Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 6/2008


ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 14. 4. 2008


Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Lenka Hrazdirová, Luděk Partika

ing. Bohdan Tišer (celkem pět )

Omluvena: R. Nakládalová

Ověřovatelé: L. Hrazdirová, L. Partika

Navrhovatel usnesení : ing. B. Tišer

Zapisovatelka: R. Kratochvílová


Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.

Program:


 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení chodníku na Homoli

 4. Výběr dodavatele na opravu kapličky

 5. Výběr dodavatele na obložení stěn - sál

 6. Proplacení faktur

 7. Rozpočtové opatření č. 3/2008

 8. Výroční zpráva za r. 2007 o poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb.

 9. Koupě pozemku od p. Zobala

 10. Ocenění kapličky

 11. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 12. Výběr dodavatele na provedení studie odkanalizování obce

 13. Rozpočtový výhled 2009 - 2015

 14. Různé

 15. Diskuze

 16. Návrh na Usnesení č. 6/2008

 17. Závěr


Přijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 6. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.

Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)

2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

L. Hrazdirová a L. Partika, navrhovatelem usnesení ing. B. Tišer.

Hlasování 5,0,0


3. ZO schválilo vybudování chodníku na Homoli.

Hlasování 5,0,0


4. ZO schválilo pro obložení stěn v sále firmu Antonín Lebeda, tesařství, Kobeřice u Brna

za částku v cenové nabídce, která činí 23.990,40 Kč.

Hlasování 5,0,0


5. ZO schválilo proplacení faktur:

RESPONO, a.s. Vyškov – 65.453,90 Kč – svoz a odstranění KO

- 6.014,10 Kč – velkoobjemový odpad


Hlasování 5,0,0


6. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2008.

Hlasování 5,0,0


7. ZO schválilo vyvěšení záměru na koupi pozemku parc. č. 28/2 o výměře 151 m² od pana

Zobala na vybudování chodníku na Homoli.

Hlasování 5,0,0


8. ZO schválilo provedení ocenění kapličky ing. Evou Váhalovou.


Hlasování 5,0,0


9. ZO vybralo pro vypracování studie na odkanalizování obce firmu HP consult, s.r.o., Brno

za částku 15.000,- Kč + DPH.

Hlasování 5,0,0ZO bere na vědomí :


1. ZO bere na vědomí odložení výběru dodavatele na opravu kapličky (nebyly doručeny

zatím žádné cenové nabídky).

2. ZO bere na vědomí Výroční zprávu za r. 2007 o poskytování informací dle z.č.106/1999Sb.

3. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.

4. ZO bere na vědomí Rozpočtový výhled na r. 2009 – 2015.

5. ZO bere na vědomí prodej akcií z fondu WIOF za částku 162.210,40 Kč a z fondu

PIONEER INVESTMENTS za částku 142.238,40 Kč.

6. ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku auditu za r. 2007.


V Milešovicích 14. 4. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: L. Hrazdirová …………………………………


L. Partika …………………………………


Navrhovatel usnesení: ing. B. Tišer …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………Vyvěšeno dne: 18. 4. 2008 Sejmuto dne:Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix