Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 4/2008


ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 10. 3. 2008Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Lenka Hrazdirová, ing. Bohdan Tišer,

Luděk Partika (celkem pět )

Omluvena: R. Nakládalová

Ověřovatelé: L. Hrazdirová, L. Partika

Navrhovatel usnesení : V. Kratochvíl

Zapisovatelka: R. KratochvílováZastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:


 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2008

 4. Výběr firmy na výměnu oken v sále

 5. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Milešovice za r. 2007

 6. Schválení finančních prostředků na opravu zahrádky a chodníku před restaurací

 7. Schválení rozpočtu sociálního fondu na r. 2008

 8. Žádost obce Kobeřice o vyjádření ke společné ČOV

 9. Vyúčtování firmy ATIS s.r.o. za provoz VHP za II. pol. r. 2007

 10. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Milešovice

 11. Projednání uvolnění finančních prostředků na posilovnu

 12. Projednání žádosti o dotaci z Jmk na územní plán Milešovice

 13. Pozastavení odměny R. Nakládalové

 14. Vybudování dveří v šatně OÚ

 15. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 16. Různé

 17. Diskuze

 18. Návrh na Usnesení č. 4/2008

 19. ZávěrPřijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 4. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.


Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)


2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

L. Hrazdirová a L. Partika, navrhovatel usnesení V. Kratochvíl.

Hlasování 5,0,0


3. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2008. RO je přílohou zápisu.

Hlasování 5,0,0


4. ZO schválilo pro výměnu oken v sále firmu MA-CONSTRUCT, s.r.o., ing. Zbyněk

Machala, Brnakovice. Výměna bude provedena za cenu 68.411,- Kč.

Hlasování 5,0,0


5. ZO schválilo opravu zahrádky a chodníku před restaurací a vyčlenění finančních prostředků

na tuto opravu.

Hlasování 5,0,0


6. ZO schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2008.

Hlasování 5,0,0


7. ZO schválilo, že trvá na vybudování společné ČOV s obcí Kobeřice. Termín realizace

akce není znám.

Hlasování 5,0,0


8. ZO schválilo, aby výtěžek z provozu výherního hracího přístroje byl použit na zakoupení

stroje do posilovny.

Hlasování 5,0,0


9. ZO schválilo příspěvek 4.000,- Kč na navýšení platu vychovatelky v družině a příspěvek

20.000,- Kč na zakoupení licencí do žákovských počítačů.

Hlasování 5,0,0


10. ZO schválilo finanční prostředky ve výši 38.000,- Kč na vybavení posilovny.

Hlasování 5,0,0


11. ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Jmk na pořízení územního plánu Milešovice.

Hlasování 5,0,0


12. ZO schválilo odebrání měsíční odměny R. Nakládalové od 11. 3. 2008 z důvodu delšího

pobytu mimo republiku.

Hlasování 5,0,0


13. ZO schválilo zabudování plastových dveří v šatně OÚ.

Hlasování 5,0,0ZO bere na vědomí :


 1. ZO bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Milešovice za r. 2007 od

OO Policie ČR ve Slavkově u Brna.


 1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna.
V Milešovicích 10. 3. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: L. Hrazdirová …………………………………


L. Partika …………………………………


Navrhovatel usnesení: V. Kratochvíl …................................................


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………Vyvěšeno dne: 14. 3. 2008 Sejmuto dne:Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix