Směrnice č. 4/2007 o zebezpečení zákona o finanční kontrole

OBEC MILEŠOVICE
Směrnice č. 4/2007

o zabezpečení zákona o finanční kontrole

V Milešovicích dne 22. 10. 2007

Obec : Milešovice
Adresa : Milešovice 68, 683 54 p. Otnice
Projednáno a schváleno v ZO : 22. října 2007
Směrnice o finanční kontrole nabývá účinnosti : 22. října 2007

OBSAH:

 

 1. Základní ustanovení
 2. Předmět finanční kontroly
 3. Cíle finanční kontroly
 4. Organizační zajištění finanční kontroly
 5. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u zřízených příspěvkových organizací
 6. Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční pomoci
 7. Vnitřní kontrolní systém v obci
 8. Obsah a zaměření kontrolní činnosti
 9. Personální zajištění předběžné, průběžné a následné kontroly
 10. Předběžná kontrola
 11. Průběžná a následná řídící kontrola
 12. Řídící kontrola u organizačních složek a příspěvkových organizací
 13. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek
 14. Závaznost směrnice
 15. Zprávy o výsledcích finančních kontrol
 16. Závěrečná ustanovení

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato Směrnice stanovuje a upravuje povinnosti naší obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle Zákona č. 320/2001 Sb. ve znění Zákona č. 482/2004 Sb., o finanční kontrole a dále dle Vyhlášky o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. Dalšími právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou : zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, Správní řád, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Pokyny Centrální harmonizační jednotky MF ČR.

Čl. 2
Předmět finanční kontroly

Předmětem finanční kontroly v naší obci je:

 1. prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání
 2. zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, případně dokonce trestnou činností
 3. řádně informovat vedoucí orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů

Finanční kontrola vykonávaná v naší obci na základě této směrnice je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky.
Při finanční kontrole jsou v naší obci využívány zákonem a vyhláškou definované dále uvedené kontrolní metody a kontrolní postupy:

KONTROLNÍ METODY

 • zjištění skutečného stavu hospodaření a jeho porovnání s dokumentací
 • sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky
 • šetření a ověřování skutečností týkajících se příslušných operací, vč. kontrolních výpočtů
 • analýza údajů z informačních databází a vyhodnocení jejich vzájemných vztahů

KONTROLNÍ POSTUPY

 • schvalovací postupy - zajišťují prověření podkladů připravovaných operací, vč. jejich případného pozastavení při zjištění nedostatků
 • operační postupy - zajišťují úplný a přesný průběh operací, vč. jejich vypořádání, vyúčtování a podchycení v evidenci
 • hodnotící postupy - zajišťují porovnání údajů uložených v informačním systému s údaji z výkazů a hlášení a dále jejich porovnání se schválenými rozpočty
 • revizní postupy - prověřuje se jimi správnost vybraných operací, vč. vyhodnocování účinnosti vnitřních finančních kontrol

Čl. 3
Cíle finanční kontroly

Hlavními cíli finanční kontroly jsou:

 1. dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí
 2. zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným , neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností
 3. včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků obce o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování
 4. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

Čl. 4
Organizační zajištění finanční kontroly

Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly má starosta obce.

Při zavádění a řízení finanční kontroly je povinen zejména:

 1. organizovat finanční kontrolu tak, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření
 2. dbát, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, kteří jsou zároveň bezúhonní a u nichž nehrozí střet zájmu
  Za bezúhonného se považuje zaměstnanec, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pro nedbalostní trestný čin majetkové povahy nebo trestný čin související s výkonem veřejné správy, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se podle zvláštního předpisu na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 3. zajistit, aby byly vyloučeny nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu; zaměstnanci nesmí být vydán pokyn, který by ohrozil nebo znemožnil objektivní výkon finanční kontroly; pokud byl takový pokyn vydán, zaměstnanec se jím nesmí řídit
 4. sledovat a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly a při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě

Čl. 5
Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u zřízených příspěvkových organizací

 • bude vykonávána v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, u následující příspěvkové organizace : Základní škola Milešovice, okres Vyškov. Kontrola bude provedena 1x ročně.

Čl. 6
Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční pomoci

Tuto kontrolu provádí obec u všech subjektů, které požádají o finanční příspěvek, přechodnou finanční výpomoc nebo dotaci, a to:

 1. předběžnou kontrolu – kontrolu podkladů předložených žadateli, posouzení, zda jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami a odsouhlasené obecním zastupitelstvem
 2. průběžnou kontrolu – dodržování stanovených podmínek, vypořádávání a vyúčtování schválených operací
 3. následnou kontrolu - zda údaje odpovídají skutečnostem, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, smlouvami, rozhodnutími apod.

Čl. 7
Vnitřní kontrolní systém v obci

Vnitřní kontrolní systém v obci tvoří řídící kontrola:

 1. v rámci obce
 2. u zřízených organizačních složek
 3. u zřízených příspěvkových organizací
  Kontrolní systém je zajišťován starostou, místostarostou ( příkazci), a účetní ( správce rozpočtu a hlavní účetní ) jako součást vnitřního řízení. Zahrnuje kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou.

Čl. 8
Obsah a zaměření kontrolní činnosti

 1. Kontrola hospodaření podle rozpočtu a rozpočtového výhledu, hospodárné, účelné a efektivní použití finančních prostředků.
 2. Kontroly nakládání s majetkem.
 3. Kontrola rozpočtových opatření.
 4. Kontrola úplnosti a správnosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Personální zajištění předběžné, průběžné a následné kontroly

 1. Pro zajištění předběžné kontroly a dále průběžné a následné kontroly dle § 26 odst. 1 písm. a), b), c) a § 26 odst. 3 zákona jmenuje starosta:
  1. příkazce operací dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona starosta obce pan Michal POLANSKÝ nebo místostarostka obce paní Lenka Hrazdirová
  2. správce rozpočtu dle § 26 odst. 1 písm. b) zákona účetní obce paní Ilona ONDROVÁ
  3. hlavní účetní dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona účetní obce paní Ilona ONDROVÁ
 2. Pro zabezpečení průběžné a následné kontroly dle § 27 odst. 1 účetní obce paní Ilona ONDROVÁ

Čl. 10
Předběžná kontrola

Při předběžné kontrole se posuzuje, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům obce a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s prostředky obce.

 1. Kontrolní činnost před schválením závazku nebo uplatněním nároku obce obsahuje:
  1. prověření připravované operace včetně úplnosti podkladů a její schválení v odpovědnosti příkazce operace
  2. podkladů předaných příkazcem operace k připravované operaci a její schválení správcem rozpočtu
 2. Kontrolní činnost před uskutečněním veřejného výdaje nebo jiného plnění ke splnění závazku nebo uplatnění nároků obce:
  1. PŘÍKAZCE OPERACE vydá písemný příkaz k uskutečnění veřejného výdaje nebo jiného plnění a předá jej správci rozpočtu včetně dokladu o závazku nebo nároku obce a příslušných podkladů.
   Před vydáním prověří:
   • nezbytnost uskutečnění připravované operace pro plnění stanovených úkolů orgánu veřejné správy
   • věcnou správnost a úplnost podkladů k připravované operaci
   • dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
   • soulad operace s právními předpisy
   • rizika, která se v průběhu uskutečňování operace mohou vyskytnout, a stanovení případných opatření k jejich odstranění nebo zmírnění
    Příkazce operace potvrdí svým podpisem oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace.
 3. SPRÁVCE ROZPOČTU prověří a odsouhlasí vydaný písemný příkaz s dokladem a podklady uvedenými pod písmenem a), jejich vztahu k realizaci rozpočtu obce v odpovědnosti správce rozpočtu a prověří dodržení:
  • pravidel stanovených zvláštními právními předpisy
  • rozsahu oprávnění příkazce operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem
  • rozpočtové skladby
  • schváleného, příp. upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové skladby
  • souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky

Předmětem předběžné řídící kontroly zajišťované v odpovědnosti správce rozpočtu je i posouzení finančního dopadu operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém období, příp. na potřebu zajištění zdrojů pro navazující rozpočtové opatření.

Správce rozpočtu potvrdí svým podpisem, že zajistil prověření a schválil připravovanou operaci.

Shledá-li správce rozpočtu na připravované operaci nedostatky, pozastaví ji a písemně o tom vyrozumí příkazce operace. Vyrozumění musí obsahovat důvody jejího pozastavení, příp. další doklady správce rozpočtu o oprávněnosti jeho stanoviska.

Operaci nelze bez odstranění nedostatků v odpovědnosti správce rozpočtu uskutečnit. Pokud pro operaci stanoví správce rozpočtu v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánu obce přijatými v mezích tohoto předpisu omezující podmínky, uvede je písemně.

 1. HLAVNÍ ÚČETNÍ provede konečné prověření a odsouhlasení vydaného písemného příkazu včetně úplnosti příslušných podkladů.

Hlavní účetní obdrží od správce rozpočtu doklad o závazku nebo pohledávce obce pro účely předběžné řídící kontroly, prověřený a schválený správcem rozpočtu, které budou při operaci realizovány.

 

Při výkonu předběžné kontroly vydaného písemného příkazu zaměří schvalovací postup na prověření :

 • úplnosti a náležitostí předaných dokladů pro účely splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy, zvláště zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • rozsahu oprávnění příkazce operace a správce rozpočtu a porovnání jejich podpisů s podpisovými vzory

Hlavní účetní potvrdí svým podpisem na vydaném písemném příkazu prověření připravované operace a tento příkaz provede.

Shledá-li hlavní účetní nedostatky v dokladech, pozastaví operaci a písemně o tom vyrozumí příkazce operace. Toto vyrozumění musí obsahovat důvod pozastavení, případně další doklady hlavního účetního o oprávněnosti jeho stanoviska.

Veřejný výdaj nebo jiné plnění nelze bez odstranění nedostatků uskutečnit.

Čl. 11
Průběžná a následná řídící kontrola

 1. Průběžnou a následnou kontrolu zajišťuje starosta nebo místostarosta ve spolupráci s účetní.
 2. Při průběžné kontrole hospodaření se prověří zejména, zda jsou:
  1. dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací
  2. přizpůsobeny uskutečňované operace při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek novým rizikům
  3. prováděny včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a zda jsou včas připravovány stanovené finanční, účetní a jiné výkazy, hlášení a zprávy
 3. Při následné kontrole hospodaření se provede celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnic při nakládání s majetkem a finančními prostředky obce.
 4. Zjistí-li osoby uvedené v odstavci 1 při výkonu průběžné a následné kontroly, že s majetkem nebo finančními prostředky obce je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, oznámí své zjištění písemně starostovi ( starostce ), který (á) je povinen(na) přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly.
 5. Kontrola se v rámci průběžné nebo následné řídící kontroly uskutečňovaných operací soustředí na:
  1. zajišťování bezhotovostního styku včetně prověřování požadavků na ochranu majetku před neoprávněnými zásahy
  2. nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a ceninami včetně jejich evidence, inventarizace, řešení a vypořádávání rozdílů, požadavků ochrany a bezpečnosti majetku při manipulacích, přesunech a úschově
  3. prověřování souladu výdeje a příjmu zboží nebo poskytovaných a přijímaných služeb, anebo jiných plnění s doklady o závazcích nebo nárocích obce a se záznamy obsaženými v příslušné evidenci
  4. vyřizování reklamací
  5. plnění závazků
  6. správě pohledávek včetně jejich vymáhání
  7. prověřování stavu, pohybu a využívání zásob včetně jejich evidence, úplnosti a průkaznosti příslušných záznamů o nich, při inventarizaci a dále při zajišťování jejich ochrany v souladu s právními předpisy a opatřeními v mezích těchto předpisů
  8. prověřování stavu, využívání, udržování, způsobu vyřazení a likvidace majetku včetně jeho evidence, úplnosti a průkaznosti záznamu o něm, inventarizace, řešení a vypořádávání rozdílů, zajištění podmínek pro využití, uložení a ochranu majetku v souladu s právními předpisy a opatřeními přijatými v mezích těchto předpisů
  9. zpracování mezd a platů včetně daňové agendy, agendy sociálního a zdravotního pojištění a jejich evidence
  10. zaznamenávání uskutečněných operací v účetnictví
  11. realizaci opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků, zejména plnění takových opatření, jejichž cílem je včas odhalovat a znemožňovat uskutečňování nehospodárných, neefektivních a neúčelných operací nebo operací, které jsou v rozporu s právními předpisy
 6. Bližší pravidla pro kontrolní postupy podle odstavce 5 obsahují vnitřní směrnice a obecně závazné vyhlášky obce, a to:
  1. směrnice o účetnictví
  2. směrnice o oběhu dokladů
  3. směrnice pro inventarizaci
  4. vyhlášky obce

Čl. 12
Řídící kontrola u organizačních složek a příspěvkových organizací

Obec zajistí zavedení obdobného řídícího systému u svých organizačních složek a příspěvkových organizací.

Čl. 13
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek

Podle § 29 odst. 1 zákona obec u své příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace v rámci své působnosti nahrazuje útvar interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly, kterou v této organizaci provede obec. Tento systém zahrnuje finanční kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, s důrazem na jejich účelné, efektivní a hospodárné použití. Systém kontroly zahrnuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu.

Čl. 14
Závaznost směrnice

Podle této směrnice a zásad v ní uvedených postupují pracovníci, kteří svou náplní práce mají vliv na správné hospodaření obce – starosta, místostarosta, účetní.

Čl. 15
Zprávy o výsledcích finančních kontrol

 1. Zpráva o výsledku finančních kontrol musí být předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF ČR č. 64 ze dne 11. února 2002 v písemné i elektronické podobě Krajskému úřadu do 10. února následujícího roku.
 2. O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje:
  1. zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin
  2. zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300.000,- Kč
 3. Splněním povinnosti podle odstavce 6 písm. b) není dotčena povinnost kontrolního orgánu sdělit příslušnému správci daně zjištění o porušení rozpočtové či daňové kázně.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice č. 4/2007 o zabezpečení zákona o finanční kontrole obce Milešovice byla schválena Zastupitelstvem obce Milešovice na 13. zasedání, konaném dne 22. října 2007, usnesením č. 13/2007. Tímto se ruší směrnice č. 3/2005.

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole nabývá účinnosti dnem schválení ZO, tj. 22. 10. 2007.

 

V Milešovicích dne 22. 10. 2007

 

starosta obce: Michal Polanský
místostarostka obce: Lenka Hrazdirová 

o zabezpečení zákona o finanční kontrole Zastupitelstvo obce Milešovice na svém zasedání dne 15. prosince 2008,…


publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti