Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č. 1/2020

ZÁPIS č. 1/2020

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 13. 1. 2020 v 18.00 h v zasedací místnosti  OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová, Jiří Daněk, Alena Freibergová

 

Omluveni: Radek Gamba. Michal Rodr

 

Ověřovatelé: Jiří Daněk, MUDr. Tereza Gregorová

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Roční plán kontrol na rok 2020 – finanční výbor

  4.  Roční plán kontrol na rok 2020 – kontrolní výbor

  5.  Schválení ceny pro prodej obecního pozemku p. č. 653/1  

  6.  Schválení ceny pro prodej obecního pozemku p. č. 631/1  

  7.  Zpráva finančního výboru za 2. pololetí roku 2019

  8.  Zpráva kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2019

  9.  Různé

 10. Diskuze

 11. Závěr

                                                                                                                  

 

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:07 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Záměr obce – prodej obecního majetku – pozemky p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2

b) Záměr obce – propachtování obecního majetku – pozemky p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 1. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 5, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Jiřího Daňka a MUDr. Terezu Gregorovou

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Jiřího Daňka a MUDr. Terezu Gregorovou.

                                                                                             

Hlasování 5, 0, 0

 

 

3. Roční plán kontrol na rok 2020 – finanční výbor

ZO projednalo Roční plán kontrol finančního výboru na rok 2020.

 

Usnesení:

ZO schválilo Roční plán kontrol finančního výboru na rok 2020.

                                                                                             

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

4. Roční plán kontrol na rok 2020 – kontrolní výbor

ZO projednalo Roční plán kontrol kontrolního výboru na rok 2020.

 

Usnesení:

ZO schválilo Roční plán kontrol kontrolního výboru na rok 2020.

 

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0       

 

5. Schválení ceny pro prodej obecního pozemku p. č. 653/1  

ZO projednalo cenu pro prodej pozemku p. č. 653/1 v k. ú. Milešovice o výměře 1605 m2.

 

Usnesení:

ZO schválilo cenu pro prodej obecního pozemku p. č. 653/1 o výměře 1605 m2 v katastrálním území Milešovice ve výši 44. 940,- Kč dle znaleckého posudku.  O prodeji pozemku rozhodlo ZO na svém zasedání dne 20. 12. 2019 Usnesením č. 13. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 15. 11. 2019 do 2. 12. 2019. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0       

 

 

6. Schválení ceny pro prodej obecního pozemku p. č. 631/1  

ZO projednalo cenu pro prodej pozemku p. č. 631/1 v k. ú. Milešovice o výměře 505 m2.

 

Usnesení:

ZO schválilo cenu pro prodej obecního pozemku p. č. 631/1 o výměře 505 m2 v katastrálním území Milešovice ve výši 7. 070,- Kč dle znaleckého posudku.  O prodeji pozemku rozhodlo ZO na svém zasedání dne 20. 12. 2019 Usnesením č. 14. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 15. 11. 2019 do 2. 12. 2019. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                                                                                     Hlasování 5, 0, 0

 

 

7. Zpráva finančního výboru za 2. pololetí roku 2019

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru za 2. pololetí roku 2019

 

8. Zpráva kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2019

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2019

 

9. Záměr obce – prodej obecního majetku – pozemky p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2

ZO projednalo žádost pana Zdeňka Polanského týkající se prodeje obecních pozemků p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2 o celkové výměře 1637 m2. Pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019.

 

Usnesení:

ZO zamítlo prodej obecních pozemků p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2 o celkové výměře 1637 m2 v katastrálním území Milešovice panu Zdeňku Polanskému. Pozemky jsou zapsány na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice.

                                                                                                 

                                                                                                Hlasování 0, 5, 0

 

 

10.  Záměr obce – propachtování obecního majetku – pozemky p. č. 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2

a) ZO projednalo žádost pana Luďka Šidly týkající se propachtování obecních pozemků p. č.  645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2 o celkové výměře  4591 m2 v katastrálním území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019.

 

Usnesení:

ZO zamítlo propachtování obecních pozemků 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2 o celkové výměře  4591 m2 v katastrálním území Milešovice panu Luďku Šidlovi.

 

 

Hlasování 0, 5, 0

 

b) ZO projednalo žádost pana Stanislava Burišky týkající se propachtování obecních pozemků p. č.  645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2 o celkové výměře  4591 m2 v katastrálním území Milešovice. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019.

 

Usnesení:

ZO schválilo propachtování obecních pozemků 645/1, 645/2, 646/1, 646/2, 647/2, 644/1 a 644/2 o celkové výměře  4591 m2 v katastrálním území Milešovice panu Stanislavovi Buriškovi za cenu 0,10Kč/m2/rok, tj. celkem 4591m2 za částku 459,-Kč ročně. Záměr obce byl vyvěšen na úřední i elektronické desce v době od 11. 12. 2019 do 27. 12. 2019. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

.

 

 

Hlasování 5, 0, 0

 

11. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 1. Zasedání ZO v roce 2020 v 18:56 hod.

 

V Milešovicích 15. 1. 2020

 

Zapisovatelka:                           A. Freibergová                        ……………………………

Ověřovatelé:                              J. Daněk                                  ……………………………

                                                  MUDr. Tereza Gregorová       .……………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                    …………………………....             

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 1. 2020                                                                      Sejmuto: 3. 2. 2020

 

Zápis č. 2/2020

ZÁPIS č. 2/2020

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 17. 2. 2020 v 18.00 h v kanceláři  OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr

 

Omluveni: Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Radek Gamba, Jiří Daněk

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 1/2020

  4.  Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

  5.  Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

  6.  Schválení příspěvku na sociální služby

  7.  Různé

  8. Diskuze

  9. Závěr

                                                                                                                  

 

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:09 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Smlouva o zřízení věcného břemene

b) Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 2. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 5, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Jiřího Daňka a Radka Gambu

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Jiřího Daňka a Radka Gambu

                                                                                             

Hlasování 5, 0, 0

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                    

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

 

4. Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

ZO projednalo inventarizační zprávu za rok 2019, která je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2019, která je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                             

                                                                                               Hlasování 5, 0, 0

                                                                                       

 

5. Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

ZO bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

 

 

6. Schválení příspěvku na sociální služby

ZO projednalo žádost Diecézní Charity Brno, Oblastní Charity Rajhrad o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb v částce 6.700,- Kč.

 

Usnesení:

ZO zamítlo finanční příspěvek pro Diecézní Charitu Brno, Oblastní Charita Rajhrad na poskytování sociálních služeb v částce 6.700,- Kč.                                                                                                                                     Hlasování 0, 5, 0

 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330058332/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – umístění distribuční soustavy -  kabelového vedení NN (Milešovice, kabel NN Krejzl) na pozemku p.č. 709/3 v katastrálním území Milešovice.

 

Usnesení:

ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330058332/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – umístění distribuční soustavy -  kabelového vedení NN (Milešovice, kabel NN Krejzl) na pozemku p.č. 709/3 v katastrálním území Milešovice.                                                                             

                       

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020

ZO projednalo žádost o dotaci SDH Milešovice na provoz mladých hasičů v roce 2020 ve  výši 60.000,-Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo žádost o dotaci SDH Milešovice na provoz mladých hasičů v roce 2020 ve  výši 60.000,-Kč.

                                                                                              Hlasování 5, 0, 0

 

 

9. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 2. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:25 hod.

 

V Milešovicích 24. 2. 2020

 

Zapisovatelka:                           A. Freibergová                        ……………………………

Ověřovatelé:                              J. Daněk                                  ……………………………

                                                  R. Gamba                                .……………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                    …………………………....             

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2020                                                                      Sejmuto: 11. 3. 2020

 

Zápis č. 3/2020

ZÁPIS č. 3/2020

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 16. 4. 2020 v 18.30 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Alena Freibergová, Pavel Hradský

Zapisovatelka: Iveta Polanská

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 2/2020

  4.  Rozpočtové opatření č. 3/2020

  5.  Výsledek výběrového řízení – „Milešovice – chodník podél III/4199

  6.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

  7.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019

  8.  Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Milešovice do fondů

  9.  Smlouva o dílo – „Milešovice – chodník podél III/4199

10.  Záměr obce – prodej části obecního majetku p. č. 115/1

11.  Zplnomocnění k zastupování na valné hromadě VaK Vyškov

12.  Různé

13. Diskuze

14. Závěr

                                                                                                                  

 

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:34 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo program 3. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele navrhuje Alenu Freibergovou a Pavla Hradského.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Alenu Freibergovou a Pavla Hradského.

                                                                                             

Hlasování 7, 0, 0

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2020

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

 

4.  Rozpočtové opatření č. 3/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 3/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

                                                                                       

 

5.  Výsledek výběrového řízení – „Milešovice – chodník podél III/4199

ZO projednalo výsledek výběrového řízení na „Milešovice – chodník podél III/4199“ .

