Obec Milešovice Obec Milešovice

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

 

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy…)
__________________________________________________
 
        Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny předkonáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.
Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.
        Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.
 
         Při kontrole musí prodejce předložit:
·       Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
·       Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)
·       Kopii oznámení celnímu úřadu
 
__________________________________________________________________________________
Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, DS: mhqnzh6,            
e-podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz, tel: 545 549 111
Milešovice
©2006-2021 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti, webdesign: Synetix