Organizační řád obce Milešovice

OBEC MILEŠOVICE
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2007

V Milešovicích dne 22.10. 2007

Obec Milešovce
Milešovce 68, 683 54 p. Otnice
Projednáno a schváleno v ZO 22. října 2007
Organizační řád nabývá účinnosti 22. října 2007

OBSAH :

 1. Základní ustanovení
 2. Působnost organizačního řádu
 3. Obecní úřad
 4. Orgány obce
 5. Zaměstnanci OÚ
 6. Práva a povinnosti zaměstnanců OÚ
 7. Organizační struktura OÚ
 8. Poskytování informací
 9. Předávání a přejímání funkcí
 10. Odpovědnost
 11. Vyřizování petic a stížností
 12. Závěrečná ustanovení
 13. Příloha organizačního řádu

Čl. 1
Základní ustanovení

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obce Milešovce i obecního úřadu.

Dále určuje a vymezuje základní organizační a řídící vzájemné vztahy mezi orgány obce i vztahy k organizacím, která zakládá nebo zřizuje.

Čl. 2
Působnost organizačního řádu

Postavení a působnost obce Milešovce a jejích orgánů upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,

O obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů, který je závazný pro všechny členy zastupitelstva obce a zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu. Práva a povinnosti zaměstnanců zařazených do obecního úřadu jsou upraveny Pracovním řádem obce Milešovce.

Čl. 3
Obecní úřad

 1. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu.
 2. V čele obecního úřadu je starosta obce.
 3. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly.
 4. Starosta na základě schválení zastupitelstva obce zřídil Zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, jmenuje a odvolává jeho velitele a ustanovuje členy zásahového družstva.
  Organizace zřízené nebo založené obcí se řídí zvláštními předpisy a usneseními zastupitelstva obce.
 5. Obecní úřad v samostatné působnosti:
  1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
  2. pomáhá výborům v jejich činnosti
  3. rozhoduje o poskytování informací žadateli dle zvláštního zákona.
 6. Povinností obecního úřadu je zřídit úřední desku na veřejně přístupném místě.
 7. Obecní úřad zajišťuje organizační a obsahovou přípravu jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje realizaci přijatých usnesení.

Čl. 4
Orgány obce

 1. Zastupitelstvo obce
  Zastupitelstvo obce má sedm členů, je nejvyšším orgánem obce.
  Zastupitelstvo obce vykonává vyhrazené pravomoci podle § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.
  Jeho jednání se řídí Jednacím řádem obce Milešovice.
  Zastupitelstvo obce:
  1. a) schvaluje inventarizační a likvidační komisi podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  2. b) zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor
 2. Starosta
  Postavení, úkoly a pravomoci starosty jsou stanoveny právními předpisy, především zákonem o obcích.
  Starosta zastupuje obec navenek ve všech případech, kdy tato pravomoc není svěřena místostarostovi, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.
  Starosta zejména:
  • zabezpečuje, svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce
  • společně s místostarostou podepisuje právní předpisy obce
  • koncepčně řídí a koordinuje práci v oblasti : finanční, územního plánování, výstavby, hospodaření a nakládání se svěřeným majetkem, záležitosti obrany, požární ochrany, oblast příspěvkových organizací, životního prostředí
  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
  • zabezpečuje výkon přenesené působnosti, protože v obci není tajemník obecního úřadu
  • připravuje a zabezpečuje místní referendum a volby
  • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku s výjimkou rozhodování o přestupcích
  • zabezpečuje čistotu obce
  • řídí povodňovou komisi
 3. Místostarosta
  Práva a povinnosti místostarosty jsou upraveny zákonem o obcích zejména v ! 104.
  Místostarosta zejména:
  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) a plní úkoly stanovené zastupitelstvem obce
  • spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce
  • plní další úkoly uložené zastupitelstvem obce
 4. Výbory
  Výbory zastupitelstva obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány.
  Své návrhy výbory předkládají zastupitelstvu obce.
  Zastupitelstvo obce vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor, počet členů výboru je vždy lichý.
  Výbor plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce a ze své činnosti se mu zodpovídá.

Čl. 5
Zaměstnanci obecního úřadu

K nezbytným předpokladům obecní samosprávy patří nutnost zabezpečit výkon odborných činností kvalifikovanými odborníky z hlediska jejich vzdělávání a ověřené odborné způsobilosti. Do této kategorie pracovníků patří pracovnice odpovědné mj. za účetnictví, statistickou evidenci, inventarizaci majetku, evidenci obyvatel, pokladnu, ověřování dokladů, mzdovou agendu, archivní a spisovou agendu, administrativní činnost.

Zaměstnanci obce zařazení do kategorie „D“ jsou pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce. Dalšími zaměstnanci obce jsou údržbář a uklízečka.

V případě nepřítomnosti starosty řídí činnost pracovníků místostarosta.

Čl. 6
Práva a povinnosti zaměstnanců

Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců jsou stanoveny zákoníkem práce a prováděcími předpisy, pracovní smlouvou, funkčním zařazením, pracovní náplní a usnesením orgánů obce.
Mimo výše uvedené každý zaměstnanec:

 • spolupracuje s ostatními pracovníky při plnění úkolů dle svých odborných znalostí a pracovní náplně
 • prohlubuje si odbornou kvalifikaci
 • dbá ve své činnosti na důsledné dodržování zákonnosti
 • se řídí interními předpisy.

Čl. 7
Organizační struktura obecního úřadu

Pro zabezpečení vnitřního chodu realizuje obecní úřad výkon těchto činností:

 • spisovou a skartační službu
 • ochranu a údržbu svěřeného majetku
 • evidenci a hospodaření se svěřeným majetkem
 • oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zpracování plánů, zpráv, rozborů, výkazů a hlášení z výkonu některých činností
 • zpracování, využívání a poskytování informací s použitím výpočetní techniky
 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonává samostatnou a přenesenou působnost obce

Čl. 8
Poskytování informací

Informace z činnosti obecního úřadu pro média mohou poskytovat starosta obce a místostarosta. Správní řízení jsou neveřejná, nestanoví-li to zvláštní zákon jinak. 
Všichni zaměstnanci obecního úřadu jsou povinni zachovávat povinnosti, vyplývající z platných zákonů, týkajících se poskytování informací.

Čl. 9
Předávání a přejímání funkcí

Zastupovaný i zástupce jsou povinni se při dlouhodobější nepřítomnosti vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.
Při předávání funkcí a zastupování na dobu delší jednoho měsíce se provede písemný zápis. Má-li předávající protokol návaznost na hmotnou zodpovědnost, provede se inventarizace svěřeného majetku. Zápis podepíše předávající, přejímající a starosta, popř. místostarosta.

Čl. 10
Odpovědnost

Dokumenty zásadního charakteru ve styku s peněžními ústavy (např. úvěrové smlouvy, smlouvy o sdružení prostředků) podepisuje po předchozím schválení zastupitelstvem obce starosta nebo místostarosta.

 

Dle podpisových vzorů:

 1. schvalování hospodářských (finančních) operací
 2. podepisování příkazů k úhradě ve styku s peněžními ústavy

Čl. 11
Vyřizování petic a stížností

Při vyřizování petic a stížností se obecní úřad řídí pravidly, která stanovilo zastupitelstvo obce dle § 102 odst. 2 písm. N) zákona o obcích, a které jsou shrnuty ve Směrnici pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Spisová a archivní služba se řídí Spisovým a skartačním řádem obce Milešovce.
 2. Pracovně právní vztahy se řídí Pracovním řádem obce Milešovce.
 3. Práce s utajovanými skutečnostmi se řídí zvláštními předpisy.
 4. Organizační řád je součástí komplexní soustavy vnitřních předpisů organizačních předpisů.
  Jsou to:
  1. Jednací řád Zastupitelstva obce Milešovce
  2. Pracovní řád obce Milešovce
  3. Spisový a skartační řád obce Milešovce
  4. Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
  5. Směrnice pro vedení účetnictví
  6. Příloha organizačního řádu – organizační struktura obecního úřadu a obce

 

Tento Organizační řád obce Milešovce byl schválen Zastupitelstvem obce Milešovce na 13. zasedání, konaném dne 22. října 2007, Usnesením č. 13/2007.

Nabytím účinnosti se ruší Organizační řád 2005.

 

Organizační řád obce Milešovce nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 22.10. 2007.

 

V Milešovicích dne 22. 10. 2007

 

starosta obce: Michal Polanský
místostarostka: Lenka Hrazdirová 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti