Obec Milešovice Obec Milešovice

Zřizovací listina

Zastupitelstvo obce Milešovice schválilo svým usnesením ze dne 20. 2. 2006 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění

Zřizovací listinu

organizační složky obce

Obecní knihovny

Čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Označení zřizovatele: Obec Milešovice, okres Vyškov
  IČ: 00292052
  s tím, že záležitosti běžného provozu s výjimkou těch, které ze zákona přísluší zastupitelstvu, nadále řeší starosta obce, který také plní funkci zřizovatele. 
   
 2. Název a sídlo organizační složky: Obecní knihovna
  Se sídlem: Milešovice 251 
   
 3. Vedení knihovny:
  1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.
  2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
  3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným mu do správy, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
  4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. II
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny)

Obecní knihovna v Milešovicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. ( KZ ).

Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou Karla Dvořáčka, Žižkova 1/3, 682 01 Vyškov, která je pověřena regionálními funkcemi.

Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Milešovice a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, pověřenou regionálními funkcemi.

Čl. III
Hlavní činnost

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby ( výpůjční, informační a reprografické ).
 4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace ( ústní i písemné ).
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný ( i placený ) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 7. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů.
 8. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce, spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 9. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

Čl. IV
Vymezení majetku

 1. Veškerý majetek spravovaný Obecní knihovnou Milešovice je vlastnictvím Obce Milešovice.
 2. Obec Milešovice svěřuje Obecní knihovně Milešovice do správy pro využívání ke své hlavní činnosti movitý majetek uvedený v inventárních seznamech knihovny k 1. 3. 2006, v celkové hodnotě 0,- Kč a drobný hmotný majetek ve výši 27.400,- Kč, které tvoří přílohu č. 1 k této Zřizovací listině a budou každoročně po provedené inventarizaci aktualizovány.
 3. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.
 4. Veškeré movité věci získané činností knihovny, zastoupené v souladu s Čl. V Zřizovací listiny, případně jí darované či odkázané, jsou vlastnictvím zřizovatele.

Čl. V
Správa majetku a hospodaření

 1. Knihovna spravuje svěřený majetek v souladu s platnými právními předpisy a s touto Zřizovací listinou.
 2. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 3. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 4. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Knihovního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.
 5. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 6. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele v termínu (nejméně měsíčně a nejpozději před koncem roku).
 7. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Tato Zřizovací listina ruší platnost Zřizovací listiny z 1. 1. 2003
 3. Zřizovací listina Obecní knihovny v Milešovicích byla schválena Zastupitelstvem obce Milešovice na 2. zasedání , konaném 20. února 2006, Usnesením č. 2/2006.
 4. Zřizovací listina Obecní knihovny v Milešovicích nabývá účinnosti dne 1. 3. 2006

 

V Milešovicích dne 20. 2. 2006

Michal Polanský v.r.
starosta obce

Milešovice
©2006-2021 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti, webdesign: Synetix