Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 3/2008

ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,

konaného dne 25. 2. 2008Přítomni: Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Radka Nakládalová, ing. Bohdan Tišer,

Luděk Partika (celkem pět )

Omluven: L. Hrazdirová

Ověřovatelé: V. Kratochvíl, L. Partika

Navrhovatel usnesení : ing. B. Tišer

Zapisovatelka: R. KratochvílováZastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.


Program:


 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

 3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2008

 4. Schválení směrnice č. 1/2008 o cestovních náhradách

 5. Schválení návrhu rozpočtu DSO ŽlaP

 6. Výběr firmy pro výměnu oken v sále

 7. Schválení výsledku inventarizace za rok 2007

 8. Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Milešovice

 9. Schválení proplacení faktur

 10. Rozpis ročního plánu kontrol finančního a kontrolního výboru v roce 2008

 11. Zpráva o provedení kontroly vyúčtování dotace pro TJ SOKOL Milešovice za rok 2007

 12. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna

 13. Prodej akcií z fondů
 14. Žádost o pronájem pozemku

 15. Informace o pracovnících na VPP

 16. Různé
 17. Diskuze
 18. Návrh na Usnesení č. 3/2008

 19. ZávěrPřijatá usnesení :


1. ZO schválilo rozšířený program 3. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.


Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)


2. ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni

V. Kratochvíl a L. Partika, navrhovatel usnesení ing. B. Tišer.

Hlasování 5,0,0


3. ZO schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2008 a tím se stává rozpočtem obce. Příjmy jsou

schváleny na položky a výdaje na paragrafy.

Hlasování 5,0,0


4. ZO schválilo směrnici č. 1/2008 o cestovních níhradách dle nového zákoníku práce a

směrnice obsahuje „Dohodu o neposkytování cestovních záloh“.

Hlasování 5,0,0


5. ZO schálilo rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2008.

Hlasování 5,0,0


6. ZO schválilo odložení výběru firmy na výměnu oken v sále.

Hlasování 5,0,0


7. ZO schválilo inventarizaci za rok 2007.

Hlasování 5,0,0


8. Škola hospodařila s přebytkem 81.683,10 Kč. ZO rozhodlo, aby částka 80.000,- Kč byla

převedena zpět do rozpočtu obce a částka 1.683,10 Kč do rezervního fondu školy.

Hlasování 5,0,0


9. ZO schválilo proplacení faktur :

Vak, a.s. - vodné - 6.200,- Kč

ELMOZ, a.s. - úprava elektroinstalace – 14.518,- Kč

Kozdera Jaroslav – výměna dveří v restauraci – 54.383,- Kč

RNDr. I. Rusník – vypracování povodňového plánu – 15.000,- Kč

Hlasování 5,0,0


10. ZO schválilo plány ročních kontrol finančního a kontrolního výboru.

Hlasování 5,0,0


11. ZO schválilo zprávu finančního výboru o provedené kontrole vyúčtování dotace pro TJ

SOKOL Milešovice ve výši 20.000,- Kč za rok 2007. Dotace byla řádně vyúčtována.

Hlasování 5,0,0


12. ZO schválilo pořízení územního plánu obce Milešovice a žádá Městský úřad ve Slavkově

u Brna o jeho pořízení na základě zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

ZO pověřuje starostu M. Polanského k jednání s pořizovatelem územního plánu.

Hlasování 5,0,0


13. ZO schválilo z důvodu dlouhodobého poklesu prodej akcií ve fondech WIOF a PIONEER

Investmens. Celková hodnota je cca 338.700,- Kč.

Hlasování 5,0,0

14. ZO schválilo vyvěšení záměru obce na pronájem pozemku p.č. 648 o výměře 520 m².

Hlasování 5,0,0ZO bere na vědomí :


 1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u brna.


 1. ZO bere na vědomí přijetí čtyř pracovníků na VPP.V Milešovicích 25. 2. 2008Zapsala: R. Kratochvílová …………………………………


Ověřovatelé: V. Kratochvíl …………………………………


L. Partika …………………………………


Starosta obce: Michal Polanský …………………………………Vyvěšeno dne: 28. 2. 2008 Sejmuto dne:Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix