Obec Milešovice Obec Milešovice

Zápis č.1/2012

ZÁPIS č. 1/2012

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice konaného 9.1.2012 v 18.00 hod v kanceláři OÚ

 Přítomni: Michal Polanský, Radek Gamba, ing. Stanislav Postbiegl, Ivo Petlák, Lenka Černá, Romana Kratochvílová, ing. Bohdan Tišer Ověřovatelé: ing. Bohdan Tišer, Radek Gamba
Zapisovatelka
: Lenka Černá
Program:

   1.  Zahájení
  
2.  Volba ověřovatelů a zapisovatele

    3.  Rozpracování rozpočtu na rok 2012
    4.  Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1136/4
    5.  Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
    6.  Různé
    7.  Diskuze
    8.  Závěr

 1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Michal Polanský v 18:05 hod.. Provedl kontrolu počtu přítomných členů ZO s konstatováním, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Zasedání ZO bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno na úřední desce OÚ.

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, tím se pokládá za schválený.

 Starosta navrhl rozšíření programu:
a)  Schválení Směrnice č. 1/2012 o cestovních náhradách
b)  Schválení cenové nabídky na sádrokartonové podhledy do Mateřské školy – mezi skladem a kuchyní mateřské školy
c) Schválení ceny dodání a výroby nábytku do mateřské školy
d) Schválení ceny na dodání a výrobu nábytku do školní kuchyně – Gastro
e) Schválení ceny na dodávku bezdrátového rozhlasu po celé obci Milešovice
f) Schválení ceny na dodání a montáž koberce a PVC do mateřské školy
g) Schválení Dodatku č. 1, Dodatku č. 6, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 s firmou Respono,a.s. o cenových změnách
h) Schválení částky na akci Rodáci 2012 – 100.000,- Kč
ch) Schválení žádostí o finanční prostředky na provoz Sboru dobrovolných hasičů
i) Schválení Rozpočtu na rok 2012 pro Základní a mateřskou školu Milešovice
j) Schválení žádosti o příspěvek na provoz TJ Sokola Milešovice
k) Schválení žádosti o finanční podporu pro Český svaz chovatelů Milešovice
l) Schválení ceny na elektrický konvektomat do obecní restaurace

 Usnesení:

ZO schválilo rozšířený program 1. Zasedání v roce 2012

                                Hlasování 7, 0, 0 ( pro, proti, zdržel se)

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele ing. Bohdana Tišera a Radka Gambu.

Usnesení:

ZO schválilo za zapisovatelku Lenku Černou, za ověřovatele byli zvoleni ing. Bohdan Tišer a Radek Gamba.

                                                                                       Hlasování 7, 0, 0

 3. Rozpracování rozpočtu na rok 2012
ZO projednalo Rozpracování rozpočtu na rok 2012 v jednotlivých bodech uvedených v zápisu ze dne 9.1.2012.

  4.  Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1136/4

ZO  projednalo pronájem části obecního pozemku p.č. 1136/4 v k.ú. Milešovice o výměře 750 m2  panu Stanislavovi Kopeckému za nájemné 0,10 Kč/m2, tj.: 75 Kč / rok

 Usnesení:

ZO  schválilo pronájem části obecního pozemku p.č. 1136/4 v k.ú. Milešovice o výměře 750 m2  panu Stanislavovi Kopeckému za nájemné 0,10 Kč/m2, tj.: 75 Kč / rok

Záměr obce byl vyvěšen od 6.12.2011 do 22.12.2011 na úřední desce i elektronické desce        

                                                                                           Hlasování 7, 0, 0

 5.  Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby

ZO projednalo Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřad práce České republiky, na základě které budou zasíláni k výkonu Veřejné služby uchazeči o zaměstnání z úřadu práce.
 Usnesení:
ZO schválilo Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřad práce České republiky, na základě které budou zasíláni k výkonu Veřejné služby uchazeči o zaměstnání z úřadu práce.

                                                                     Hlasování 7, 0, 0

 6.  Schválení Směrnice č. 1/2012 o cestovních náhradách
ZO projednalo schválení Směrnice č. 1/2012 o cestovních náhradách.
Usnesení:
ZO  schválilo Směrnici č. 1/2012 o cestovních náhradách
                                                                Hlasování 7, 0, 0

 7. Schválení cenové nabídky na sádrokartonové desky do Mateřské školy – mezi skladem a kuchyní mateřské školy
ZO projednalo schválení cenové nabídky na sádrokartonové desky mezi skladem a kuchyní ve školce za cenu 4.524,- Kč s DPH od firmy Vítězslav Černý, tesařské práce, Milešovice.
 Usnesení:
ZO schválilo cenovou nabídku na sádrokartonové desky mezi skladem a kuchyní ve školce za cenu 4.524,- Kč s DPH od firmy Vítězslav Černý, tesařské práce, Milešovice.
                                                                  Hlasování 7, 0, 0

 8. Schválení ceny dodání a výroby nábytku do mateřské školy
ZO projednalo schválení  ceny na dodání a výrobu nábytku do mateřské školy za cenu 91.100,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.
 Usnesení:
ZO schválilo cenu na dodání a výrobu nábytku do mateřské školy a to 90.400,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.
                                                                   Hlasování 7, 0, 0

 9. Schválení ceny na dodání a výrobu nábytku do školní kuchyně – Gastro
ZO projednalo schválení  ceny na dodání a výrobu nábytku do školní kuchyně - Gastro za cenu 285.500,- Kč,  která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.
 Usnesení:
ZO schválilo cenu na dodání a výrobu nábytku do školní kuchyně - Gastro a to 285.500,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012
                                                
    Hlasování 7, 0, 0

 10. Schválení ceny na dodávku bezdrátového rozhlasu po celé obci Milešovice
ZO projednalo schválení ceny na dodávku bezdrátového rozhlasu po celé obci Milešovice v ceně 255.000,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.

Usnesení:
ZO schválilo cenu na dodání bezdrátového rozhlasu po celé obci Milešovice v ceně 255.000,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.

                                                     Hlasování 7, 0, 0

11.Schválení ceny na dodání a montáž koberce a PVC do mateřské školy
ZO projednalo schválení ceny na dodání a montáž koberce a PVC do mateřské školy v ceně 107.500,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.

 Usnesení:
ZO schválilo cenu na dodání a montáž koberce a PVC do mateřské školy v ceně 107.500,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.

                                                                      Hlasování 7, 0, 0

 12.  Schválení Dodatku č. 1, Dodatku č. 6, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 s firmou Respono,a.s. o cenových změnách
ZO projednalo schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o nakládání s odpadem – Skleněné obaly, Dodatku č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem . Papír a lepenka, Dodatku č. 8 ke smlouvě o provádění svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a Dodatku č. 9 ke smlouvě o nakládání s odpadem vytříděným z komunálního odpadu-Plastové obaly s firmou Respono,a.s. o cenových změnách, které jsou i přílohou tohoto zápisu.
 Usnesení:
ZO schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s odpadem – Skleněné obaly, Dodatek č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem . Papír a lepenka, Dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a Dodatek č. 9 ke smlouvě o nakládání s odpadem vytříděným z komunálního odpadu- Plastové obaly s firmou Respono,a.s. o cenových změnách, které jsou i přílohou tohoto zápisu.

                                                       Hlasování 7, 0, 0

13. Schválení částky na akci Rodáci 2012 – 100.000,- Kč
ZO projednalo schválení částky na akci Rodáci v ceně 100.000,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.
 Usnesení:
ZO  schválilo částku na akci Rodáci v ceně 100.000,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.

                                                                           Hlasování 7, 0, 0

14. Schválení žádostí o finanční prostředky na provoz Sboru dobrovolných hasičů
ZO projednalo schválení žádostí o finanční prostředky na provoz Sboru dobrovolných hasičů, na provoz družstva mladých hasičů a dětskou soutěž částku 148.000,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.
Usnesení:
ZO schválilo žádosti o finanční prostředky na provoz Sboru dobrovolných hasičů, na provoz družstva mladých hasičů a dětskou soutěž částku 148.000,- Kč, která bude začleněna do Rozpočtu obce Milešovice na rok 2012.

                                                                                                  Hlasování 7, 0, 0

 15. Schválení Rozpočtu na rok 2012 pro Základní a mateřskou školu Milešovice
ZO projednalo schválení Rozpočtu na rok 2012 pro Základní a mateřskou školu Milešovice a její provoz v částce 628.000,-Kč.
 Usnesení:

ZO schválilo Rozpočet na rok 2012 pro Základní a mateřskou školu Milešovice a její provoz v částce 628.000,-Kč.