 

Usnesení:

ZO schválilo dle výběrového řízení dodavatele na „Milešovice – chodník podél III/4199“ -  firmu JAMASTAV MORAVIA a. s., která předložila nabídku v celkové částce 2 535 201,99 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                    Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

6.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice ve výši 60.000,-Kč na provoz mladých hasičů SDH Milešovice.

 

Usnesení:

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice ve výši 60.000,-Kč na provoz mladých hasičů SDH Milešovice.

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                             

                                                                                                   Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

7.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019

ZO projednalo účetní závěrku ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019. ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

 

Usnesení:

ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Milešovice za rok 2019 včetně výsledku hospodaření. ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

                                                                                                      

                                                                                                         Hlasování 7, 0, 0

 

8. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Milešovice do fondů

ZO projednalo rozdělení hospodářského výsledku ve výši 102 996,55,- Kč a projednalo rozdělení výsledku hospodaření do fondů.

 

Usnesení:

ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku ve výši 102 996,55,- Kč a schválilo rozdělení výsledku hospodaření do fondů:

 - převod zisku z HČ do rezervního fondu ve výši    87 412,75,- Kč

 - převod zisku z DČ do rezervního fondu ve výši         583,80,- Kč

 - převod zisku z HČ do fondu odměn ve výši          15 000,00,- Kč

                                                                                             

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

 

9. Smlouva o dílo – „Milešovice – chodník podél III/4199

ZO projednalo Smlouvu o dílo na akci „Milešovice – chodník podél III/4199“ se stavební společností JAMASTAV MORAVIA a. s..

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o dílo na akci „Milešovice – chodník podél III/4199“ se stavební společností JAMASTAV MORAVIA a. s.. Cena za dílo je 2 535 201,99,- Kč bez DPH.

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

10.  Záměr obce – prodej části obecního majetku p. č. 115/1

ZO projednalo žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 115/1, dle geometrického plánu č. 352-8/2020 7 o výměře 4 m2, panu Ing. Miroslavu Petlákovi a paní Anně Petlákové. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 5. 3. 2020 do 23. 3. 2020.

 

 

 

Usnesení:

ZO schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 115/1, dle geometrického plánu č. 352-8/2020 o výměře 4 m2, panu Ing. Miroslavu Petlákovi a paní Anně Petlákové. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro obec a katastrální území Milešovice. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 5. 3. 2020 do 23. 3. 2020. Cena je stanovena ve výši 1400,-Kč. ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.

 

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

 

11.  Zplnomocnění k zastupování na valné hromadě VaK Vyškov

ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 28. 5. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje starostu k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 28. 5. 2020.

 

                                                                                                           Hlasování 7, 0, 0      

 

12. Různé

a) ZO bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019

 

 

13. Diskuze

a) p. Daněk vznesl dotaz na obsluhu ČOV – starosta odpověděl, že po ukončení dohody o provedení práce s panem Veselým budou obsluhu provádět pracovníci obce

 

b) Starosta informoval o přijetí nového pracovníka na dohodu o pracovní činnosti p. Hradskou

 

c) Starosta informoval o údržbě zeleně, která se provádí po katastru obce Milešovice, opravě a výsadbě nových záhonů u školy

 

d) Starosta informoval o nové službě pro seniory: -   dovoz denního menu do domu

                                                                                  - doprava k lékaři, na nákup

                                                                                  - zajištění nákupu

 

e) Starosta informoval o zajištění dezinfekce pro místní občany a poděkoval všem, kteří pomohli s ušitím roušek

f) Starosta informoval o pracích prováděných po obci – chodník podél III/4199, MŠ schodiště – nahrazeno opěrnou stěnou, vymalování OÚ a sociálního zařízení v obecní restauraci

g) Starosta informoval o úředních dnech na OÚ. Úřední dny jsou pondělí a středa od 8.30 do 17.00, v jiné dny pouze po domluvě.

 

14. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 3. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:37 hod.

 

 

 

 

 

 

V Milešovicích 20. 4. 2020

 

Zapisovatelka:                           I. Polanská                              ……………………………

Ověřovatelé:                              A. Freibergová                        ……………………………

                                                  P. Hradský                              .……………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                    …………………………....              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 4. 2020                                                                      Sejmuto: 6. 5. 2020

 

Zápis č. 4/2020

ZÁPIS č. 4/2020

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 11. 5. 2020 v 18.00 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Radek Gamba, MUDr. Tereza Gregorová

Zapisovatelka: Alena Freibergová

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 4/2020

  4.  Různé

  5.  Diskuze

  6.  Závěr

                                                                                                                  

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:21 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Zplnomocnění na valnou hromadu Respono, a. s. Vyškov

b) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z. s.

c) Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice o zápisu do 1. třídy ZŠ Milešovice

d) Smlouva o dílo č. 2009069 dodávka a montáž oken a dveří v místní restauraci

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 4. Zasedání v roce 2020

 

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Alenu Freibergovou, za ověřovatele navrhuje Radka Gambu a MUDr. Terezu Gregorovou.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Radka Gambu a MUDr. Terezu Gregorovou.

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0

3. Rozpočtové opatření č. 4/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

 

 

4.  Zplnomocnění na valnou hromadu Respono, a. s. Vyškov

ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Respono, a. s. Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje starostu k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Respono, a. s. Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

5.  Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z. s.

ZO projednalo žádost o pokračování podpory provozu Linky bezpečí, z.s. v částce 5.000,- Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo peněžní dar na pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. v částce 5.000,- Kč. Tahle částka bude doplněna do výdajů Rozpočtového opatření č.5/2020 a do financování z běžného účtu.

                                                                                                    

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

 

 

6.  Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice o zápisu do 1. třídy ZŠ Milešovice

 ZO bere na vědomí Oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice o Zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Milešovice.

 

 

 

7. Smlouva o dílo č. 2009069 dodávka a montáž oken a dveří v místní restauraci

ZO projednalo smlouvu o dílo č. 20090069 na dodávku a montáž oken a dveří v místní restauraci.

 

 

 

Usnesení:

ZO schválilo smlouvu o dílo č. 20090069 na dodávku a montáž oken a dveří v místní restauraci v částce 149 659,- Kč bez DPH od firmy Pramos, a. s.

 

                                                                                        Hlasování 7, 0, 0

 

 

9. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 4. Zasedání ZO v roce 2020 v 19:58 hod.

 

 

V Milešovicích 13. 5. 2020

 

Zapisovatelka:                           A. Freibergová                                 …………………………

Ověřovatelé:                              R. Gamba                                         …………………………

                                                  T. Gregorová                                     …………………………

 

Starosta:                                    Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

 

Vyvěšeno: 13. 5. 2020                                                                      Sejmuto: 29. 5. 2020

Zápis č. 5/2020

ZÁPIS č. 5/2020

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného dne 15. 6. 2020 v 18.30 h v sále OÚ

 

Přítomni: Ing. Bohdan Tišer, Jiří Daněk, Alena Freibergová, Radek Gamba, Michal Rodr, Pavel Hradský, MUDr. Tereza Gregorová

 

Ověřovatelé: Alena Freibergová, Jiří Daněk

Zapisovatelka: Iveta Polanská

Program:

  1.  Zahájení

  2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

  3.  Rozpočtové opatření č. 5/2020

  4.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 401

  5.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 697

  6.  Schválení peněžitého vkladu do ZK společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.

  7.  Návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019

  8.  Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Milešovice za rok 2019

  9.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020 

10.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

11.  Žádost o finanční podporu na rok 2020 – DCHB – Oblastní charita Hodonín

12.  Různé

13.  Diskuze

14.  Závěr

                                                                                                                  

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Ing. Bohdan Tišer v 18:35 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 

 

Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Pověření pro zástupce akcionáře na mimořádné valné hromadě Respono, a. s.

b) Smlouva o upsání akcií s Vodovody a kanalizace, a. s.

c) Smlouva o započtení vzájemných pohledávek s Vodovody a kanalizace a. s.

d) Zplnomocnění na valnou hromadu Vodovody a kanalizace, a. s.

e) Schválení nového pracovního místa

f) Schválení zařazení správního území obce Milešovice na programové období 2021 – 2027

g) Ceník služeb poplatku – obecní knihovna Milešovice

 

 

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 5. Zasedání v roce 2020

                                                                                  Hlasování 7, 0, 0 (pro, proti, zdržel se)

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta určuje za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele navrhuje Alenu Freibergovou a Jiřího Daňka.

 

Usnesení:

ZO schválilo za ověřovatele Alenu Fraibergovou a Jiřího Daňka.

                                                                                 

                                                                                               Hlasování 7, 0, 0

 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2020

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 5/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                Hlasování 7, 0, 0

 

4.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 401

ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 401, o výměře 92 m2, paní Petře Doupovcové a panu Marku Doupovcovi. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 22. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

 

Usnesení:

ZO zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č.401, o výměře 92 m2, paní Petře Doupovcové a panu Marku Doupovcovi. Důvodem zamítnutí je, že Obec Milešovice nehodlá prodávat žádné pozemky v intravilánu obce, kterých má nedostatek.  Důvodem je jejich možné využití v budoucnu pro potřeby obce, např. na odstavné plochy pro osobní vozidla.  Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 22. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

                                                                                                      Hlasování 0, 7, 0

 

5.  Záměr obce – prodej obecního majetku - pozemek p. č. 697

ZO projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 697, o výměře 296 m2, panu Josefu Matulovi a paní Ivance Matulové. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 26. 5. 2020 do 11. 6. 2020.

 

 

Usnesení:

ZO zamítlo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 697, o výměře 296 m2, panu Josefu Matulovi a paní Ivance Matulové. Důvodem zamítnutí je, že Obec Milešovice nehodlá prodávat žádné pozemky v intravilánu obce, kterých má nedostatek.  Důvodem je jejich možné využití v budoucnu pro potřeby obce, např. na odstavné plochy pro osobní vozidla. Záměr obce byl zveřejněn na elektronické a úřední desce od 26. 5. 2020 do 11. 6. 2020.

                                                                                                    

                                                                                                       Hlasování 0, 6, 1

 

6.  Schválení peněžitého vkladu do ZK společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.

ZO projednalo peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587.

 

Usnesení:

ZO schválilo peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587 za těchto podmínek

- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem,

- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určeným zájemcům, z toho: Obec Milešovice, se sídlem Milešovice, Milešovice 68, PSČ 683 54, IČO 00292052, 62 ks,

- emisní kurz 62 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, bude splacen peněžitým vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,

- místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov,

- lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně,

- proti peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí ve výši 62.000 Kč bude smlouvou o započtení vzájemných pohledávek, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí, započtena peněžitá pohledávka obce vůči společnosti ve výši 62.000 Kč, s tím, že se jedná o peněžitou pohledávku ve výši 62.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/06/2010 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne 22. 11. 2010 mezi obcí Milešovice a společností,

- pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí nebude započtena peněžitá pohledávka obce vůči společnosti, je obec povinna splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

7. Návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019

ZO projednalo návrh závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019 (vyvěšen na úřední a elektronické desce od 20. 5. 2020 do 16. 6. 2020)

 

 

 

Usnesení:

ZO po projednání návrhu závěrečného účtu Obce Milešovice za rok 2019 (vyvěšen na úřední a elektronické desce od 20. 5. 2020 do 16. 6. 2020) bere jeho obsah na vědomí a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

8. Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Milešovice za rok 2019

ZO projednalo Účetní závěrku Obce Milešovice za rok 2019 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky.

 

Usnesení:

ZO schválilo Účetní závěrku Obce Milešovice za rok 2019 včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019 a na základě předložených dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní závěrky.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SDH Milešovice na rok 2020 

ZO projednalo žádost o dotaci SDH Milešovice na investiční dotaci na pořízení kontejneru v roce 2020 ve  výši 30.000,-Kč.

 

Usnesení:

ZO projednalo žádost o dotaci SDH Milešovice na investiční dotaci na pořízení kontejneru v roce 2020 ve výši 30.000,-Kč. 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Milešovice

ZO projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice ve výši 30.000,-Kč na investiční dotaci na pořízení kontejneru.

 

Usnesení:

ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – finančního příspěvku pro SDH Milešovice na investiční dotaci na pořízení kontejneru ve výši 30.000,-Kč .

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

 

11.  Žádost o finanční podporu na rok 2020 – DCHB – Oblastní charita Hodonín

ZO projednalo žádost Diecézní Charity Brno, Oblastní Charity Hodonín o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb v částce 5.000,- Kč.

 

Usnesení:

ZO schválilo finanční příspěvek pro Diecézní Charitu Brno, Oblastní Charita Hodonin na poskytování sociálních služeb v částce 5.000,- Kč.                                                                                                                                 Hlasování 7, 0, 0

 

12. Pověření pro zástupce akcionáře na mimořádné valné hromadě Respono, a. s.

 ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na mimořádné valné hromadě společnosti Respono, a. s., Vyškov konané dne 28. 7. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje místostarostu pana Michala Rodra k zastupování na mimořádné valné hromadě společnosti Respono, a. s., Vyškov konané dne 28. 7. 2020.

 

                                                                                                          Hlasování 6, 0, 1

 

13. Smlouva o upsání akcií s Vodovody a kanalizace, a. s.

ZO projednalo Smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

14. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek s Vodovody a kanalizace a. s.

ZO projednalo Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek se společností Vodovody a alkalizace, a. s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu.

 

Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek se společností Vodovody a alkalizace, a. s. Vyškov o zvýšení základního kapitálu. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 

                                                                                                          Hlasování 7, 0, 0

 

15. Zplnomocnění na valnou hromadu Vodovody a kanalizace, a. s.

ZO projednalo zplnomocnění k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

 

Usnesení:

ZO zplnomocňuje starostu k zastupování na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov konané dne 19. 6. 2020.

                                                                                        Hlasování 6, 0, 1

16. Schválení nového pracovního místa

ZO projednalo zřízení nového pracovního místa na pozici – úklid obecních prostor, údržba zeleně, služby pro občany.

 

Usnesení:

ZO schválilo zřízení nového pracovního místa na pozici – úklid obecních prostor, údržba zeleně, služby pro občany.

 

                                                                                                    Hlasování 7, 0, 0

 

17. Schválení zařazení správního území obce Milešovice na programové období 2021 – 2027

ZO projednalo zařazení správního území obce Milešovice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.

 

Usnesení:

ZO schválilo zařazení správního území obce Milešovice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.

 

                                                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 

18. Ceník služeb poplatku – obecní knihovna Milešovice

ZO projednalo ceník služeb a poplatků obecní knihovny v Milešovicích, který je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení:

ZO schválilo ceník služeb a poplatků obecní knihovny v Milešovicích, který je přílohou tohoto zápisu.

 

 

                                                                                                       Hlasování 7, 0, 0          

 

19. Různé

a) Starosta informoval občany o objízdné trase přes naši obec a o kontrole nákladních automobilů Policií ČR, kteří nerespektují dopravní značení.

 

b) Starosta informoval občany o výstavbě chodníku, která se pozastavila z důvodu objízdné trasy, jelikož vede přes naši obec a komplikovala by silniční dopravu.

 

c) Starosta informoval občany o sběru druhotných surovin v naší obci a o opětovné spolupráci  s firmou Respono, a. s. Vyškov, z důvodu odvozu papíru nasbíraného ZŠ a MŠ Milešovice.

 

d) Starosta informoval o možném uzavření studny ve svaté, z důvodu nadměrného odběru občanů a z důvodu nechtěné údržby ze strany Vodovodů a kanalizací.

 

20. Diskuze

a) p. Freibergová vznesla dotaz o sekání trávy motorovými sekačkami ve dnech klidu (neděle). Starosta navrhl řešení situace obecně závaznou vyhláškou, kterou obec plánuje vydat.

b) p. Hradský se dotazoval, zda mají obecní pracovníci při sekání trávy ochranné štíty na křovinořezech a informoval o špatném parkování obecních zaměstnanců na pozemních komunikacích. Starosta odpověděl, že ochranné štíty na křovinořez jsou v jednání a plánuje se jejich koupě a reagoval na špatné parkování na pozemní komunikaci, že obecní pracovníky ústně upozorní a zároveň požádal, že kdo ze zastupitelů zahlédne jakoukoliv situaci, která si vyžaduje upozornění, či radu, aby tak učinili i samotní zastupitelé.

 

c) p. Veselý vznesl dotaz na výsadbu stromů a umístění laviček v okolí ČOV a zároveň připomínkoval plánované umístění kontejneru pro hasiče, také v okolí ČOV. Starosta odpověděl, že situace se zelení se bude postupně vyvíjet a o umístění kontejneru ještě není rozhodnuto.

 

d) p. Polanský informoval o špatném stavu studny u domu č. p. 162. Starosta odpověděl, že je v  plánu sanace všech studen umístěných po obci, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti.

 

 

21. Závěr

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 5. Zasedání ZO v roce 2020 v 20:45 hod.

 

 

V Milešovicích 16. 6. 2020

 

Zapisovatelka:                            I. Polanská                                        …………………………

Ověřovatelé:                              A. Freibergová                                  …………………………

                                                   J. Daněk                                            …………………………

 

Starosta:                                      Ing. Bohdan Tišer                              ..……………………....             

 

 

 

Vyvěšeno: 16. 6. 2020                                                                      Sejmuto:2. 7. 2020

Milešovice
©2006-2020 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti, webdesign: Synetix