Směrnice č.2/2012 Čerpání sociálního fondu obce Milešovice

ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE MILEŠOVICE
SMĚRNICE č. 2/2012

1.  ÚVOD

1.1 Předmět a účel
Tato směrnice je vydávána pro upřesnění a praktickou aplikaci čerpání Sociálního fondu Obce Milešovice. Je určena pro vnitřní potřebu obce a je závazná pro všechny zaměstnance obce a uvolněné členy Zastupitelstva obce Milešovice.

1.2 Základní pojmy
Sociální fond Obce Milešovice /dále jen SF/ je peněžní fond zřízený v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jehož tvorba je upravena Statutem sociálního fondu.

Rodinní příslušníci zaměstnanců
Pro účely tohoto pracovního postupu se za rodinné příslušníky zaměstnanců považují:

  • manžel/manželka, druh/družka
  • děti zaměstnanců do 15 let věku včetně a děti zaměstnanců, které se denně připravují na budoucí povolání od 15 do 26 let věku včetně

2.  ČERPÁNÍ  SOCIÁLNÍHO FONDU

2.1 Možnosti čerpání SF

Příspěvek ze SF lze čerpat na následující účely:

  • příspěvek na stravování
  • příspěvek na rekreaci
  • příspěvek na relaxaci a masáže
  • dary

2.1.1 Příspěvek na stravování
Nárok na čerpání příspěvku vzniká zaměstnanci dnem nástupu do pracovního poměru.  
Příspěvek na stravování se poskytuje ve výši 18,- Kč/1 jídlo.

2.1.2 Příspěvek na rekreaci
Příspěvek na rekreaci se poskytuje do výše 5 000,- Kč na kalendářní rok.     
Zaměstnancům, kteří se zúčastní rekreace bude poskytnut příspěvek na základě faktury znějící na Obec Milešovice (IČ 00292052, číslo účtu 6629-731/0100). Ve faktuře musí být uvedeno    jméno a příjmení zaměstnance, příp. též jméno rodinného příslušníka, a  konkretizována akce, která je předmětem fakturace. Faktura musí být obci předložena nejpozději týden před termínem  splatnosti. Faktura bude uhrazena obcí v plné výši poté, co zaměstnanec předloží doklad o úhradě rozdílu mezi částkou na faktuře a příspěvkem ze SF.

2.1.3  Příspěvek na relaxaci a masáže
Zaměstnancům bude poskytnut příspěvek na relaxaci a masáže do výše 500,- Kč na kalendářní rok. Faktura za poskytnuté služby bude uhrazena z účtu SF obce, č.účtu 6629-731/0100.

2.1.4   Dary
Dary zaměstnancům jsou poskytovány při životním jubileu 60 let věku zaměstnance ve výši 1 000,- Kč, při prvním ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod ve výši 2 000,- Kč. Při souběhu životního výročí a prvního odchodu do důchodu /starobní invalidní/ v tomtéž roce lze vyplatit všechny dary bez omezení. Dary se poskytují jako peněžní nebo věcné.

3. USTANOVENÍ  PŘECHODNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ

Tato  Směrnice je přílohou Statutu Sociálního fondu obce Milešovice . Tato Směrnice platí  pro  období od 1.2.2012 do 31.12. 2012 a nahrazuje Směrnici č.4/2011.
Tato Směrnice obce Milešovice byla schválena Zastupitelstvem obce Milešovice na zasedání ZO konaném dne 30.1.2012, Usnesením č.5.

 

………………………………..                                                       …………………………….

              Ivo Petlák                                                                                 Michal Polanský
           místostarosta                                                                                        starosta

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti