Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 10/2008


z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 23. 6. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Luděk Partika, Radek Gamba

(celkem čtyři )

Omluven : ing. B. Tišer, L. Hrazdirová

Ověřovatelé: R. Gamba, L. Partika

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. Kratochvílová


Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:

 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení směrnice č. 2/2008 o střetu zájmů

 4. Schválení žádosti Atis Jihlava s.r.o. - VHP

 5. Schválení záměru pronájmu části obec. pozemku p.č. 542/1

 6. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2008

 7. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 8. Schválení zabudování klimatizace v kanceláři OÚ

 9. Schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1237

 10. Schválení přijetí dotace na opravu kaple

 11. Schválení přijetí dotace na pořízení územního plánu

 12. Různé

 13. Diskuze

 14. Návrh na Usnesení č. 10/2008

 15. Závěr


Přijatá usnesení :

1. ZO schválilo rozšířený program 10. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 4,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

R. Gamba a L. Partika, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

Hlasování 4,0,0

3. ZO schválilo odložení směrnice na další zasedání ZO.

Hlasování 4,0,0

4. ZO schválilo žádost Atis Jihlava spol. s r.o. o povolení provozu výherního hracího

přístroje v obecní restauraci od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008.

Hlasování 4,0,0

5. ZO schválilo záměr pronajmout část pozemku p.č. 542/1 mezi hasičkou a nemovitostí č.56

paní Ivaně Šafaříkové za částku 100,- Kč na rok.

Hlasování 4,0,0

6. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2008, které je přílohou zápisu.

Hlasování 4,0,0

7. ZO schválilo zabudování klimatizace v kanceláři OÚ a vybralo pro realizaci firmu

KLIMATIZACE-Pavlík z Rousínova za částku 60.667,- Kč.

Hlasování 4,0,0

8. ZO schválilo vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1237 o celkové výměře 917 m².

Hlasování 4,0,0

9. ZO schválilo přijetí dotace ve výši 50.000,- Kč na opravu kaple a smlouvu o poskytnutí

dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování 4,0,0,

10. ZO schválilo přijetí dotace ve výši 113.920,- Kč na pořízení územního plánu a pověřuje

starostu podpisem smlouvy.

Hlasování 4,0,0


ZO bere na vědomí :

1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.


V Milešovicích 23. 6. 2008


Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: R. Gamba …...............................................


L. Partika …................................................


Navrhovatel usnesení: V. Kratochvíl …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………Vyvěšeno dne: 24. 6. 2008 Sejmuto dne:


Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix