Směrnice č.6/2011 pro vedení účetnictví

OBEC MILEŠOVICE
SMĚRNICE č. 6/2011

pro vedení účetnictví

V Milešovicích dne 7.11.2011

OBSAH:

 1. Předmět úpravy
 2. Účetní knihy  
  2.1.   Informační toky
 3. Účtový rozvrh
 4. Dokladové řady
 5. Náležitosti účetních dokladů
 6. Fáze oběhu účetních dokladů
 7. Opravy minulých období
 8. Podpisové vzory
 9. Účetní doklady
 10. Harmonogram účetní závěrky
 11. Pokladna
 12. Inventarizace majetku a závazků
 13. Druhy inventarizace
 14. Zásoby
 15. Obecní knihovna
 16. Příspěvková organizace
 17. Sociální fond
 18. Účinnost

Čl. 1
Předmět úpravy

 1. Ustanovení této směrnice upravuje systém zpracování účetnictví.
 2. Tato směrnice je zpracována v souladu se:
  • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  • Českými účetními standardy č. 701 až č. 707
  • zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
  • vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudružnosti,
  • vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  • zákonem č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
 3. Pro zpracování účetnictví je využíván účetní program KEO.

Čl. 2
Účetní knihy

 1. Podle zákona o účetnictví vede účetní jednotka hlavní knihu, pokladní deník, deník došlých faktur, deník vystavených faktur, knihu analytických a podrozvahových účtů.
 2. Hlavní kniha, ve které se účtuje z hlediska věcného, obsahuje syntetické účty podle účtového rozvrhu účetní jednotky, u kterých jsou vedeny:
  • Zůstatky účtů ke dni, k němuž se hlavní kniha otvírá,
  • Souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kalendářní měsíc,
  • Zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
 3. Zápisy v denících jsou seřazeny chronologicky a prokazují zaúčtování všech účetních případů v účtovém období.
 4. V knize analytických a podrozvahových účtů se podrobně rozvádějí jednotlivé účetní zápisy v hlavní knize a zabezpečují vazby na zůstatky, případně obraty příslušných syntetických účtů.
  2.1. Informační toky a úplnost účetnictví
  Požadavek úplnosti dle zákona o účetnictví zajistí účetní jednotka tokem informací uvnitř účetní jednotky. Pro identifikaci účetních případů budou odpovědné osobě za vedení účetnictví předkládány:
  • Usnesení zastupitelstva
  • Veškeré uzavřené smlouvy včetně smluv z pracovně právních vztahů
  • Vydané i přijaté objednávky
  • Podané i přijaté žádosti na transfery
  • Přijatá i vydaná rozhodnutí orgánů veřejné správy
  • Korespondence s krajským úřadem ve vztahu k účetnictví (písemná i elektronická)
  • Korespondence s poskytovateli a příjemci dotací (písemná a elektronická)
  • Korespondence s orgány veřejné správy
  • Zprávy o zahájení a průběhu kontrol nadřízenými orgány
  • Zprávy o podaných a přijatých žalobách a průběžné zprávy o soudních sporech
  • Zápisy o škodách, protokoly o škodách, mankách a schodcích se zaměstnanci
  • Zprávy ze služebních cest
  • Ústní sdělení o zjištěných významných rizicích činnosti obce a o mimořádných událostech
  • Ostatní informačně významné dokumenty a sdělení

Čl. 3
Účtový rozvrh

Na základě výše uvedených předpisů se sestavuje účtový rozvrh včetně analytických a podrozvahových účtů a je tvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky. Použitý účtový rozvrh bude přiložen k roční závěrce.

Čl. 4
Dokladové řady

Přijaté faktury                     480000        - poslední číslo kalendářního roku bude umístěno na začátku číselné řady

Vystavené faktury              500000       - poslední číslo kalendářního roku bude umístěno na začátku číselné řady

Pokladní doklady                   090000

Deník mezd                            47000

Opravy                                    080000

Vnitřní doklady                     490000        - poslední číslo kalendářního roku bude umístěno na začátku číselné řady

FRB                                        008000

Čl. 5
Náležitosti účetního dokladu

 1. Podkladem pro zápisy v účetních knihách jsou účetní doklady. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které podle § 11 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat:
  • označení účetního dokladu,
  • obsah účetního případu a jeho účastníky
  • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
  • okamžik uskutečnění případu, není-li shodný s okamžikem dle okamžiku vyhotovení účetního dokladu,
  • podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
 2. Účetní jednotka je povinna vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5 zákona o účetnictví.

Čl. 6
Fáze oběhu účetních dokumentů

 1. Kontrola účetních dokladů je:
  • formální, která zahrnuje kontrolu náležitostí účetních dokladů podle zákona o účetnictví a provádí ji zaměstnanec odpovědný za jeho zaúčtování,
  • věcná, která zahrnuje přezkoušení správnosti údajů, shody obsahu dokladu a skutečnosti včetně správnosti výpočtů uvedených v účetním dokladu, shody s vystavenou objednávkou, kupní smlouvou, atd., a za přezkoušení věcné správnosti zodpovídá starosta nebo jeho zástupce.
 2. Příprava k zaúčtování – doklad se označí číslem z číselné řady a pracovník pověřený za zaúčtování předepíše na účetní doklad, popřípadě přílohu k účetnímu dokladu, účtovací předpis.
 3. Písemné příkazy pro peněžní ústav podepisují dvě, resp. tři osoby dle podpisového vzoru, který je součástí této směrnice.
 4. Opravy na účetních dokladech musí být provedeny tak, že nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví.
 5. Zaúčtování dokladu – zajistit na dokladu poznámku o zaúčtování s podpisem odpovědné osoby a s uvedením data, kdy bylo účtováno.
 6. Ukládání účetních dokladů – doklady budou do pořadačů řazeny sestupně. Výpisy z běžných účtů jsou řazeny k dokladům. Účetní doklady, na základě kterých došlo k převodům na bankovních účtech, budou řazeny chronologicky k úhradám a příjmům, řazení určuje pořadí na výpisu bankovního účtu.
 7. Archivace a skartace všech účetních dokladů se řídí Spisovým a skartačním řádem obce Milešovice a zákonem o účetnictví. Účetní doklady, včetně příloh, se uschovávají po dobu 10 let následující po roce, kterého se týkají. Originály objednávek a smluv se uchovávají rovněž po dobu 10 let.
 8. Zálohování a ochrana účetních dat  - data jsou průběžně zálohována v síti

Čl. 7
Opravy minulých období

408 – Opravy chyb minulých období – účtování významných oprav minulých období nad částku 260.000,-- Kč.

406 – Oceňovací rozdíly při změně metody – účtování nákladů a výnosů vzniklých do 31.12.2009 v období nepředepsané, dooprávkování, ostatní účetní případy s vlivem změny metody.

Čl. 8
Podpisové vzory

Podpisové vzory osob odpovědných za účetní případy a za jejich zaúčtování:

 

Starosta obce: Michal Polanský  ............................................

Místostarosta obce: Ivo Petlák  ............................................

Účetní a správce rozpočtu: Ilona Ondrová  ............................................

Čl. 9
Účetní doklady

 Doklady příjmové a výdajové jsou:

 • dodavatelské faktury,
 • doklady k účtování majetku,
 • doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a srážek mezd,
 • doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách,
 • doklady k ostatním platbám,
 • doklady k účtování o fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • pokladní doklady,
 • bankovní doklady,
 • vydané faktury.

Čl. 10
Harmonogram účetní závěrky

Účetní závěrka

Roční závěrkové práce musí zabezpečit správnost, průkaznost a úplnost údajů zaúčtovaných do účetních knih běžného účetního období.

Obec sestavuje měsíčně tyto účetní výkazy:

 • „Výkaz o plnění rozpočtu obce“
 • „Rozvaha“
 • „Výkaz zisku a ztráty“
 • „Příloha“
 • „Hlavní kniha – analytická“
 • „Deník vydaných faktur“
 • „Deník přijatých faktur“
 • „Deník oprav“

K roční závěrce je přiložen účtový rozvrh za kalendářní období.

Termíny k účetní závěrce:

 • sestavení a odeslání účetní závěrky dle metodického pokynu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 • ověření účetní závěrky dle termínu požadovaného Kú Jmk
 • termíny roční závěrky jsou stanoveny dle metodických pokynů Kú Jmk.
publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti