Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 13/2008

z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 6. 10. 2008

 

 

Přítomni:  Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Luděk Partika, Radek Gamba,

                     Lenka Hrazdirová (celkem pět )

 

Ověřovatelé: L. Hrazdirová, V. Kratochvíl

 

Navrhovatel usnesení : L. Partika

 

Zapisovatelka: R. Kratochvílová

 

 

Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.

 

 

 Program :
 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 3. Schválení směrnice č. 3/2008 pro vedení účetnictví
 4. Výběr dodavatele na výzdobu vánočního stromu
 5. Schválení Rozpočtového opatření č. 9/2008
 6. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna
 7. Zvolení dvou zastupitelů do školské rady
 8. Schválení komise pro výběrové řízení – vypracování projekt. dokumentace 

      kanalizace a ČOV

 1. Schválení podpory petice proti návrhu novely Natura 2000
 2. Seznámení ZO s inspekcí v ZŠ a MŠ Milešovice
 3. Uspořádání společenského plesu
 4. Darování dvou počítačů škole
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Návrh na Usnesení č. 13/2008
 8. Závěr

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 3. Schválení směrnice č. 3/2008 pro vedení účetnictví
 4. Výběr dodavatele na výzdobu vánočního stromu
 5. Schválení Rozpočtového opatření č. 9/2008
 6. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna
 7. Zvolení dvou zastupitelů do školské rady
 8. Schválení komise pro výběrové řízení – vypracování projekt. dokumentace 

      kanalizace a ČOV

 1. Schválení podpory petice proti návrhu novely Natura 2000
 2. Seznámení ZO s inspekcí v ZŠ a MŠ Milešovice
 3. Uspořádání společenského plesu
 4. Darování dvou počítačů škole
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Návrh na Usnesení č. 13/2008
 8. Závěr

 

Přijatá usnesení :

 

1.  ZO schválilo rozšířený  program 13. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

 

                                                                                          Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)

                

 2.  ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

      L. Hrazdirová a V. Kratochvíl, navrhovatelem usnesení L. Partika.

            

                                                                              Hlasování 5,0,0

 

3.  ZO schválilo novou směrnici č. 3/2008 pro vedení účetnictví. Tímto se ruší směrnice

    č. 3/2007.

                                                                                         Hlasování 5,0,0

 

4. ZO schválilo pro výzdobu vánočního stromu firmu  Ivo Grossmann, Šaratice.

                                                                     

                                                                                          Hlasování 5,0,0

                                                                                  

5. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2008, které je přílohou tohoto zápisu.

 

                                                                                          Hlasování 5,0,0

 

6. ZO schválilo do školské rady  V. Kratochvíla a ing. B. Tišera.

                                                                                         Hlasování 5,0,0

 

7. ZO schválilo toto složení komise pro výběr firmy na vypracování projektové dokumentace

    na kanalizaci a ČOV – M. Polanský, ing. B. Tišer a S. Postbiegl.

 

                                                                                 

                                                                                        Hlasování 5,0,0

 

8. ZO schválilo podpoření petice proti plánovanému vyhlášení Ždánického lesa  v soustavě

    EVL Natura 2000, organizované obcí Dambořice ve spolupráci s okolními obcemi

 

                                                                                         Hlasování 5,0,0

 

9. ZO schválilo uspořádání společenského plesu dne 31. 1. 2009. ZO schvaluje částku

    15.000,- Kč na zaplacení kapely.

 

                                                                                         Hlasování 5,0,0

 

10. ZO schválilo darování dvou funkčních počítačů z majetku obce ZŠ a MŠ Milešovice.

 

                                                                                        Hlasování 5,0,0

 

 

ZO bere na vědomí :

 

1.  ZO bere na vědomí informace Městského úřadu  ve Slavkově u Brna.

2. ZO bere na vědomí výsledek kontroly České školní inspekce v ZŠ a MŠ  Milešovice.

    Protokol je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

V Milešovicích 6. 10. 2008

 

 

 

 

Zapsala :                        R. Kratochvílová                         …………………………

Ověřovatelé:                  V. Kratochvíl                               …………………………

                                       L. Hrazdirová                              …………………………

Navrhovatel usnesení:   L. Partika                                     …………………………

Starosta obce:               M. Polanský                                 ………………………….

 

 

 

Vyvěšeno dne: 13. 10. 2008                                          Sejmuto dne:

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix