzájemných pohledávek, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí, započtena peněžitá pohledávka obce vůči společnosti ve výši 62.000 Kč, s tím, že se jedná o peněžitou pohledávku ve výši 62.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/06/2010 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 22. 11. 2010 mezi obcí Milešovice a společností,

- pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí nebude započtena peněžitá pohledávka obce vůči společnosti, je obec povinna splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

7. Návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019

ZO projednalo návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019 (vyvěšen na úřední a elektronické desce od 20. 5. 2020 do 16. 6. 2020)

 

 

 

Usnesení:

ZO po projednání návrhu závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019 (vyvěšen na úřední a elektronické desce od 20. 5. 2020 do 16. 6. 2020) bere jeho obsah na vědomí a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

8. Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Milešovice za rok 2019

ZO projednalo Účetní závěrku Obce Milešovice za rok 2019 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky.

 

Usnesení:

ZO schválilo Účetní závěrku Obce Milešovice za rok 2019 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020 

ZO projednalo žádost o dotaci SDH Milešovice na investiční dotaci na pořízení kontejneru v roce 2020 ve  výši 30.000,-Kč.

 

Usnesení:

ZO projednalo žádost o dotaci SDH Milešovice na investiční dotaci na pořízení kontejneru v roce 2020 ve výši 30.000,-Kč. 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice ve výši 30.000,-Kč na investiční dotaci na pořízení kontejneru.

 

Usnesení:

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice na investiční dotaci na pořízení kontejneru ve výši 30.000,-Kč .

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

 

11.  Žádost o finanční podporu na rok 2020 – DCHB – Oblastní charita Hodonín

ZO projednalo žádost Diecézní Charity Brno, Oblastní Charity Hodonín o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb v částce 5.000,- Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo finanční příspěvek pro Diecézní Charitu Brno, Oblastní Charita Hodonin na poskytování sociálních služeb v částce 5.000,- Kč.                                                                                                                                 Hlasování 7, 0, 0

 

12. Pověření pro zástupce akcionáře na mimořádné valné hromadě Respono, a. s.

 ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na mimořádné valné hromadě společnosti Respono, a. s., Vyškov konané dne 28. 7. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje místostarostu pana Michala Rodra k zastupování na mimořádné valné hromadě společnosti Respono, a. s., Vyškov konané dne 28. 7. 2020.

 

                                                                                                          Hlasování 6, 0, 1

 

13. Smlouva o upsání akcií s Vodovody a kanalizace, a. s.

ZO projednalo Smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

14. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek s Vodovody a kanalizace a. s.

ZO projednalo Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek se společností Vodovody a alkalizace, a. s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek se společností Vodovody a alkalizace, a. s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

15. Zplnomocnění na valnou hromadu Vodovody a kanalizace, a. s.

ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje starostu k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

                                                                                        Hlasování 6, 0, 1

16. Schválení nového pracovního místa

ZO projednalo zřízení nového pracovního místa na pozici – úklid obecních prostor, údržba zeleně, služby pro občany.

 

Usnesení:

ZO schválilo zřízení nového pracovního místa na pozici – úklid obecních prostor, údržba zeleně, služby pro občany.

 

                                                                                                    Hlasování 7, 0, 0

 

17. Schválení zařazení správního území obce Milešovice na programové období 2021 – 2027

ZO projednalo zařazení správního území obce Milešovice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.

 

Usnesení:

ZO schválilo zařazení správního území obce Milešovice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

18. Ceník služeb poplatku – obecní knihovna Milešovice

ZO projednalo ceník služeb a poplatků obecní knihovny v Milešovicích, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo ceník služeb a poplatků obecní knihovny v Milešovicích, který je přílohou tohoto zápisu.

 

 

                                                                                                       Hlasování 7, 0, 0          

 

19. Různé

a) Starosta informoval občany o objízdné trase přes naši obec a o kontrole nákladních automobilů Policií ČR, kteří nerespektují dopravní značení.

 

b) Starosta informoval občany o výstavbě chodníku, která se pozastavila z důvodu objízdné trasy, jelikož vede přes naši obec a komplikovala by silniční dopravu.

 

c) Starosta informoval občany o sběru druhotných surovin v naší obci a o opětovné spolupráci  s firmou Respono, a. s. Vyškov, z důvodu odvozu papíru nasbíraného ZŠ a MŠ Milešovice.

 

d) Starosta informoval o možném uzavření studny ve svaté, z důvodu nadměrného odběru občanů a z důvodu nechtěné údržby ze strany Vodovodů a kanalizací.

 

20. Diskuze

a) p. Freibergová vznesla dotaz o sekání trávy motorovými sekačkami ve dnech klidu (neděle). Starosta navrhl řešení situace obecně závaznou vyhláškou, kterou obec plánuje vydat.

b) p. Hradský se dotazoval, zda mají obecní pracovníci při sekání trávy ochranné štíty na křovinořezech a informoval o špatném parkování obecních zaměstnanců na pozemních komunikacích. Starosta odpověděl, že ochranné štíty na křovinořez jsou v jednání a plánuje se jejich koupě a reagoval na špatné parkování na pozemní komunikaci, že obecní pracovníky ústně upozorní a zároveň požádal, že kdo ze zastupitelů zahlédne jakoukoliv situaci, která si vyžaduje upozornění, či radu, aby tak učinili i samotní zastupitelé.

 

c) p. Veselý vznesl dotaz na výsadbu stromů a umístění laviček v okolí ČOV a zároveň připomínkoval plánované umístění kontejneru pro hasiče, také v okolí ČOV. Starosta odpověděl, že situace se zelení se bude postupně vyvíjet a o umístění kontejneru ještě není rozhodnuto.

 

d) p. Polanský informoval o špatném stavu studny u domu č. p. 162. Starosta odpověděl, že je v  plánu sanace všech studen umístěných po obci, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti.

 

 

21. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 5. Zasedání ZO v roce 2020 v 20:45 hod.

 

 

V Milešovicích 16. 6. 2020

 

Zapisovatelka:                            I. Polanská                                        …………………………

Ověřovatelé:                              A. Freibergová                                  …………………………

                                                   J. Daněk                                            …………………………

 

Starosta:                                      Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 6. 2020                                                                      Sejmuto:2. 7. 2020

Zápis č. 6/2020

ZÁPIS č. 6/2020

ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 7. 9. 2020 v 18.00 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Pavel Hradský, Radek Gamba

Zapisovatelka: Iveta Polanská

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 6/2020

  4.  Rozpočtové opatření č. 7/2020

  5.  Rozpočtové opatření č. 8/2020

  6.  Záměr obce – propachtování obec. majetku - pozemek p. č. 936/5, 187, 945,

        946/2

  7.  Smlouva o zřízení věcného břemene

  8.  Zpráva finančního výboru za 1. pololetí roku 2020

  9.  Zpráva kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2020

10.  Různé

11.  Diskuze

12.  Závěr

                                                                                                                   

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:20 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Závěrečný účet DSO ŽlaP za rok 2019

b) Smlouva o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Milešovice“

c) Zrušení Usnesení č. 9 a 10a ze dne 13. 1. 2020

d) Zrušení Usnesení č. 4 a 5 ze dne 15. 6. 2020

e) Záměr obce - prodej obecního majetku p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2

f) Záměr obce – propachtování obecního majetku p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2

g) Záměr obce – prodej obecního majetku p. č. 401

h) Záměr obce – prodej obecního majetku p. č. 697

 

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 6. Zasedání v roce 2020

                                                                                 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele navrhuje Pavla Hradského a Radka Gambu.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Pavla Hradského a Radka Gambu.

                                                                                 

                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2020

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

4.  Rozpočtové opatření č. 7/2020

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

5. Rozpočtové opatření č. 8/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 8/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                        Hlasování 7, 0, 0

 

 6.  Záměr obce – propachtování obec. majetku - pozemek p. č. 936/5, 187, 945,

        946/2

ZO projednalo žádost paní Veroniky Kecové týkající se propachtování obecních pozemků p. č.  936/5, 187, 945, 946/2 o celkové výměře  4744 m2 v katastrálním území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 19. 8. 2020 do 4. 9. 2020.

 

Usnesení:

ZO schválilo propachtování obecních pozemků 936/5, 187, 945, 946/2 o celkové výměře  4744 m2 v katastrálním území Milešovice paní Veronice Kecové za cenu 0,10Kč/m2/rok, tj. celkem 4744m2 za částku 474,-Kč ročně. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 19. 8. 2020 do 4. 9. 2020. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy

 

                                                                                                    Hlasování 7, 0, 0

 

7.  Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. – „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 272 v obci Milešovice včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2,40 m na pozemku p. č. 288/1. Úhrada věcného břemene bude ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. – „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 272 v obci Milešovice včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2,40 m na pozemku p. č. 288/1. Úhrada věcného břemene bude ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

8.  Zpráva finančního výboru za 1. pololetí roku 2020

ZO bere na vědomí Zprávu finančního výboru za 1. pololetí roku 2020.

 

9.  Zpráva kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2020

ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2020.

 

10. Závěrečný účet DSO ŽlaP za rok 2019

ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO ŽlaP za rok 2019.

 

11. Smlouva o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Milešovice“

ZO projednalo Smlouvu o dílo s firmou Alternative Energy Systems a. s. na vypracování pasportu veřejného osvětlení a vypracování zatřídění komunikací do tříd osvětlení na počet 111 světelných bodů v obci Milešovice za cenu 49. 980,- Kč bez DPH.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o dílo s firmou Alternative Energy Systems a. s. na vypracování pasportu veřejného osvětlení a vypracování zatřídění komunikací do tříd osvětlení na počet 111 světelných bodů v obci Milešovice za cenu 49. 980,- Kč bez DPH.

ZO pověřilo starosty podpisem smlouvy.

 

                                                                                                                                                                               Hlasování 7, 0, 0

 

12. Zrušení Usnesení č. 9 a 10a ze dne 13. 1. 2020

ZO projednalo zrušení Usnesení č. 9 a 10a ze dne 13. 1. 2020 na prodej a propachtování obecních pozemků p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2 a 647/2.

 

Usnesení:

ZO schválilo zrušení Usnesení č. 9 a 10a ze dne 13. 1. 2020 na prodej a propachtování obecních pozemků p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2 a 647/2.

 

                                              

                                                                                                         Hlasování 7, 0, 0

13. Zrušení Usnesení č. 4 a 5 ze dne 15. 6. 2020

ZO projednalo zrušení Usnesení č. 4 a 5 ze dne 15. 6. 2020 na prodej obecních pozemků p. č. 401 a 697.

 

Usnesení:

ZO schválilo zrušení Usnesení č. 4 a 5 ze dne 15. 6. 2020 na prodej obecních pozemků p. č. 401 a 697.

 

                                                                                                       Hlasování 7, 0, 0

 

14. Záměr obce - prodej obecního majetku p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2

ZO projednalo žádost pana Zdeňka Polanského týkající se prodeje obecních pozemků p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2 o celkové výměře 1637 m2. Pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019.

 

Usnesení:

ZO zamítlo prodej obecních pozemků p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2 o celkové výměře 1637 m2 v katastrálním území Milešovice panu Zdeňku Polanskému. Pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

 

15. Záměr obce – propachtování obecního majetku p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2

ZO projednalo žádost pana Luďka Šidly týkající se propachtování obecních pozemků p. č.  645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2 o celkové výměře  4591 m2 v katastrálním území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019.

 

Usnesení:

ZO zamítlo propachtování obecních pozemků 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2 o celkové výměře  4591 m2 v katastrálním území Milešovice panu Luďku Šidlovi.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

16. Záměr obce – prodej obecního majetku p. č. 401

ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 401, o výměře 92 m2, paní Petře Doupovcové a panu Marku Doupovcovi. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 22. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

 Usnesení:

ZO zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č.401, o výměře 92 m2, paní Petře Doupovcové a panu Marku Doupovcovi. Důvodem zamítnutí je, že Obec Milešovice nehodlá prodávat žádné pozemky v intravilánu obce, kterých má nedostatek.  Důvodem je jejich možné využití v budoucnu pro potřeby obce, např. na odstavné plochy pro osobní vozidla.  Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 22. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

17. Záměr obce – prodej obecního majetku p. č. 697

ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 697, o výměře 296 m2, panu Josefu Matulovi a paní Ivance Matulové. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 26. 5. 2020 do 11. 6. 2020.

 

Usnesení:

ZO zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 697, o výměře 296 m2, panu Josefu Matulovi a paní Ivance Matulové. Důvodem zamítnutí je, že Obec Milešovice nehodlá prodávat žádné pozemky v intravilánu obce, kterých má nedostatek.  Důvodem je jejich možné využití v budoucnu pro potřeby obce, např. na odstavné plochy pro osobní vozidla. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 26. 5. 2020 do 11. 6. 2020.

 

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

18.  Různé

a) ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Milešovice za rok 2020

 

b) ZO projednalo Smlouvu o dílo s firmou Alternative Energy Systems a. s. na vypracování projektové dokumentace (včetně položkového rozpočtu) předmětné části veřejného osvětlení v papírové a elektronické verzi ,vypracování energetického posudku předmětné části veřejného osvětlení, kompletace dokumentace na základě metodiky MPO a podání žádosti  za celkovou cenu 85. 000,- Kč bez DPH.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o dílo s firmou Alternative Energy Systems a. s. na vypracování projektové dokumentace (včetně položkového rozpočtu) předmětné části veřejného osvětlení v papírové a elektronické verzi ,vypracování energetického posudku předmětné části veřejného osvětlení, kompletace dokumentace na základě metodiky MPO a podání žádosti  za celkovou cenu 85. 000,- Kč bez DPH.

ZO pověřilo starosty podpisem smlouvy.

 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

c) Starosta informoval ZO o cenové nabídce od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu komunikace u OÚ a na opravu komunikace U LESA.

 

 

 

 

 

19. Diskuze

a) Starosta informoval ZO o pokračování výstavby „Milešovice - chodník podél III/4199“ a o posunutí termínu dokončení, který měl být 30.9.2020 z důvodu objížďky vedené přes naši obec

.

b) Starosta informoval ZO, že i přes požadavek některých občanů v naší obci nebude prováděno navýšení počtu stávajících sběrných nádob na bioodpad. Likvidace bioodpadu má být v první řadě prováděna pomocí kompostérů, které občanům zdarma poskytla obec a ne nákladným vyvážením.

 

c) Starosta informoval ZO o stížnostech některých občanů na nepřiměřenou hlasitost obecního rozhlasu na některých místech obce. Tímto dává na vědomí, že úprava hlasitosti proběhne až při případné poruše rozhlasu s nutností opravy odbornou firmou a to z ekonomických důvodů.

 

d) Starosta informoval ZO o stížnosti na délku oprav nefunkčních svítidel VO obce.

Tímto dává na vědomí, že oprava proběhne vždy až při případné poruše min. 3 svítidel v obci s nutností opravy odbornou firmou a to z ekonomických důvodů.

 

20. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 6. Zasedání ZO v roce 2020 ve 20:00 hod.

 

 

V Milešovicích 8. 9. 2020

 

Zapisovatelka:                            I. Polanská                                        …………………………

Ověřovatelé:                               P. Hradský                                        …………………………

                                                    R. Gamba                                         …………………………

 

Starosta:                                      Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

 

Vyvěšeno: 10. 9. 2020                                                                      Sejmuto:28. 9. 2020

Zápis č. 7/2020

ZÁPIS č. 7/2020

ze 7. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 29. 9. 2020 v 18.00 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Jiří Daněk, MUDr. Tereza Gregorová

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „chodník podél III/4199“

  4.  Různé

  5.  Diskuze

  6.  Závěr

                                                                                                                  

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:40 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo program 7. Zasedání v roce 2020

                                                                                 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Jiřího Daňka a MUDr. Terezu Gregorovou.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Jiřího Daňka a MUDr. Terezu Gregorovou.

                                                                                 

                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „chodník podél III/4199“

ZO projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Milešovice – chodník podél III/4199“ s firmou JAMASTAV MORAVIA a. s. o změně doby a místa plnění.

 

Usnesení:

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Milešovice – chodník podél III/4199“ s firmou JAMASTAV MORAVIA a. s. o změně doby a místa plnění. Termín dokončení díla se posunuje na 30. 6. 2021.

ZO pověřilo starosty podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

 

                                                                                                    Hlasování 7, 0, 0

 

4.  Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 7. mimořádného Zasedání ZO v roce 2020 v 19:30 hod.

 

 

V Milešovicích 30. 9. 2020

 

Zapisovatelka:                            A. Freibergová                                  …………………………

Ověřovatelé:                               J. Daněk                                           …………………………

                                                    MUDr. T. Gregorová                       …………………………

 

Starosta:                                      Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

Vyvěšeno: 1. 10. 2020                                                                      Sejmuto:19. 10. 2020

Zápis č. 8/2020

ZÁPIS č. 8/2020

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 12. 10. 2020 v 18.30 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Omluveni: Radek Gamba

Ověřovatelé: Jiří Daněk, Pavel Hradský

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

 3.  Rozpočtové opatření č. 9/2020

 4.  Schválení smlouvy o zřízení služebnosti p. č. 542/1, ONIC9

 5.  Schválení smlouvy o zřízení služebnosti p. č. 542/1, ONIC10

 6.  Různé

 7.  Diskuze

 8.  Závěr

                                                                                                                                     

 

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:34 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 8. Zasedání v roce 2020

                                                                                 

                                                                                  Hlasování 6, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Jiřího Daňka a Pavla Hradského.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Jiřího Daňka a Pavla Hradského.

                                                                                 

                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

3. Rozpočtové opatření č. 9/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 9/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

4.  Schválení smlouvy o zřízení služebnosti p. č. 542/1, ONIC9

ZO projednalo Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-087891 RVDSL9910­_M_B_ONIC9_NDN s firmou CETIN a. s. o umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 542/1 v k. ú. Milešovice v rozsahu geometrického plánu č. 359-511/2020 ze dne 12. 9. 2020 na dobu neurčitou.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-087891 RVDSL9910_M_B_ONIC9_NDN ­ s firmou CETIN a. s. o umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 542/1 v k. ú. Milešovice v rozsahu geometrického plánu č. 359-511/2020 ze dne 12. 9. 2020 na dobu neurčitou. Náhrada za služebnost bude ve výši 1.160,- Kč bez DPH.

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                           Hlasování 6, 0, 0

 

 

5.  Schválení smlouvy o zřízení služebnosti p. č. 542/1, ONIC10

ZO projednalo Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-087884 RVDSL9910­_M_B_ONIC10_NDN s firmou CETIN a. s. o umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 542/1 v k. ú. Milešovice v rozsahu geometrického plánu č. 360-512/2020 ze dne 21. 9. 2020 na dobu neurčitou.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-087884 RVDSL9910_M_B_ONIC10_NDN ­ s firmou CETIN a. s. o umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 542/1 v k. ú. Milešovice v rozsahu geometrického plánu č. 360-512/2020 ze dne 21. 9. 2020 na dobu neurčitou. Náhrada za služebnost bude ve výši 650,- Kč bez DPH

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                             Hlasování 6, 0, 0

 

6. Schválení příkazní smlouvy „Rekonstrukce dětského hřiště v obci Milešovice„

ZO projednalo Příkazní smlouvu č. SML–Z–M–20-750 na zpracování dokumentů pro získání dotace na akci „Rekonstrukce dětského hřiště v obci Milešovice“.

 

Usnesení:

ZO zamítlo Příkazní smlouvu č. SML–Z–M–20-750 na zpracování dokumentů pro získání dotace na akci „Rekonstrukce dětského hřiště v obci Milešovice“.

 

                                                                                       

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

7. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

ZO projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -  realizace stavby „ Milešovice, příp. NN Česká telekom. infra – umístění distribuční soustavy – uzemnění na Pozemku a za účelem jejího provozování na pozemku p. č. 542/1 v k. ú. Milešovice.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -  realizace stavby „ Milešovice, příp. NN Česká telekom. infra – umístění distribuční soustavy – uzemnění na Pozemku a za účelem jejího provozování na pozemku p. č. 542/1 v k. ú. Milešovice.

Jednorázová náhrada bude 1.000,- Kč bez DPH.

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

8. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 8. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:50 hod.

 

 

 

V Milešovicích 13. 10. 2020

 

Zapisovatelka:                            A. Freibergová                                  …………………………

Ověřovatelé:                               J. Daněk                                           …………………………

                                                    P. Hradský                                                   …………………………

 

Starosta:                                      Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

Vyvěšeno: 15. 10. 2020                                                                    Sejmuto:2. 11. 2020

Zápis č. 9/2020

ZÁPIS č. 9/2020

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 9. 11. 2020 v 18.30 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

Omluveni: Radek Gamba

Ověřovatelé: Jiří Daněk, MUDr. Tereza Gregorová

 

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 10/2020

  4.  Schválení plánu inventur na rok 2020

  5.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, p. č. 542/1

  6.  Žádost o přijetí nového člena do zásahové jednotky SDH Milešovice v roce 2021

  7.  Různé

  8.  Diskuze

  9.  Závěr

                                                                                                                                     

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:30 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Stočné na rok 2021

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 9. Zasedání v roce 2020

                                                                                 

 

                                                                                  Hlasování 6, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Jiřího Daňka a MUDr. Terezu Gregorovou.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Jiřího Daňka a MUDr. Terezu Gregorovou.

                                                                                 

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

3. Rozpočtové opatření č. 10/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 10/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

4.  Schválení plánu inventur na rok 2020

ZO projednalo plán inventur na rok 2020, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo plán inventur na rok 2020, který je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                           Hlasování 6, 0, 0

 

5.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, p. č. 542/1

ZO projednalo Smlouvu č.:PR – 001030063392/001 – MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a. s. na pozemku p. č. 542/1 v k. ú. Milešovice s názvem stavby „Milešovice, kabel NN 2x RD Petlák“.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu č.:PR – 001030063392/001 – MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a. s.  na pozemku p. č. 542/1 v k. ú. Milešovice s názvem stavby „Milešovice, kabel NN 2x RD Petlák“. Jednorázová úplata bude 1.000,- Kč bez DPH.

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                             Hlasování 6, 0, 0

 

6. Žádost o přijetí nového člena do zásahové jednotky SDH Milešovice v roce 2021

ZO projednalo Žádost SDH Milešovice o přijetí nového člena do zásahové jednotky v roce 2021.

 

Usnesení:

ZO schválilo Žádost SDH Milešovice o přijetí nového členů do zásahové jednotky v roce 2020. Novým členem je: Jiří Němec

                                                                                       

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

7. Stočné na rok 2021

ZO projednalo cenové oznámení stočného pro rok 2020 ve výši 40,- Kč bez DPH, tj. 44,- Kč včetně DPH.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo cenové oznámení stočného pro rok 2020 ve výši 40,- Kč bez DPH, tj. 44,- Kč včetně DPH.

 

                                                                                        Hlasování 6, 0, 0

 

 

 

8. Různé

a) Starosta informoval, že někteří obyvatelé naší obce vyváží pravidelně odpad pocházející z vlastní podnikatelské činnosti nebo velké domácí stavební činnosti na sběrné dvory. Tyto odpady jsou likvidovány a vyúčtovány na základě fakturace provozovatele sběrného dvora příslušné obci, ve které je občan trvale hlášen. Je třeba informovat veřejnost, že veškerá likvidace těchto výše uvedených odpadů musí být prováděna na vlastní náklady podnikatele nebo stavebníka.

 

b) Starosta informuje občany, že bude provedena technická kontrola na obecním rozhlase. Došlo také k úmyslnému poškození zařízení. V případě opakování neoprávněného zásahu do zařízení rozhlasu nebo elektroinstalace veřejného osvětlení, bude celá věc šetřena a budou z takového konání vyvozeny patřičné důsledky.

 

c) Starosta informoval občany, že byla podána žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci osvětlovacích těles veřejného osvětlení v celé obci. Jedná se o cca 110 ks osvětlovacích těles a 25-30 ks stožárů. Uvažuje se i o navýšení počtu svítidel v některých místech v obci.

Výše dotace je asi 50%.

 

d) Starosta informoval občany, že byla provedena oprava střechy na budově sálu, která byla v havarijním stavu.

V příštím roce bude také ze závažných technických důvodů provedena generální oprava kanalizace v celém komplexu OÚ.

 

 

 

 

9. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 9. Zasedání ZO v roce 2020 v 20:37 hod.

 

 

 

V Milešovicích 11. 11. 2020

 

Zapisovatelka:                            A. Freibergová                                  …………………………

Ověřovatelé:                               J. Daněk                                           …………………………

                                                    MUDr. T. Gregorová                       …………………………

 

Starosta:                                      Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

Vyvěšeno: 11. 11. 2020                                                                    Sejmuto:27. 11. 2020

Zápis č. 10/2020

ZÁPIS č. 10/2020

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Milešovice

konaného dne 18. 12. 2020 v 18.00 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Alena Freibergová, Jiří Daněk, MUDr. Tereza Gregorová, Michal Rodr

 

Omluveni: Pavel Hradský, Radek Gamba

 

Ověřovatelé: Alena Freibergová, MUDr. Tereza Gregorová

 

Zapisovatelka: Iveta Polanská

 

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Termíny zasedání Zastupitelstva obce na rok 2021

  4.  Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště

  5.  Dodatek č. ASA50000667-01 - elektřina

  6.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro MS Hubert Otnice na rok 2021

  7.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů na rok 2021

  8.  Příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Milešovice, DSO ŽlaP, MAS

  9.  Rozpočtové opatření č. 11/2020

 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2021

 11. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – sociální fond

 12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 - 2023

 13. Schválení zmařené investice

 14. Pověření starosty ke schválení RO – příjem dotace

 15. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Český svaz včelařů

 16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro MS Hubert Otnice

 17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému

       a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO

 18. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Milešovice – chodník podél III/4199“

 19. Různé

 20. Diskuze

 21. Závěr

        

1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:05 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Objednávka JAMASTAV MORAVIA a. s.

b) Schválení Dohody o provedení práce – Zpravodaj 2020

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 10. Zasedání v roce 2020

                                                                                 

                                                                                        Hlasování 5, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele navrhuje Alenu Freibergovou a MUDr. Terezu Gregorovou.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Alenu Freibergovou a MUDr. Terezu Gregorovou.

 

                                                                                          Hlasování 5, 0, 0

 

3.  Termíny zasedání Zastupitelstva obce na rok 2021

ZO projednalo termíny Zastupitelstva obce Milešovice na rok 2021.

 

Usnesení:

ZO schválilo termíny Zastupitelstva obce Milešovice na rok 2021.

 

                                                                                         Hlasování 5, 0, 0

 

4.  Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště

 ZO projednalo podání žádosti o dotaci z MMR „Dětské hřiště Milešovice“ na parc. čísle 1103/1, 1103/2 v k. ú. Milešovice ve vlastnictví obce.

 

Usnesení:

ZO schválilo podání žádosti o dotaci z MMR „Dětské hřiště Milešovice“ na parc. čísle 1103/1, 1103/2 v k. ú. Milešovice ve vlastnictví obce.

 

                                                                                         Hlasování 5, 0, 0

5.  Dodatek č. ASA50000667-01 - elektřina

ZO projednalo dodatek č. ASA50000667-01 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s Amper Market, a. s. o změně ceny s účinností od 1. 1. 2021.

 

Usnesení:

ZO schválilo dodatek č. ASA50000667-01 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s Amper Market, a. s. o změně ceny s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

 

                                                                                             Hlasování 5, 0, 0

6.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro MS Hubert Otnice na rok 2021

ZO projednalo žádost o dotaci MS Hubert Otnice na zkvalitnění životních podmínek pro zvěř (myslivecká políčka) na rok 2021 ve výši 15.000,- Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo žádost o dotaci MS Hubert Otnice na zkvalitnění životních podmínek pro zvěř (myslivecká políčka) na rok 2021 ve výši 15.000,- Kč.

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

7.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů, z.s. Šaratice na rok 2021

ZO projednalo žádost o dotaci Českého svazu včelařů, z.s. Šaratice na zkvalitnění životních podmínek pro včely na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo žádost o dotaci Českého svazu včelařů, o.s. Šaratice na zkvalitnění životních podmínek pro včely na rok 2021 ve výši 5.000,- Kč.

 

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

8.  Příspěvek z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Milešovice, DSO ŽlaP, MAS

ZO projednalo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Milešovice na rok 2021 pro:

Základní škola a Mateřská škola Milešovice ve výši 971.535 ,-Kč
DSO ŽlaP, MAS ve výši 38.510 ,-Kč

 

 

Usnesení:

ZO schválilo příspěvek z rozpočtu obce Milešovice na rok 2021 pro:

Základní škola a Mateřská škola Milešovice ve výši 971.535,-Kč
DSO ŽlaP, MAS ve výši 38.510,-Kč

Tyto částky budou součástí rozpočtu obce na rok 2021.

 

 

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

  9.  Rozpočtové opatření č. 11/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 11/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2021

ZO projednalo návrh rozpočtu obce Milešovice na rok 2021 v předloženém znění.

Příjmy              10.059.000,-Kč

Výdaje                        12.848.500,-Kč

Financování       2.789.500,-Kč

 

Usnesení:

ZO schválilo návrh rozpočtu obce Milešovice na rok 2021 v předloženém znění.

Příjmy             10.059.000,-Kč

Výdaje                        12.848.500,-Kč

Financování      2.789.500,-Kč

Návrh rozpočtu je schodkový. Závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy, konsolidační položky nejsou závaznými ukazateli.

Návrh rozpočtu se tímto stává rozpočtem schváleným.

                                                                                             

                                                                                             Hlasování 5, 0, 0

 

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – sociální fond

ZO projednalo návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 v předloženém znění.

 

Usnesení:

ZO schválilo návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 v předloženém znění.

 

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 – 2023

ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Milešovice na rok 2022-2023.

 

Usnesení:

ZO schválilo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Milešovice na rok 2022-2023.

Návrh střednědobého výhledu se tímto stává střednědobým výhledem rozpočtu obce schváleným.

 

                                                                                               Hlasování 5, 0, 0

 

13. Schválení zmařené investice

ZO projednalo zmařenou investici na „Nová výstavba chodníku Milešovice – Lokalita u hřiště“.

 

Usnesení:

ZO schválilo zmařenou investici na „Nová výstavba chodníku Milešovice – Lokalita u hřiště“ z roku 2011 – 2014. Výstavba se neuskutečnila z důvodu budování kanalizace a ČOV v obci Milešovice.

 

                                                                                                Hlasování 4, 0, 1

14. Pověření starosty ke schválení RO – příjem dotace

ZO projednalo pověření starosty obce ke schválení RO na příjem dotace na veřejné osvětlení v obci Milešovice.

 

Usnesení:

ZO schválilo pověření starosty obce ke schválení RO na příjem dotace na veřejné osvětlení v obci Milešovice.

 

                                                                                                Hlasování 5, 0, 0

 

15. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro MS Hubert Otnice

ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro MS Hubert Otnice na zkvalitnění životních podmínek pro zvěř (myslivecká políčka) ve výši 15.000,-Kč na rok 2021.

 

Usnesení:

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro MS Hubert Otnice na zkvalitnění životních podmínek pro zvěř (myslivecká políčka) ve

výši 15.000,-Kč na rok 2021. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

 

16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Český svaz včelařů

ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro Český svaz včelařů z. s. Šaratice ve výši 5.000,-Kč na zkvalitnění životních podmínek pro včely v roce 2021.

 

Usnesení:

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro Český svaz včelařů, z. s. Šaratice ve výši 5.000,-Kč na zkvalitnění životních podmínek pro včely v roce 2021. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

 

17. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému

       a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO

ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Milešovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tímto se ruší OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17. 12. 2012.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Milešovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tímto se ruší OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17. 12. 2012. Účinnost je od 1. 1. 2021.

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

18.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Milešovice – chodník podél III/4199“

ZO projednalo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Milešovice – chodník podél III/4199“ s firmou JAMASTAV MORAVIA a. s. na vícepráce.

 

Usnesení:

ZO schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Milešovice – chodník podél III/4199“ s firmou JAMASTAV MORAVIA a. s. na vícepráce.

 ZO pověřilo starostu podpisem Dodatku č.2.

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

19. Objednávka JAMASTAV MORAVIA a. s.

ZO projednalo objednávku u firmy JAMASTAV MORAVIA a.s. na provedení zemních prací a úpravy terénu.

 

Usnesení:

ZO schválilo objednávku u firmy JAMASTAV MORAVIA a.s. na provedení zemních prací a úpravy terénu.

 

 

                                                                                                  Hlasování 5, 0, 0

 

20.  Schválení Dohody o provedení práce – Zpravodaj 2020

ZO projednalo Dohodu o provedení práce na kompletaci Milešovického zpravodaje.

 

Usnesení:

ZO schválilo Dohodu o provedení práce paní Aleně Freibergové za kompletaci Milešovického zpravodaje. Částka bude 2.400,- Kč – hrubý příjem.

 

                                                                                                    Hlasování 4, 0, 1             

 

 21. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 10. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:57 hod.

 

 

V Milešovicích 18. 12. 2020

 

Zapisovatelka:                           I. Polanská                                   …………………………

Ověřovatelé:                              A. Freibergová                             …………………………

                                                   MUDr. T. Gregorová                  …………………………

 

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                    …………………………....             

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2020                                                                    Sejmuto: 6. 1. 2021

Milešovice
©2006-2021 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti, webdesign: Synetix