Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.10/2012

 

ZÁPIS č. 10/2012
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 1. 10. 2012 v 18.30 hod v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, Lenka Černá, ing. Bohdan Tišer, Romana         Kratochvílová, ing. Stanislav Postbiegl, Pavel Hradský
 
Ověřovatelé: Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl
 
Zapisovatelka: Lenka Černá
 
 
Program:
   1. Zahájení
   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
   3. Složení slibu nového zastupitele
   4. Volba předsedy a nového člena finančního výboru
   5. Schválení měsíčních odměn nového zastupitele
   6. Schválení smlouvy o podpoře prodeje s firmou Heineken
   7. Schválení dohody o ukončení obchodní smlouvy Starobrno
   8. Schválení dohody o plnění závazků s provozovatelem obecní
        restaurace
   9. Rozpočtové opatření
 10. Výběrové řízení – schválení firmy a smlouvy na výrobu stolů
        a židlí do obecní restaurace
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr
 
 
                      
 1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:35 hod. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.
 
 
Starosta navrhl rozšíření programu:
a) Plán inventur na rok 2012
b) Schválení likvidační komise pro likvidaci nefunkčního majetku
 
 
 
Usnesení:
ZO schválilo rozšířený program 10. Zasedání v roce 2012
              
                                                                                                          Hlasování 6, 0, 1 ( pro, proti, zdržel se)
 
 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele ing. Stanislava Postbiegla a Radka Gambu.
 
Usnesení:
ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni ing. Stanislav Postbiegl a  Radek Gamba.
                                                                                  
                                                                                              Hlasování 6, 0, 1
 
 
3. Složení slibu nového zastupitele
Dne 3. 9. 2012 podal svou rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Ivo Petlák. Dne 4. 9. 2012 nastoupil na místo člena zastupitelstva obce Pavel Hradský. Složil slib zastupitele a převzal osvědčení.
Usnesení:
ZO bere na vědomí nástup Pavla Hradského jako nového člena zastupitelstva obce včetně složení slibu zastupitele a převzetí osvědčení.
                                                                                               
 
4. Volba předsedy a nového člena finančního výboru
Do finančního výboru obce Milešovice byli navrženi: Pavel Hradský jako předseda a Margita Boušková jako člen FV.
 
Usnesení:
ZO schválilo předsedu Pavla Hradského a člena Margitu Bouškovou do nového složení finančního výboru obce Milešovice.
 
                                                                                               Hlasování 7, 0, 0
 
 
5. Schválení měsíčních odměn nového zastupitele
Starosta navrhl odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO a za výkon funkce předsedy finančního výboru panu Pavlu Hradskému ve výši 713,-Kč měsíčně. Odměna bude vyplácena od 1. 10. 2012.
Usnesení:
ZO schválilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO a za výkon funkce předsedy finančního výboru panu Pavlu Hradskému ve výši 713,-Kč.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
 
6. Schválení smlouvy o podpoře prodeje s firmou Heineken
ZO projednalo uzavření smlouvy o podpoře prodeje s firmou Heineken, týkající se odebírání piva značky Starobrno a používání veškerého vybavení dodávaného firmou Heineken.
Usnesení:
ZO schválilo uzavření smlouvy o podpoře prodeje s firmou Heineken, týkající se odebírání piva značky Starobrno a používání veškerého vybavení dodávaného firmou Heineken.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
7. Schválení dohody o ukončení obchodní smlouvy Starobrno
ZO projednalo dohodu o ukončení obchodní smlouvy se společností Starobrno(č. smlouvy 6193/2008 ze dne 19. 2. 2008), jejíž nástupnickou společností je Heineken Česká republika, a.s. z důvodu uzavření nové smlouvy.
Usnesení:
ZO schválilo dohodu o ukončení obchodní smlouvy se společností Starobrno(č. smlouvy 6193/2008 ze dne 19. 2. 2008), jejíž nástupnickou společností je Heineken Česká republika, a.s. z důvodu uzavření nové smlouvy.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
 
8. Schválení dohody o plnění závazků s provozovatelem obecní restaurace
ZO projednalo dohodu o plnění závazků s provozovatelem obecní restaurace týkající se zaplacení smluvní pokuty v případě neodebrání určeného množství piva. Výše pokuty bude vypočtena dle hodnocení odběrů, které provádí firma Heineken.
Usnesení:
ZO schválilo dohodu o plnění závazků s provozovatelem obecní restaurace týkající se zaplacení smluvní pokuty v případě neodebrání určeného množství piva a pověřilo starostu k podpisu dohody. Výše pokuty bude vypočtena dle hodnocení odběrů, které provádí firma Heineken.
 
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
9. Rozpočtové opatření
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
 
Usnesení:
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2012, které je přílohou tohoto zápisu.
                                                                                             
Hlasování 7, 0, 0     
 
                                                                                                          
 
10. Výběrové řízení – schválení firmy a smlouvy na výrobu stolů a židlí do obecní restaurace
ZO projednalo nabídku firmy JANÍČEK – VYBAVENÍ RESTAURACÍ na výrobu stolů a židlí do obecní restaurace ve výši 71.412,-Kč včetně DPH. Současně projednalo smlouvu o dílo a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. Výběrová komise byla složena: Michal Polanský, ing. Bohdan Tišer a Lenka Elznerová.
 
Usnesení:
ZO schválilo nabídku firmy JANÍČEK – VYBAVENÍ RESTAURACÍ na výrobu stolů a židlí do obecní restaurace ve výši 71.412,-Kč včetně DPH. Současně schválilo smlouvu o dílo a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy. Výběrová komise byla složena: Michal Polanský, ing. Bohdan Tišer a Lenka Elznerová.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
 
11. Plán inventur na rok 2012
ZO projednalo plán inventur na rok 2012.
 
Usnesení:
ZO schválilo plán inventur na rok 2012.
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
 
12. Schválení likvidační komise pro likvidaci nefunkčního majetku
ZO projednalo navržení likvidační komise pro likvidaci nefunkčního majetku ve složení            ing. Bohdan Tišer, ing. Stanislav Postbiegl, Romana Kratochvílová.
 
Usnesení:
ZO schválilo likvidační komisi pro likvidaci nefunkčního majetku ve složení     ing. Bohdan Tišer, ing. Stanislav Postbiegl, Romana Kratochvílová.
 .
 
                                                                                              Hlasování 7, 0, 0
 
 
13. Různé
a) ZO bere na vědomí výzvu k součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce vodního díla „SO01 Vodovodní řád, SO02 Splašková kanalizace, SO03 Dešťová kanalizace“, které jsou součástí stavby „Rodinné domy Milešovice – IS“ na pozemcích p. č. 651, 664/2, 696, 697, 698, 709/2, 709/3, 709/4 v k. ú. Milešovice.
 
b) ZO bere na vědomí územní souhlas č. 369/2012 pro stavbu „Milešovice, přípojka NN – Ryšavý“ na pozemku parc. č. 713 v k. ú. Milešovice. 
 
14. Diskuze
a) P. Karel Tůma vznesl připomínky k rozbité silnici na Homoli.
b) P. Postbiegl upozorňuje na připomínky od občanů na vyladění rozhlasu (někde je slyšet méně, někde více).
Starosta již kontaktoval firmu BÁRTEK ROZHLASY, s. r. o., která zajišťuje servis rozhlasu.
                       
c) P. Gamba navrhuje, aby byla stanovena doba hlášení – Po, St, 16:00 - 17:00 hod včetně uveřejnění těchto časů ve zpravodaji.                                                                
 
d) P. Gamba upozorňuje na množící se stížnosti občanů, týkajících se pálení mimo dobu povolenou obecní vyhláškou.
 
e) P. Tišer upozorňuje na špatný stav toalet v místní restauraci.
 
 
15. Závěr
Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 10. Zasedání ZO v roce 2012 ve 20.13 hod.
 
V Milešovicích 1. 10. 2012
 
 
Zapisovatelka:                                   L. Černá                                 ……………………………
 
Ověřovatelé:                                     S. Postbiegl                             ……………………………
 
                                                          R. Gamba                                …………………………...
 
Starosta:                                           M. Polanský                             …………………………...             
 
 
 
Vyvěšeno dne: 2. 10. 2012                                               Sejmuto dne:

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix