Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 9/2008

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 26. 5. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Lenka Hrazdirová, Luděk Partika,

Radek Gamba (celkem pět )


Omluven : ing. B. Tišer

Ověřovatelé: L. Hrazdirová, L. Partika


Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl


Zapisovatelka: R. KratochvílováZastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:


 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení Smlouvy o výpůjčce se školou

 4. Dotace pro TJ Sokol Milešovice

 5. Schválení školného ve školce

 6. Informace o stávce ve škole

 7. Rozpočtové opatření č. 5/2008

 8. Schválení cenové nabídky na dveře v šatně

 9. Schválení termínů zasedání ZO v II. pol. roku 2008

 10. Schválení zřízení CZECH POINTU na OÚ

 11. Zrušení zasedání ZO dne 9. 6. 2008

 12. Schválení vyvěšení záměru na pronájem posilovny

 13. Různé

 14. Diskuze

 15. Návrh na Usnesení č. 9/2008

 16. ZávěrPřijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 9. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

L. Hrazdirová a L. Partika, navrhovatelem usnesení V. Kratochvíl.

Hlasování 5,0,03. ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce se ZŠ a MŠ Milešovice na dobu 5 let. Jedná se

o budovy ZŠ a MŠ.

Hlasování 5,0,0


4. ZO neschválilo dotaci z rozpočtu obce pro TJ Sokol Milešovice ve výši 50.000,- Kč na

zakoupení travní sekačky.

Hlasování 5,0,0


5. ZO schválilo od školního roku 2008/2009 placení školného ve školce ve výši 100,- Kč.

Hlasování 4,1,0


6. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2008, které je přílohou zápisu.

Hlasování 5,0,0


7. ZO schválilo cenovou nabídku na dveře v šatně od firmy MA-CONSTRUCT, s.r.o. ve

výši 20.754,80 Kč.

Hlasování 5,0,08. ZO schválilo plán termínů zasedání ZO v II. pol. Roku 2008 (viz. příloha).


Hlasování 5,0,0


9. ZO schválilo zřízení pracoviště CZECH POINTU na obecním úřadě a podání žádosti

o dotaci na jeho zřízení.

Hlasování 4,0,1


10. ZO schválilo zrušení termínu zasedání ZO, které se má konat 9. 6. 2008.

Hlasování 5,0,011. ZO schválilo vyvěšení záměru na pronájem posilovny na hasičce.


Hlasování 5,0,0ZO bere na vědomí :

1. ZO bere na vědomí zapojení zaměstnanců ZŠ a MŠ Milešovice do stávky vyhlášené

ČMOSPŠ dne 9. 6. 2008.


2. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.


V Milešovicích 26. 5. 2008

Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: L. Hrazdirová …...............................................


L. Partika …................................................


Navrhovatel usnesení: V. Kratochvíl …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………

Vyvěšeno dne: 28. 5. 2008 Sejmuto dne:Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix