Směrnice č.2/2011-Podrozvahová evidence

OBEC MILEŠOVICE
SMĚRNICE č. 2/2011

k podrozvahovým účtům

V Milešovicích dne 23.3.2011

OBSAH:

 1. Předmět úpravy
 2. Druhy majetku
 3. Účet 901
 4. Účet 902
 5. Účet 903
 6. Účet 982
 7. Účet 986
 8. Účtová třída 9 – Podrozvahové účty
 9. Inventarizace
 10. Kontrola
 11. Účinnost

 1. Předmět úpravy
  1.1.            Ustanovení této směrnice vymezuje účtování na podrozvahových účtech.
  1.2.            Směrnice účtování na podrozvahových účtech je vypracována v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a s Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 701.
   
 2. Druhy majetku
  2.1.            V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne.
  2.2.            V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanovením § 47 až 55 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává informaci využitelnou pro rozhodování nebo úsudek.
  2.3.            Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak. Odúčtování z podrozvahy bude provedeno obratově. Účet na straně MD bude převeden na stranu D.
  2.4.             Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat).   
   
 3. Účet 901
  3.1.            Na účtu 901 obec eviduje hodnotu nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací cenou 1.000,-- až 6.999,-- Kč (např. software).
  3.2.            Přírůstek se účtuje 901/999, úbytek 999/901.
   
 4. Účet 902
  4.1.            Na účtu 902 obec eviduje hodnotu hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s pořizovací cenou 1.000,-- až 2.999,-- Kč.
  4.2.            Přírůstek se účtuje 902/999, úbytek 999/902.
   
 5. Účet 903
  5.1.            Na účtu 903 obec eviduje majetek předaný příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Milešovice k hospodaření a hodnotu pozemků MNV Milešovice.
  5.2.            Přírůstek se účtuje 903/999, úbytek 999/903.
   
 6. Účet 982
  6.1.            Na účtu dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění vede účetní jednotka hodnotu majetku zastaveného finančním ústavem.
  6.2.            Přírůstek 999/982, úbytek 982/999.
   
 7. Účet 986
  7.1.            Na účtu 986 vede jednotka hodnotu břemen na parcelách obce
  7.2.            Přírůstek 999/986, úbytek 986/999.
   
 8. Účtová třída 9 – Podrozvahové účty
  8.1.  Další účty podrozvahové evidence používá účetní jednotka dle Směrné účtové osnovy.
   
 9. Inventarizace
  9.1.            Podrozvahové účty podléhají inventarizaci.
   
 10. Kontrola
  10.1.        Kontrolu dodržování této směrnice vykonává vedoucí účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly.
   
 11. Účinnost
  11.1.        Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 23.3.2011.

 

V Milešovicích dne 23.3.2011              

vedoucí účetní jednotky: Michal Polanský

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti