Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.4/2012

ZÁPIS č. 4/2012

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 12.3.2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ

Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá (18:10 příchod), Romana Kratochvílová, ing. Bohdan Tišer, Ivo Petlák

 Ověřovatelé:  ing. Stanislav Postbiegl, ing. Bohdan Tišer

 Zapisovatelka: Romana Kratochvílová

Program:

   1.  Zahájení

   2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3.  Zrušení peněžního fondu

   4.  Převod finančních prostředků na hlavní účet

   5.  Vyslání strojníků zásahové jednotky Milešovice na školení

   6.  Zpráva finančního výboru

   7.  Zpráva kontrolního výboru

   8.  Různé

   9.  Diskuze

 10.  Závěr   

   1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:05 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

b) Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku pro MŠ Milešovice od Honebního společenstva Otnice

c) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

d) Schválení plné moci na řádnou valnou hromadu VaK, a.s. Vyškov

e) Smlouva o vytvoření díla a jeho užívání

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 4. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                  Hlasování 6, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Romanu Kratochvílovou, za ověřovatele ing. Bohdana Tišera a ing. Stanislava Postbiegla.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Romanu Kratochvílovou, za ověřovatele byli zvoleni ing. Bohdan tišer a ing. Stanislav Postbiegl.

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

 3. Zrušení peněžního fondu

ZO projednalo zrušení FRB jako peněžního fondu i zrušení fondu FRB v Komerční bance z důvodu ukončení příjmů splátek občanů.

 Usnesení:

ZO schválilo zrušení FRB jako peněžního fondu i zrušení fondu FRB v Komerční bance z důvodu ukončení příjmů splátek občanů.

 

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

 4.  Převod finančních prostředků na hlavní účet

ZO projednalo převod peněžních prostředků z fondu FRB na hlavní účet a  to částku 117.621,34 Kč.

 Usnesení:

ZO schválilo převod peněžních prostředků z fondu FRB na hlavní účet a to částku 117.621,34,- Kč.

 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 

5.  Vyslání strojníků zásahové jednotky Milešovice na školení

ZO projednalo vyslání dvou strojníků zásahové jednotky SDH Milešovice na školení. Jedná se o Petra Hradského a o Milana Kunderky.

 Usnesení:

ZO schválilo vyslání dvou strojníků zásahové jednotky SDH Milešovice na školení. Jedná se o Petra Hradského a o Milana Kunderky.

 

                                                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 6.  Zpráva finančního výboru

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru za II. pololetí roku 2011.

                                                                                                                                                                                                             7. Zpráva kontrolního výboru

ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za II. pololetí roku 2011.

8. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

 ZO  bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2011.

 9. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku pro MŠ Milešovice od Honebního společenstva Otnice

ZO projednalo poskytnutí příspěvku ve výši 5.400,- Kč pro MŠ Milešovice na poznávací, kulturní a sportovní činnost dětí dle uvážení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice.

 Usnesení:

ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.400,- Kč pro MŠ Milešovice na poznávací, kulturní a sportovní činnost dětí dle uvážení ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice.

 

                                                                                             Hlasování 7, 0, 0

 10. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milešovice za rok 2011.

 11. Schválení plné moci na řádnou valnou hromadu VaK, a.s. Vyškov

ZO projednalo pověření starosty Michala Polanského k účasti na valné hromadě Vodovodů a kanalizací  Vyškov,a.s. konané dne 25.5.2012.

 Usnesení:

ZO schválilo pověření starosty Michala Polanského k účasti na valné hromadě Vodovodů a kanalizací  Vyškov,a.s. konané dne 25.5.2012.

 

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 12. Smlouva o vytvoření díla a jeho užívání

ZO projednalo schválení Smlouvy o vytvoření díla a jeho užívání s panem Mgr. Karlem Mlatečkem o vytvoření populárně naučného textu „Kronika Milešovic“.

 Usnesení:

ZO schválilo Smlouvu o vytvoření díla a jeho užívání s panem Mgr. Karlem Mlatečkem o vytvoření populárně naučného textu „Kronika Milešovic“.ZO pověřilo starosty obce k podpisu této smlouvy.

                                                                                              Hlasování 7, 0, 0

 13. Různé

a) ZO bere na vědomí nabytí právní moci a předložení ověřené projektové dokumentace vodních děl „SO01 Vodovodní řád, SO02 Splašková kanalizace, SO03 Dešťová kanalizace“, které jsou součástí Rodinné domy Milešovice – IS.

 b) ZO bere na vědomí Rozhodnutí schválení-trvalý provoz vodního díla domovní ČOV „ Provozní řád pro domovní čistírnu odpadních vod AS-VARIOcomp 5K RD na pozemku parc.č. 788 v k.ú. Milešovice

 c) ZO bere na vědomí odpověď MěÚ Slavkov u Brna k žádosti o změnu druhu pozemků parc.č. 2234, 1118/2 a 1120/2 v k.ú. Milešovice

 d)ZO bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení na Zánik předkupního práva na pozemku parc.č. 638/1 a 638/4 v k.ú. Milešovice

 e)ZO bere na vědomí Usnesení o ustanovení opatrovníka

 f)ZO bere na vědomí Sdělení „Demolice rodinného domu Milešovice č.p. 23 a nesplnění podmínek pro vydání souhlasu.

 14. Závěr 

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 4. Zasedání ZO v roce 2012 v 19.15 hod..

 

V Milešovicích 12.3.2012

 

Zapisovatelka:                                  R. Kratochvílová              ……………………………

 

Ověřovatelé:                                     ing. B. Tišer                     ……………………………

 

                                                          Ing. S. Postbiegl              …………………………...

 

Starosta:                                             M. Polanský                     …………………………...             Vyvěšeno dne: 13.3.2012                                                 Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix