Směrnice č. 2/2008 o střetu zájmů

SMĚRNICE č. 2/2008
STŘET ZÁJMŮ

V Milešovicích 14. 7. 2008

Směrnice o střetu zájmů

Obec: Milešovice
Adresa: Milešovice 68, 683 54 p. Otnice
 

Projednáno a schváleno v ZO: 14. 7. 2008

Směrnice o cestovních náhradách nabývá platnosti : 14. 7. 2008

Obsah:

 1. 1. Úvodní ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Postup při podávání oznámení
 4. Termíny podávání oznámení
 5. Registr oznámení
 6. Postup pro nahlížení do registru oznámení
 7. Závěrečné ustanovení

Přílohy:

 1. Čestné prohlášení
 2. Žádost o nahlédnutí do registru
 3. Udělení uživatelského jména a přístupového hesla

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pravidla pro vedení registru oznámení na Obecním úřadě v Milešovicích a upravuje postup pro nahlížení do tohoto registu v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon) v platném znění.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Veřejný funkcionář

 1. člen zastupitelstva obce Milešovice, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
 2. starosta a místostarosta obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 3. člen statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, který v rámci výkonu své činnosti nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud finanční operace přesáhne 250.000,- Kč nebo se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávání veřejné zakázky

Oznámení
je oznámení ve formě čestného prohlášení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích.

Registr oznámení
je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři.

Evidenční orgán
zabezpečuje vedení registru oznámení. Pro výše uvedené funkcionáře je evidenčním orgánem starosta obce Milešovice.

Související dokumentace

 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle Zákona.

Čl. 3
Podávání oznámení a registr oznámení

Postup při podávání oznámení
Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo elektronické podobě na formuláři stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti (dle přílohy č. 1). Čestná prohlášení v listinné podobě se adresují k rukám starosty obce Milešovice, v elektronické podobě se podávají prostřednictvím veřejné datové sítě opatřené zaručeným elektronickým podpisem na adresu  starosta@milesovice.cz.
Čestné prohlášení se podává i v případě, že v průběhu období, za které se oznámení podává, nedošlo ke skutečnostem, které se do registru oznamují (tzv. negativní oznámení).

Termíny pro podání oznámení
Veřejný funkcionář podává oznámení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Poprvé tak učiní do 30. června 2008.
V případě, že veřejný funkcionář v průběhu roku ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Registr oznámení
Za vedení registru oznámení a plnění povinností evidenčního orgánu odpovídá starosta obce.
Pracoviště registru oznámení se nachází na Obecním úřadě Milešovice.
Veškeré údaje podané do registru oznámení mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře s vyjímkou uvedenou v § 13 odst. 9 Zákona.

Postup pro nahlížení do registru oznámení
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení (http://milesovice.centralni-adresa.net/) a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter věřejných listin.
Písemná žádost o nahlédnutí do registru oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt žadatele (dle přílohy č. 2).
Do registru oznámení je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Pro nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě evidenční orgán uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo (dle přílohy č. 3).
Každý má právo písemně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně nebo, bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, elektronicky oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Čl. 4
Ustanovení přechodná a závěrečná

Zpracováním osobních údajů v registru oznámení nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Tato směrnice je součástí vnitřní organizace obce.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Milešovice, konaným 14. 7. 2008.
Směrnice byla přijata Usnesením č. 11/2008.

 

V  Milešovicích 14. 7. 2008

 

starosta obce: Michal Polanský
místostarostka: Lenka Hrazdirová

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti