Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.2/2012

ZÁPIS č. 2/2012

ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 30.1.2012 v 18.30 hod v zasedací místnosti OÚ

 Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Ivo Petlák, Lenka Černá, Romana Kratochvílová,

 Omluveni: ing. Bohdan Tišer

Ověřovatelé: ing. Stanislav Postbiegl, Lenka Černá

Zapisovatelka: Iveta Polanská

Program:

   1.  Zahájení

   2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

   3. Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací

   4.  Závěrečná zpráva SDH Milešovice za rok 2011

   5.  Směrnice č.2/2012 - Čerpání sociálního fondu obce Milešovice na rok 2012

   6.  Schválení rozpočtu obce na rok 2012

   7.  Schválení rozpočtu na rok 2012-sociální fond

   8.  Schválení prodeje pozemku p.č.186 v k.ú. Milešovice

   9.  Různé

 10.  Diskuze

 11.  Závěr

 1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:35 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:

a) Schválení inventarizační zprávy za rok 2011

b) Schválení účetního odpisového plánu pro rok 2012

c) Žádost ZŠ a MŠ Milešovice o povolení vyjímky  na školní rok 2012/2013

d) Schválení vymalování chodeb a schodiště OÚ a schválení cenové nabídky na tuto akci

e) Schválení Ročního plánu kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2012

Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 2. Zasedání v roce 2012

              

                                                                                  Hlasování 6, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

Starosta navrhl za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele ing. Stanislava Postbiegla a Lenku Černou.

 Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Ivetu Polanskou, za ověřovatele byli zvoleni ing. Stanislav Postbiegl a Lenka Černá.

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

 3. Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací

ZO bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2011 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za rok 2011 nebyly poskytnuty žádné informace.

4.  Závěrečná zpráva SDH Milešovice za rok 2011

ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu za rok 2011 Sboru dobrovolných hasičů o výdajích na provoz SDH v obci Milešovice.

 5.  Směrnice č.2/2012 - Čerpání sociálního fondu obce Milešovice na rok 2012

ZO projednalo Směrnici č. 2/2012 – Čerpání sociálního fondu, která je přílohou tohoto zápisu.

 Usnesení:

ZO schválilo Směrnici č. 2/2012 – Čerpání sociálního fondu, která je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                                      Hlasování 6, 0, 0

 6.  Schválení rozpočtu obce na rok 2012

ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2012 v předloženém znění. Příjmy jsou projednány na položky a výdaje na paragrafy. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

 Usnesení:

ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 2012 v předloženém znění a tím se stává schváleným rozpočtem obce Milešovice na rok 2012. Příjmy jsou schváleny na  položky a výdaje na paragrafy. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                      Hlasování 6, 0, 0

 7. Schválení rozpočtu na rok 2012-sociální fond

ZO projednalo návrh Rozpočtu obce-sociální fond na rok 2012 v předloženém znění.

 Usnesení:

ZO schválilo návrh Rozpočtu obce-sociální fond na rok 2012 v předloženém znění a tím se stává schváleným rozpočtem –sociální fond obce Milešovice na rok 2012. Rozpočet-sociální fond je přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                     Hlasování 6, 0, 0

8. Schválení prodeje pozemku p.č.186 v k.ú. Milešovice

ZO  projednalo prodej obecního pozemku p.č. 186 v k.ú. Milešovice o výměře 468 m2  panu Michalovi Quittovi, kdy byla navržena cena 35Kč/m2, tj.: 16.380 Kč.

Záměr obce prodat obecní pozemek byl vyvěšen na úřední desce od 2.1.2012 – 18.1.2012.

 Usnesení:

ZO schválilo prodej obecního pozemku p.č. 186 v k.ú. Milešovice o výměře 468 m2  panu Michalovi Quittovi za cenu 35Kč/m2, tj.: 16.380 Kč. ZO pověřuje starosty obce podpisem smlouvy.

 

                                                                                                   Hlasování 6, 0, 0

 9. Schválení inventarizační zprávy za rok 2011

ZO projednalo schválení Inventarizační zprávy za rok 2011. Dle srovnávací tabulky účetní evidence a inventurních soupisů byly zjištěny haléřové rozdíly přetrvávající z minulých let, které jsou způsobeny zaokrouhlením. Ústřední inventarizační komise nežádá jejich vypořádání. Inventarizace proběhla v pořádku.

 Usnesení:

ZO schválilo Inventarizační zprávu za rok 2011. Dle srovnávací tabulky účetní evidence a inventurních soupisů byly zjištěny haléřové rozdíly přetrvávající z minulých let, které jsou způsobeny zaokrouhlením. Ústřední inventarizační komise nežádá jejich vypořádání. Inventarizace proběhla v pořádku.

 

                                                                                                   Hlasování 6, 0, 0

 10. Schválení účetního odpisového plánu pro rok 2012

ZO projednalo Účetní odpisový plán pro rok 2012, kdy se jedná o snižovaní hodnoty majetku.Odepisuje se čtvrtletně.

 Usnesení:

ZO schválilo Účetní odpisový plán pro rok 2012, kdy se jedná o snižovaní hodnoty majetku.Odepisuje se čtvrtletně.

 

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0

                                                                                                                                                                                                  

11Žádost ZŠ a MŠ Milešovice o povolení vyjímky  na školní rok 2012/2013

ZO projednalo  žádost ZŠ a MŠ Milešovice o povolení vyjímky na školní rok 2012/2013. Kapacita ZŠ je 40 dětí, ve školním roce 2012/2013 by mělo docházet 41 dětí.

 Usnesení:

ZO schválilo žádost ZŠ a MŠ Milešovice o povolení vyjímky na školní rok 2012/2013. Kapacita ZŠ je 40 dětí, ve školním roce 2012/2013 bude docházet 41 dětí.

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0

12. Schválení vymalování chodeb a schodiště OÚ a schválení cenové nabídky na tuto akci

ZO projednalo vymalování chodeb a schodiště OÚ a projednalo cenové nabídky od pana Zdeňka Masaře za cenu 5.630,- Kč a cenovou  nabídku od pana Antonína Hanzlíčka za cenu 6.725,- Kč.

 Usnesení:

ZO schválilo vymalování chodeb a schodiště OÚ a schválilo cenovou nabídky od pana Zdeňka

Masaře za cenu 5.630,- Kč.

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0

13. Schválení Ročního plánu kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2012

ZO projednalo schválení Ročního plánu kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2012. Plány kontrol jsou přílohou tohoto zápisu.

 Usnesení:

ZO  schválilo Roční plán kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2012. Plány kontrol jsou přílohou tohoto zápisu.

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0

14. Různé

a) ZO  bere na vědomí Veřejnou vyhlášku – Rozhodnutí - stavební povolení na vodní děla „SO01 Vodovodní řád, SO02 Splašková kanalizace, SO03 Dešťová kanalizace“ – Rodinné domy Milešovice – IS na pozemcích parc.č. 651, 664/2, 696, 697, 698, 709/2, 709/3, 709/4 v k.ú. Milešovice.

 b) ZO bere na vědomí Rozhodnutí č. 2/2012 – Rodinné domy včetně technického vybavení Milešovice, lokalita Homola část stavby: SO 06 Rozvody veřejného osvětlení, SO 07 Plynovod STL na pozemcích parc.č. 696, 709/2, 709/3, 713, 714 v k.ú Milešovice.

 c) ZO bere na vědomí Výzvu k součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla domovní ČOV „Přípojka dešťové kanalizace, ČOV“ – Novostavba RD Milešovice p.č. 788 v k.ú Milešovice.

 d) ZO projednalo, že částka 27.000,- Kč pro TJ Sokol Milešovice bude určena na přípojku elektrické energie a zbytek částky, která zůstane bude použita na materiál opravy WC.

 Usnesení:

ZO schválilo že částka 27.000,- Kč pro TJ Sokol Milešovice bude určena na přípojku elektrické energie a zbytek částky, která zůstane bude použita na materiál opravy WC.

                                                                                                   

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0

e) ZO projednalo,že částka 18.000 Kč, která se poskytuje organizaci, která pořádá Annenské hody bude použita pouze na kroje pro stárky.

 Usnesení:

ZO schválilo,že částka 18.000 Kč, která se poskytuje organizaci, která pořádá Annenské hody bude použita pouze na kroje pro stárky.

                                                                                                    Hlasování 6, 0, 0                                                                                    

f) Starosta informoval zastupitele i občany, že byla podána žádost o dotaci na Generální opravu PS-12, výzbroj a výstroj pro Sbor dobrovolných hasičů.

&

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix