Směrnice č. 1/2005 o svobodném přístupu k informacím

Obec: Milešovice
Adresa: Milešovice 68, 683 54 p. Otnice
Projednáno a schváleno v ZO: 21. března 2005
Směrnice o svobodném přístupu k informacím nabývá účinnosti: 21. března 2005

OBSAH:

 1. Základní ustanovení
 2. Povinnost poskytovat informace
 3. Poskytování informací
 4. Místo a způsob získávání informací
 5. Postup při vyřizování žádostí
 6. Odvolání
 7. Ochrana údajů
 8. Další omezení práva na informace
 9. Hrazení nákladů
 10. Výroční zpráva
 11. Přístup k předpisům
 12. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1: Povinně zveřejňované informace (součást Výroční zprávy)
Příloha č. 2: Přehled nejdůležitějších předpisů
Příloha č. 3: Návody na řešení životních situací
Příloha č. 4: Sazebník úhrad za poskytování informací
Příloha č. 5: Formulář Žádosti o poskytnutí informace

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato Směrnice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje a upravuje povinnosti naší obce při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Čl. 2
Povinnost poskytovat informace

Obec Milešovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

 1. informace o obci Milešovice
 2. organizační strukturu obecního úřadu
 3. postup úřadu při vyřizování žádostí
 4. možnost podání odvolání proti rozhodnutí
 5. sazebník úhrad za poskytování informací
 6. výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok
 7. přehled nejdůležitějších předpisů

Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou:

 • usnesení zastupitelstva obce
 • platné obecně závazné vyhlášky
 • rozpočet obce na příslušný kalendářní rok
 • výsledek hospodaření obce za předcházející rok včetně výroku auditu
 • záměry nakládat s nemovitým majetkem a pozemky ve vlastnictví obce

Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí zastupitelstva obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích.

Čl. 3
Poskytování informací

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním na úřední desce. Žadatelem pro účel tohoto tákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Čl. 4
Místo a způsob získávání informací

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně na adrese:
  Obecní úřad Milešovice
  Milešovice 68
  683 54 p. Otnice
  tel. : 544 256 101
  telefax : 544 240 014
  e-mail: oumilesovice@iol.cz
  starosta.milesovice@iol.cz
  K podání písemné žádosti je možné použít formulář Žádost o poskytnutí informace. 
 2. Žádost je podána dnem, kdy ji obec obdržela. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona, se považuje za nové podání žádosti.

Čl. 5
Postup při vyřizování žádostí

 1. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Obce Milešovice.
 2. Písemně podané žádosti jsou evidovány v souladu s § 14 zákona v knize Evidence žádostí. Evidují se žádosti písemné, vč. e-mailů, faxů (jsou podkladem pro výroční zprávu).
 3. Neevidují se žádosti ústní či telefonické, které mají spíše informativní charakter.
 4. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad.
 5. Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:
  1. poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do spisu
   (lhůta do 15 dnů od přijetí podání)
  2. odložením žádosti - pokud není zřejmé, komu je určena, kdo ji podal a pokud se požadované informace nevztahují k působnosti obce;
   tato odůvodněná skutečnost se sdělí žadateli do 3 dnů
  3. odmítnutím žádosti - je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně a žadatel svou žádost do 30 dnů neupřesní
   O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 6. Písemná evidence žádostí musí obsahovat:
  • pořadové číslo
  • datum podání
  • jméno, adresa žadatele
  • předmět žádosti
  • kdo vyřizuje, datum předání
  • termín ( lhůta ) vyřízení
  • datum vyřízení
  • výsledek (odpověď či rozhodnutí, číslo rozhodnutí)
  • kdo odpověděl
 7. Lhůty pro vyřízení stanovené zákonem:
  • 3 dny: po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá
  • 7 dní: po obdržení žádosti úřad sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
  • 7 dní: po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy
  • 15 dní: po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o max. 10 dní s tím, že žadatel je o tomto informován)
  • 15 dní: po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání
  • 15 dní: po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

Čl. 6
Odvolání

 1. Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí měl vydat.
 2. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání starosta obce.
 3. Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informaci, či nevydal rozhodnutí, že žádosti nevyhoví, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 4. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Čl. 7
Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

 1. Ochrana utajovaných skutečností : je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 2. Ochrana osobnosti a soukromí : poskytování informací o osobních údajích se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
 3. Ochrana obchodního tajemství : údaje, které jsou obchodním tajemstvím se neposkytují
 4. Ochrana údajů o majetkových poměrech : informace o majetkových poměrech občanů získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytuje

Čl. 8
Další omezení práva na informace

Další informace, které nebudou poskytovány, jsou:

 1. Informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obce.
 2. Byla předána OÚ osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
 3. Poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.
 4. Informace, které OÚ získal od třetí osoby k plnění úkolů na základě zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, avšak které lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne OÚ jen ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu.

Čl. 9
Hrazení nákladů

 1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
 2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 3. OÚ může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
 4. Úhrada je příjmem obecního úřadu.

Čl. 10
Výroční zpráva

 1. Obecní úřad musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
  1. počet podaných žádostí o informace
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu
  4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
  5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 2. Do výroční zprávy se musí začlenit jako její samostatná část zpráva s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
 3. Zveřejnění Výroční zprávy min. za dva předchozí kalendářní roky o činnosti obce v oblasti poskytování informací.

Čl. 11
Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů a k vyhláškám Obce Milešovice je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři starosty, kde do nich může každý nahlédnout.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

Při řešení otázek neupravených touto Směrnicí se postupuje podle zákona a obecně platných předpisů.

Tato Směrnice č. 1/2005 o svobodném přístupu k informacím byla schválena Zastupitelstvem Obce Milešovice na svém 22. zasedání, konaném dne 21. března 2005, usnesením č. 14/2005, nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.

Směrnice o svobodném přístupu k informacím nabývá účinnosti dnem schválení ZO, tj. 21. 3. 2005

V Milešovicích dne 21. 3. 2005

Mgr. Hana Třetinová v.r.
místostarostka obce

Michal Polanský v.r.
starosta obce

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti