Směrnice č. 1/2013 o cestovních náhradách

OBEC MILEŠOVICE
SMĚRNICE č. 1/2013

o cestovních náhradách

V Milešovicích 14. 1. 2013

Směrnice o cestovních náhradách

Obec: Milešovice
Adresa: Milešovice 68, 683 54 p. Otnice
Projednáno a schváleno v ZO: 14. 1. 2013
Směrnice o cestovních náhradách nabývá platnosti : 14. 1. 2013

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Povolování pracovní doby
 4. Stravné
 5. Náhrada za použití soukromého vozidla při pracovní cestě
 6. Vyúčtování pracovní cesty
 7. Závěrečné ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Směrnice o cestovních náhradách je vypracována na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 156 až 189, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Směrnice upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách všem osobám, které mají uzavřený pracovněprávní vztah k organizaci, případně vztah obdobný (zákon o obcích, obchodní zákoník) a zastupitelům obce (dále jen zaměstnanci).

Cestovní náhrady lze poskytnout:

 • zaměstnancům OÚ Milešovice
 • pracovníkům pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr
 • voleným zastupitelům uvolněným i neuvolněným
 • občanům na základě zvláštních zákonů, např. členům volebních komisí

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty.
Pravidelným pracovištěm se rozumí místo dohodnuté se zaměstnancem v pracovní smlouvě.
Cesta do zaměstnání a ze zaměstnání není pracovní cestou.

Čl. 3
Povolování pracovní cesty

Vyslání na pracovní cestu, její rozsah a průběh, typ použitého dopravního prostředku, formu a kategorii ubytování schvaluje vždy před započetím pracovní cesty starosta obce (pro starostu obce schvaluje místostarosta).

Před samotným zahájením pracovní cesty doplní zaměstnanec na formulář „Cestovní příkaz“ následující údaje :

 • jméno a bydliště
 • místo nástupu na pracovní cestu (místo, den, hodina)
 • místo výkonu práce
 • účel cesty
 • dobu trvání
 • způsob dopravy (soukromý automobil, vlak, autobus atd.)
 • ukončení pracovní cesty (místo, den, hodina)
 • další podmínky pracovní cesty
 • podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty.

Tyto údaje uvede v příslušném cestovním příkazu, který musí být vyplněn před zahájením pracovní cesty a podepsán oprávněnou osobou.

Čl. 4
Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které je určeno zákoníkem práce a platnou prováděcí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Je-li zabezpečeno zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši:

 1. 66,-Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 100,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 157,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Čl. 5
Náhrada za použití soukromého vozidla při pracovní cestě

V případě, že není možné k pracovní cestě využít prostředky hromadné veřejné dopravy , požádá zaměstnavatel zaměstnance o použití jiného silničního motorového vozidla.
K pracovní cestě lze použít jen takové vozidlo, které je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, má uhrazeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zaměstnanci v tomto případě přísluší náhrada jízdného za každý 1km jízdy:

 1. sazba základní náhrady – u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč
 2. náhrada za spotřebované pohonné hmoty
  • Cenu paliva je zaměstnanec povinen prokázat dokladem o čerpání PH. Pokud cenu neprokáže, bude pro výpočet náhrady použita cena pohonné hmoty stanovená vyhláškou.
  • Pro určení spotřeby pohonné hmoty se použije údaj o průměrné spotřebě uvedený v technickém průkazu, který je povinen zaměstnanec zaměstnavateli předložit.

Čl. 6
Vyúčtování pracovní cesty

Po ukončení pracovní cesty doplní zaměstnanec na druhé straně cestovního příkazu tyto údaje:

 • datum pracovní cesty
 • do jednoho řádku odjezd odkud, cena jízdenky, místní přeprava
 • do dalšího řádku příjezd, cena zpáteční jízdenky, místní přeprava, stravné, nutné vedlejší výdaje
 • zaměstnanec dále vlevo dole označí, zda bylo stravování nebo ubytování poskytnuto bezplatně.

Všechny výpočty a údaje na cestovním příkazu provede zaměstnanec.
K příkazu jsou přiloženy originální daňové doklady se všemi náležitostmi, které dokládají náklady vynaložené při pracovní cestě.
Zaměstnanec je povinen předložit spolu se zprávou z pracovní cesty cestovní příkaz včetně nezbytných příloh (např. jízdenky) k proplacení do pokladny do 10 dnů. Pokud nebude cestovní příkaz obsahovat všechny zde uvedené náležitosti, nebude proplacen.

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší náhrada :

 • prokázaných jízdních výdajů
  • prokázaných výdajů na ubytování
  • stravné
 • prokázaných nutných vedlejších výdajů
  • při použití vlastního silničního motorového vozidla

Dle § 183 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci (zastupiteli) zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad. Obec má s jednotlivými zaměstnanci (zastupiteli), kteří jsou vysíláni na pracovní cestu, uzavřenou písemnou dohodu, že výše uvedená záloha jim nebude před nástupem na pracovní cestu poskytována (viz příloha č. 1).

Po ukončení pracovní cesty do deseti dnů zaměstnanec dá cestovní příkaz k podpisu pracovníkovi, který pracovní cestu povolil. Poté do deseti dnů zaměstnanci proplatí v pokladně cestovní příkaz.

Čl. 7
Závěrečné ustanovení

Tato směrnice je součástí vnitřní organizace obce.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Milešovice, konaným 14. 1. 2013 a ruší se směrnice č. 1/2012.

Směrnice byla přijata Usnesením č.8 /2013 ze dne 14.1.2013.

 

V Milešovicích 14. 1. 2013

                                                                                              ……………………………..

                                                                                                       Michal Polanský
                                                                                                           starosta obce 


DOHODA O PROPLACENÍ ZÁLOH PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

Já, níže podepsaný zaměstnanec (zastupitel) obce Milešovice nežádám poskytování záloh na pracovní cesty.

 

Zaměstnanec:

Michal Polanský                                              ……………………………

Ing. Bohdan Tišer                                            ……………………………

Ing. Stanislav Postbiegl                                   ……………………………

Lenka Černá                                                    ……………………………

Rdek Gamba                                                   ……………………………

Václav Kratochvíl                                            ……………………………

Pavel Hradský                                                  ……………………………

Ilona Ondrová                                                   ……………………………

Lenka Elznerová                                               ……………………………

Miroslav Hanák                                                …………………………..

 

V Milešovicích 14. 1. 2013

                                                                                          ……………………………..
                                                                                                    Michal Polanský
                                                                                                      starosta obce

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti