Obec Milešovice Obec Milešovice

Usnesení č. 2/2008

USNESENÍ č. 2/2008
 
 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Milešovice,
konaného dne 28. 1. 2008
 
 
Přítomni:  Michal Polanský, Václav Kratochvíl, Radka Nakládalová, ing. Bohdan Tišer,
                     Lenka Hrazdirová, Luděk Partika  (celkem šest )
                     L. Hrazdirová se dostavila později, uvedeno v zápisu.
 
Omluven: 0
Ověřovatelé: R. Nakládalová, L. Partika
Navrhovatel usnesení : ing. B. Tišer
Zapisovatelka: R. Kratochvílová
 
 
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině a je usnášeníschopné.
 
 
 Program:
         1. Zahájení
         2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
         3. Výběrové řízení – schválení firmy na opravu chodníků
         4. Informace Městského úřadu ve Slavkově u Brna
         5. Různé
         6. Diskuze
         7. Návrh usnesení č.2 /2008
         8. Závěr
 
 
Přijatá usnesení :
 
1. ZO schválilo program 2. zasedání ZO Milešovice v roce 2008.
 
                                                                                          Hlasování 5,0,0 (pro,proti,zdržel se)
 
                      
 2.  ZO schválilo za zapisovatelku R. Kratochvílovou a za ověřovatele byli zvoleni
      R. Nakládalová a L. Partika, navrhovatel usnesení ing. B. Tišer.
 
                                                                                        Hlasování 5,0,0
 
3. ZO schválilo pro opravu chodníků dle doporučení výběrové komise firmu DURIT s.r.o.
    Měnín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
    Oprava chodníků bude ve výši 423.635,- Kč.
 
                                                                                        Hlasování 6,0,0
 
 
4. ZO schválilo ukončení smlouvy s pivovarem Plzeňský Prazdroj, a.s. a uzavření smlouvy
    s pivovarem Starobrno, a.s.
    ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                      Hlasování 6,0,0
 
 
 
 
  ZO bere na vědomí :
 
  1. ZO bere na vědomí informace Městského úřadu ve Slavkově u brna.
 
  1. ZO bere na vědomí uzavření ZŠ a MŠ Milešovice 1. 2. 2008 z důvodu pololetních prázdnin.
 
 
    V Milešovicích 28. 1. 2008
 
 
 
 
 
 
 Zapsala:                  R. Kratochvílová                                 …………………………………
 
Ověřovatelé:            R. Nakládalová                                    …………………………………
 
                                 L. Partika                                             …………………………………
 
Starosta obce:          Michal Polanský                                  …………………………………
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 29. 1. 2008                                                   Sejmuto dne:
 
 
Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix