Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 11/2008


z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 14. 7. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Luděk Partika, Radek Gamba,

ing. Bohdan Tišer (celkem pět )

Omluvena : L. Hrazdirová

Ověřovatelé: R. Gamba, L. Partika

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. Kratochvílová


Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:


 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení směrnice č. 2/2008 o střetu zájmů

 4. Projednání projektové dokumentace pro objekt Milešovice č. 191

 5. Výběr dodavatele pro dětské hřiště

 6. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2008

 7. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 8. Projednání zákona o dani z nemovitostí

 9. Různé

 10. Diskuze

 11. Návrh na Usnesení č. 11/2008

 12. ZávěrPřijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 11. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

R. Gamba a L. Partika, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

Hlasování 5,0,0


3. ZO schválilo směrnici č. 2/2008 o střetu zájmů.

Hlasování 5,0,0

4. ZO projednalo žádost investora POZEMSTAV TŘEBÍČ s.r.o. A souhlasí s uvedenou

stavbou na obecním pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Milešovice dle přiložené projektové

dokumentace pro územní řízení a nemá k tomuto stavebnímu řízení připomínky.

Hlasování 5,0,0

5. ZO schválilo pro vybudování dětského hřiště Firmu Jiří Nedvěd z Kyjova v celkové

částce 133.012,- Kč. Firma nabídla nejvíce herních prvků.

Hlasování 5,0,0

6. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2008, které je přílohou zápisu.

Hlasování 5,0,0

7. ZO schválilo ponechání koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve stejné výši.

Hlasování 5,0,0


8. ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1237 o celkové výměře 917 m² na základě žádosti paní.

Marii Rolkové. Pozemek bude prodán za 7.538,- Kč.

Hlasování 5,0,0

9. ZO schválilo vypracovanou studii kanalizace a ČOV.

Hlasování 5,0,0,

10. ZO schválilo doplnění územního plánu o kanalizaci a ČOV podle nově vyhotovené

studie kanalizace a ČOV.

Hlasování 5,0,0

11. ZO zrušilo bod č. 7 – přijatá usnesení v Usnesení č. 4/2008 a schválilo vybudování

samostatné ČOV pro obec Milešovice a samostatné ČOV pro obec Kobeřice.

Hlasování 5,0,0

12. ZO schválilo zrušení termínu zasedání zastupitelstva obce dne 11. 8. 2008 z důvodu

dovolené některých členů ZO.

Hlasování 5,0,0


ZO bere na vědomí :

1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

2. ZO bere na vědomí vypracování výzvy pro projektanty na vybudování kanalizace a ČOV.

3. ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy

Milešovice za školní rok 2007/2008.V Milešovicích 14. 7. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: R. Gamba …...............................................


L. Partika …................................................


Navrhovatel usnesení: V. Kratochvíl …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………


Vyvěšeno dne: 21. 7. 2008 Sejmuto dne:


Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix