Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.3/2012

ZÁPIS č. 3/2012

ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 20.2.2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ

Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá, Romana Kratochvílová

Omluveni: Ivo Petlák

Ověřovatelé: Radek Gamba, Romana Kratochvílová

Zapisovatelka: Lenka Černá

Program:

   1.  Zahájení

   2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3.  Rozdělení výtěžku z provozu VHP za II. pol. 2011

   4.  Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Milešovice v roce 2011

   5.  Výsledek hospodaření za rok 2011 ZŠ a MŠ Milešovice

   6.  Různé

   7.  Diskuze

   8.  Závěr

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:13 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Žádost o svolení k vyhlášení ředitelského volna

b) Žádost o pronájem obecního parkoviště

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 3. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                  Hlasování 6, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele Radka Gambu a Romanu Kratochvílovou.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni Radek Gamba a Romana Kratochvílová.

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

3. Rozdělení výtěžku z provozu VHP za II. pol. 2011

ZO projednalo přidělení výtěžku za provoz výherního hracího přístroje za II. pol roku 2011 a to částku 5.525,-Kč. Starosta navrhl, aby se částka přidělila novému kroužku Milešováček na zakoupení aparatury ozvučení.

 Usnesení:

ZO schválilo přidělení výtěžku za provoz výherního hracího přístroje za II. pol. roku 2011 a to částku 5.525,-Kč  a to kroužku Milešováček na zakoupení aparatury ozvučení.

                                                                                                  

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0

 4.  Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Milešovice v roce 2011

ZO bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Milešovice v roce 2011. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 5.  Výsledek hospodaření za rok 2011 ZŠ a MŠ Milešovice

Základní škola a Mateřská škola Milešovice skončila v roce 2011 s kladným výsledkem  hospodaření ve výši 76.900,95 Kč. ZO projednalo přidělení částky 76.900,95,- Kč do fondu rezerv na provoz ZŠ a MŠ Milešovice.

Usnesení:

Základní škola a Mateřská škola Milešovice skončila v roce 2011 s kladným výsledkem  hospodaření ve výši 76.900,95 Kč. ZO schválilo přidělení částky 76.900,95,- Kč do fondu rezerv na provoz ZŠ a MŠ Milešovice.

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

 6.  Žádost o svolení k vyhlášení ředitelského volna

ZO projednalo žádost o svolení k vyhlášení ředitelského volna ve dnech 30.4. a 7.5.2012 z důvodu proškolení učitelek ZŠ a vytváření výukových programů k projektu EU peníze školám, kterých musí vytvořit 180, aby získali druhou interaktivní tabuli.

 Usnesení:

ZO schválilo žádost o svolení k vyhlášení ředitelského volna ve dnech 30.4. a 7.5.2012 z důvodu proškolení učitelek ZŠ a vytváření výukových programů k projektu EU peníze školám, kterých musí vytvořit 180, aby získali druhou interaktivní tabuli.

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0                                                                                    7. Žádost o pronájem obecního parkoviště

ZO bere na vědomí žádost pana Libora Ondry a pana Ing. Jana Holého na pronájem obecního parkoviště z důvodu uložení štěrku a betonových skruží na dobu cca 1 měsíce a to únor až březen 2012.

 8. Různé

a) ZO  bere na vědomí Výzvy k podání nabídky pro firmy na Kompletní nové ozvučení obce pomocí bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva.

 b) ZO bere na vědomí anonymní stížnost místních „nespokojených“ občanů obce Milešovice na parkování autobusu u kapličky na točně. ZO tuto stížnost projednala s firmou VYDOS BUS a.s. a nemá komu odpovědět. ZO není povinno tuto stížnost i vyjádření ke stížnosti od firmy VYDOS BUS a.s. zveřejňovat a umísťovat na úřední desku obce Milešovice.

 c) ZO bere na vědomí  Oznámení o zahájení stavebního řízení „ SO 08 Komunikace a zpevněné plochy“. Stavebním pozemkem je pozemek parc.č. 698, 713, 709/2, 709/3, 709/4, 708/1 v k.ú. Milešovice.

 d)ZO bere na vědomí Kolaudační souhlas „ Přípojka dešťové kanalizace, ČOV, která je součástí stavby „ Novostavba RD Milešovice parc.č. 788 v k.ú. Milešovice.

 e) ZO bere na vědomí Oznámení o nabytí právní moci-Obnova RD č.p. 97.

 f) ZO bere na vědomí Usnesení o zastavení řízení č. 38/2012 – Nepovolená stavba Stavební úpravy RD Milešovce  na pozemku parc.č. 262 v k.ú. Milešovice.

 g) ZO bere na vědomí Oznámení zahájení řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí „ Provozní řád pro domovní čistírnu odpadních vod AS-VARIO comp 5K RD na pozemku parc.č. 788 v k.ú. Milešovice.

 9. Závěr 

Starosta ukončil zasedání po projednání všech bodů programu 3. Zasedání ZO v roce 2012 v 19.14 hod..

 V Milešovicích 20.2.2012

 Zapisovatelka:                                  L. Černá                           ……………………………

 Ověřovatelé:                                     R. Gamba                         ……………………………

 

                                                          R. Kratochvílová              …………………………...

 Starosta:                                             M. Polanský                     …………………………...             

 

Vyvěšeno dne: 21.2.2012                                                 Sejmuto dne:

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix