Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 8/2008


z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 12. 5. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Lenka Hrazdirová, Luděk Partika

ing. Bohdan Tišer, Radek Gamba (celkem šest )

Ověřovatelé: R. Gamba, V. Kratochvíl

Navrhovatel usnesení : L. Partika

Zapisovatelka: R. KratochvílováZastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:


  1. Zahájení

  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

  3. Schválení záměru koupit pozemek p.č. 28/2

  4. Schválení Návrhu závěrečného účtu za rok 2007

  5. Schválení cenové nabídky na chodník na Homoli

  6. Rozpočtové opatření č. 4/2008

  7. Různé

  8. Diskuze

  9. Návrh na Usnesení č. 8/2008

  10. ZávěrPřijatá usnesení :


1. ZO schválilo program 8. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 6,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

R. Gamba a V. Kratochvíl, navrhovatelem usnesení L. Partika.

Hlasování 6,0,0


3. ZO schválilo koupi pozemku p.č. 28/2 o výměře 151 m² od pana Zobala za částku

35,- Kč/m².

Hlasování 6,0,0


4. ZO po projednání zprávy „Návrh závěrečného účtu obce Milešovice za rok 2007“

schválilo „Závěrečný účet obce Milešovice za rok 2007“, a to bez výhrad.

Hlasování 6,0,0


5. ZO schválilo pro vybudování chodníku na Homoli firmu DURIT, s.r.o. Měnín za částku

222.637,- Kč.

Hlasování 5,1,0


6. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2008, které je přílohou zápisu.

Hlasování 6,0,0


7. ZO schválilo vyvěšení záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 542/1 mezi

hasičkou a nemovitostí č.p. 56.

Hlasování 6,0,0ZO bere na vědomí :


1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

V Milešovicích 12. 5. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: R. Gamba …………………………………


V. Kratochvíl …................................................


Navrhovatel usnesení: L. Partika …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2008 Sejmuto dne:Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix