Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.11/2012

 

ZÁPIS č. 11/2012
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 5. 11. 2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ
Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, Lenka Černá, ing. Bohdan Tišer, , ing. Stanislav Postbiegl, Pavel Hradský, Václav Kratochvíl
 
Host: Petr Hradský
 
Ověřovatelé: ing. Stanislav Postbiegl, Pavel Hradský
 
Zapisovatelka: Lenka Černá
 
Program:
   1. Zahájení
   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
   3. Rezignace zastupitele
   4. Složení slibu nového zastupitele
   5. Volba nového člena finančního výboru
   6. Schválení měsíčních odměn nového zastupitele
   7. Veřejnoprávní smlouva – o zabezpečení provedení zápisu údajů    
        do registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
   8. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č.761/1
   9. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č.411/2
 10. Projednání poplatků na Obecním úřadě Milešovice
 11. Rozpočtové opatření č. 5/2012
 12. Úprava plánu inventur na r. 2012 (změna bod 2 – inventarizační
        komise)
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Závěr
 
                      
 1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:05 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.
 
 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele ing. Stanislava Postbiegla a Pavla Hradského.
 
Usnesení:
ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni ing. Stanislav Postbiegl a  Pavel Hradský.
                                                                                  
                                                                                              Hlasování 6, 0, 1
 
3. Rezignace zastupitele
Dne 10. 10. 2012 podala svou rezignaci na mandát členky zastupitelstva obce Romana Kratochvílová.
 
Usnesení:
ZO bere na vědomí rezignaci na mandát členky zastupitelstva obce Romany Kratochvílové.
 
 
4. Složení slibu nového zastupitele
Na uvolněné místo člena zastupitelstva obce nastoupil Václav Kratochvíl, který na dnešním zasedání složil slib zastupitele a převzal osvědčení zastupitele obce Milešovice.
 
Usnesení:
ZO bere na vědomí nástup Václava Kratochvíla jako nového člena zastupitelstva obce včetně složení slibu zastupitele a převzetí osvědčení zastupitele obce Milešovice.
                                                                                               
 
5. Volba nového člena finančního výboru
Do finančního výboru obce Milešovice byl navržen jako člen Václav Kratochvíl.
 
Usnesení:
ZO schválilo Václava Kratochvíla jako nového člena do finančního výboru obce Milešovice.
 
                                                                                               Hlasování 6, 0, 1
 
6. Schválení měsíčních odměn nového zastupitele
Starosta navrhl za výkon funkce neuvolněného člena ZO a za výkon funkce člena finančního výboru panu Václavu Kratochvílovi odměnu ve výši 713,-Kč měsíčně. Odměna bude vyplácena od 5. 11. 2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo za výkon funkce neuvolněného člena ZO a za výkon funkce člena finančního výboru panu Václavu Kratochvílovi měsíční odměnu ve výši 713,-Kč. Odměna bude vyplácena od 5.11.2012.
 
                                                                                              Hlasování 6, 0, 1
 
7. Veřejnoprávní smlouva – o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí
ZO projednalo uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
 
Usnesení:
ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.
 
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
8. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 761/1
ZO projednalo prodej obecního pozemku p.č. 761/1.
 
Usnesení:
ZO zamítlo prodej obecního pozemku p.č. 761/1 z důvodu existence inženýrských sítí na této parcele.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
9. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č.411/2
ZO projednalo prodej obecního pozemku p.č. 411/2.
 
Usnesení:
ZO odložilo žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 411/2 na příští zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 17. 12. 2012.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
10. Projednání poplatků na obecním úřadě Milešovice
ZO projednalo změny poplatků na obecním úřadě Milešovice dle přílohy.
 
Usnesení:
ZO schválilo projednání změn poplatků na obecním úřadě Milešovice s platností od 1. 1. 2013. Seznam poplatků je uvedený v příloze tohoto zápisu.
                                                                                             
Hlasování 7, 0, 0     
                                                                                                          
11. Rozpočtové opatření č. 5/2012
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 5/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
 
Usnesení:
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
12. Úprava plánu inventur na r. 2012 (změna bod č.2 – inventarizační komise)
ZO projednalo změnu v bodě č. 2 – inventarizační komise - místo paní Romany Kratochvílové
pana Václava Kratochvíla.
Usnesení:
ZO schválilo změnu v bodě č. 2 – inventarizační komise – místo paní Romany Kratochvílové pana Václava Kratochvíla.
 
                                                                                              Hlasování 6, 0, 1
 
13. Různé
a) ZO bere na vědomí kolaudační souhlas č. 148/2012 a č. 149/2012 pod názvem: „Rodinné domy včetně technického vybavení Milešovice, lokalita Homola, část stavby: SO 06 Rozvody veřejného osvětlení, SO 07 Plynovod STL“ na pozemcích p.č. 696, 709/2, 709/3, 713, 714 v k.ú. Milešovice.
 
b) ZO bere na vědomí kolaudační souhlas stavby „SO 01 Vodovodní řád, SO 03 Dešťová kanalizace“, které je součástí stavby „Rodinné domy Milešovice – IS“, na pozemcích p.č. 651, 664/2, 696, 697, 698, 709/2, 709/3, 709/4 v k. ú. Milešovice.
 
c) ZO bere na vědomí souhlas s ohlášením stavby č. 116/2012 – Novostavba rodinného domu, včetně domovního vedení IS, garáže, zpevněných ploch, pergoly, oplocení, jímky na vyvážení splaškových vod a sjezdu na místní komunikaci na pozemcích p.č. 638/2, 638/3 v k.ú. Milešovice.
 
d) ZO bere na vědomí stav obyvatelstva dle sčítání lidu v roce 2011 – Milešovice 663 obyvatel.
 
e) ZO bere na vědomí poděkování mysliveckého sdružení Hubert za podporu „procesu schvalování“ místní honitby.
 
 
14. Diskuze
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím, že v lese Boří se do roku 2015 včetně, nebude kácet dřevo.
 
b) Starosta navrhuje odstranění nebo prořez kaštanů na hřbitově. Žádá vyjádření občanů.
 
c) ZO navrhuje ponechat poplatek popelnic na rok 2013 v částce 490,-Kč.
.
                       
15. Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 11. Zasedání ZO v roce 2012 ve 20.35 hod.
 
V Milešovicích 5. 11. 2012
 
 
Zapisovatelka:                                   L. Černá                                 ……………………………
 
Ověřovatelé:                                     S. Postbiegl                             ……………………………
 
                                                          P. Hradský                               …………………………...
 
Starosta:                                           M. Polanský                             …………………………...             
 
 
 
Vyvěšeno dne: 6. 11. 2012                                               Sejmuto dne:

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix